Warszawska mapa akademicka

Akademia Pożarnicza

aKADEMIA pOŻARNICZA

Akademia Pożarnicza (APoż) jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności. APoż jest jednocześnie jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej. Działalność naukowo-dydaktyczna jest realizowana na Wydziale Inżynierii  Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności.

APoż jest uczelnią akademicką. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Misją Uczelni jest kreowanie i wykorzystywanie wiedzy poprzez kształtowanie kadry oficerskiej na potrzeby dynamicznego rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz kadr o najwyższych kwalifikacjach w zakresie: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia i innych wartości przed tymi zagrożeniami oraz prowadzenie badań istotnie wzbogacających wiedzę z zakresu bezpieczeństwa obywateli.

Jednym z priorytetów jest udział Uczelni w budowaniu efektywnego systemu ratowniczego. SGSP współpracuje z ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ludności, zarówno w obszarze nauk technicznych, jak i społecznych. Szkoła dysponuje nowoczesną infrastrukturą badawczą, w tym unikalnymi w skali kraju urządzeniami do badania zjawisk spalania i wybuchu oraz przerywania tych procesów.

Studenci mają możliwość realizowania się na wielu płaszczyznach życia naukowo-studenckiego, zarówno w prężnie działających kołach i sekcjach naukowych, jak i sekcjach sportowych oraz Samorządzie Studenckim.

Wydziały i KIERUNKI STUDIÓW

KIERUNKI STUDIÓW

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

Na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności prowadzone są dwa kierunki kształcenia I i II stopnia: inżynieria bezpieczeństwa (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka) oraz bezpieczeństwo wewnętrzne (dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie).

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa przygotowują wysoko wykwalifikowaną oficerską i cywilną kadrę do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej, w tym w szczególności ratownictwa, których głównym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń, a także do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem powszechnym, ochroną ludności i zarządzania w sytuacjach kryzysowych, w tym ryzykiem w każdej jednostce administracyjnej i każdym przedsiębiorstwie.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowują do wykonywania zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, realizowanych przez organy państwowe i samorządowe, a także podmioty gospodarcze i instytucje pozarządowe zgodnie z ich statutowymi obowiązkami w tym zakresie. Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na rozumienie mechanizmów kształtujących bezpieczeństwo państwa w wymiarze wewnętrznym, a także wielokierunkową eksplorację właściwej problematyki z perspektywy nauk o bezpieczeństwie, nauk ekonomicznych oraz nauk prawnych.

Studia I stopnia - stacjonarne
 • Inżynieria bezpieczeństwa dla strażaków w służbie kandydackiej (inż.)
 • Inżynieria bezpieczeństwa dla osób cywilnych (inż.)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne dla osób cywilnych (lic)
Studia I stopnia - niestacjonarne
 • Inżynieria bezpieczeństwa dla strażaków w służbie stałej (inż.)
 • Inżynieria bezpieczeństwa dla osób cywilnych (inż.)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne dla osób cywilnych (lic)
Studia II stopnia - stacjonarne
 • Inżynieria bezpieczeństwa dla strażaków w służbie kandydackiej
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
Studia II stopnia - niestacjonarne
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia Podyplomowe

 • Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Inżynieria Pożarowa Budynków
 • Ratownictwo chemiczne – identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń
 • Ochrona przeciwpożarowa lasu
 • Zapobieganie pożarom i awariom
 • Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO2)
 • Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPK)
 • Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO4)

REKRUTACJA

KONTAKT

Akademia Pożarnicza w Warszawie

ul. Juliusza Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa

tel. 22 56 17 675

e-mail: kancelaria@apoz.edu.pl