Szkoła Główna Służby Pożarniczej – SGSP

O uczelni

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności. SGSP jest jednocześnie jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej. Działalność naukowo-dydaktyczna jest realizowana na Wydziale Inżynierii  Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności.

SGSP jest uczelnią akademicką. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Idź do Uczelni

Misją Uczelni jest kreowanie i wykorzystywanie wiedzy poprzez kształtowanie kadry oficerskiej na potrzeby dynamicznego rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz kadr o najwyższych kwalifikacjach w zakresie: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia i innych wartości przed tymi zagrożeniami oraz prowadzenie badań istotnie wzbogacających wiedzę z zakresu bezpieczeństwa obywateli.

Jednym z priorytetów jest udział Uczelni w budowaniu efektywnego systemu ratowniczego. SGSP współpracuje z ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ludności, zarówno w obszarze nauk technicznych, jak i społecznych. Szkoła dysponuje nowoczesną infrastrukturą badawczą, w tym unikalnymi w skali kraju urządzeniami do badania zjawisk spalania i wybuchu oraz przerywania tych procesów.

Studenci mają możliwość realizowania się na wielu płaszczyznach życia naukowo-studenckiego, zarówno w prężnie działających kołach i sekcjach naukowych, jak i sekcjach sportowych oraz Samorządzie Studenckim.

Wydziały i Kierunki

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

Na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności prowadzone są dwa kierunki kształcenia I i II stopnia: inżynieria bezpieczeństwa (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka) oraz bezpieczeństwo wewnętrzne (dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie).

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa przygotowują wysoko wykwalifikowaną oficerską i cywilną kadrę do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej, w tym w szczególności ratownictwa, których głównym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń, a także do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem powszechnym, ochroną ludności i zarządzania w sytuacjach kryzysowych, w tym ryzykiem w każdej jednostce administracyjnej i każdym przedsiębiorstwie.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowują do wykonywania zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, realizowanych przez organy państwowe i samorządowe, a także podmioty gospodarcze i instytucje pozarządowe zgodnie z ich statutowymi obowiązkami w tym zakresie. Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na rozumienie mechanizmów kształtujących bezpieczeństwo państwa w wymiarze wewnętrznym, a także wielokierunkową eksplorację właściwej problematyki z perspektywy nauk o bezpieczeństwie, nauk ekonomicznych oraz nauk prawnych.

Idź do Kierunków

Studia Podyplomowe

Rekrutacja

Kontakt

Szczegółowy kontakt

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Juliusza Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa
tel. 22 56 17 675
e-mail: sgsp@sgsp.edu.pl 

Rekrutacja

https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=40
tel. 22 56 17 992/ 693 001 298
e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl