Akademia Sztuki Wojennej

O uczelni

Akademia Sztuki Wojennej

1 października 2016 roku, na mocy przyjętej ustawy, powołano do życia Akademię Sztuki Wojennej. Uczelnia jest spadkobierczynią dokonań poprzednich placówek, nadal kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa. Młodzież cywilną przygotowuje do zadań publicznych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz systemu reagowania kryzysowego.
Zachowując dziedzictwo pokoleń, Akademia Sztuki Wojennej wytycza nowe kierunki rozwoju myśli wojskowej poprzez prowadzenie innowacyjnych badań, wysoką jakość kształcenia oraz wykorzystanie współczesnej wiedzy i praktyki sztuki wojennej, odpowiadając tym samym na aktualne i przyszłe potrzeby Sił Zbrojnych

Idź do Uczelni

Wydziały i Kierunki

Idź do Wydziału

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Misją Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego jest przygotowanie wojskowych i cywilnych profesjonalistów z obszaru bezpieczeństwa do rozwiązywania problemów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego poprzez prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych, realizację nowoczesnych programów nauczania oraz wsparcie i doradztwo naukowe podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. To wiodący ośrodek w zakresie rozwijania, kształtowania i propagowania narodowej myśli strategicznej, a także w zakresie studiów związanych z bezpieczeństwem.

Idź do Wydziału

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Misją Wydziału Zarządzania i Dowodzenia jest prowadzenie badań naukowych i rozwijanie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie oraz przygotowanie wykwalifikowanych kadr wojskowych i cywilnych dla potrzeb sił zbrojnych i systemu obronnego państwa.
Wydział prowadzi studia I i II stopnia z obszaru nauk społecznych na kierunkach: zarządzanie i dowodzenie, logistyka oraz lotnictwo, studia podyplomowe i studia doktoranckie. Stale rozwija też swoją rolę doradczą i opiniotwórczą, wiążąc aspekt społeczny, gospodarczy z obszarem bezpieczeństwa i obronności państwa.

Idź do Wydziału

Instytut Prawa

Instytut Prawa jest jednostką organizacyjną Akademii Sztuki Wojennej bezpośrednio podległą rektorowi-komendantowi. Całokształtem działalności Instytutu kieruje dyrektor. Celem Instytutu jest kształcenie na kierunkach prawo i administracja oraz przygotowanie cywilnych i wojskowych kadr wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawnych, które mogą odgrywać zasadniczą rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa.

Idź do Wydziału

Instytut Historii Wojskowej

Jego głównym celem jest prowadzenie badań naukowych, inspirowanie debaty publicznej oraz realizacja zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach prowadzonych przez Akademię Sztuki Wojennej we wskazanym zakresie. Instytut ma charakter interdyscyplinarny i zagospodarowuje istotny obszar poszukiwań i kształcenia leżący na styku historii, politologii, nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności.

Rekrutacja

Kontakt

Szczegółowy kontakt

Akademia Sztuki Wojennej

al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa-Rembertów