Wydział Nauk Społecznych

O WYDZIALE

Wydział Nauk Społecznych

Chrześcijańska Akademia Teologiczna

Wydział Nauk Społecznych ChAT oferuje wysokiej jakości, bezpłatne studia stacjonarne na państwowej uczelni z długoletnią tradycją. Specyfiką naszego wydziału jest kameralny charakter, bogaty zakres autorskich specjalności, programy dostosowane do potrzeb rynku pracy, dostęp do szerokiej oferty wymiany międzynarodowej i elastyczny tok studiów. Realizowane przez nas programy kształcenia są nowoczesne oraz w pełni dostosowane do standardów, a także wymagań współczesnego procesu kształcenia i nowoczesnej metodyki. O wysokiej jakości kształcenia świadczą akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz instytucji zewnętrznych. Kierunek studiów „pedagogika” (studia I i II stopnia) uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” (edycja 2018,2019,2020)Studia II stopnia wyróżnione zostały ponadto przyznaniem Certyfikatu Nadzwyczajnego – „Laur Innowacji” za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny.  Wyróżnienie w 2018 roku otrzymały studia I stopnia na kierunku pedagogika. Studia II stopnia otrzymały natomiast w 2020 roku wyróżnienie nadzwyczajne “Lider Jakości Kształcenia“. W 2022 r. certyfikat uzyskały studia na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. W XI edycji Programu „Uczelnia Liderów”  (2021) Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja PRC przyznały Wydziałowi Nauk Społecznych ChAT Certyfikat i Znak Jakości „Uczelnia Liderów”.

Zajęcia realizowane w niewielkich grupach są okazją do dyskusji i wymiany poglądów. Studenci mają możliwości realizowania własnych inicjatyw we współpracy z wykładowcami oraz korzystania z nowoczesnej bazy dydaktycznej. Dużą wagę przywiązujemy do jakości kształcenia oraz działalności naukowo-badawczej. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

KIERUNKI STUDIÓW

Studia Stacjonarne

Pedagogika (lic.)

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Kandydatów na studia pierwszego stopnia obowiązuje wyznaczony system punktowy ustalony dla procesu rekrutacji.

Specjalności:

  • Pedagogika resocjalizacyjna z pedagogiką międzykulturową 
  • Pedagogika opiekuńcza w środowisku wielokulturowym 

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z pedagogiką międzykulturową

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie „Pedagogiki resocjalizacyjnej i międzykulturowej” przygotowują specjalistów do pracy terapeutycznej, resocjalizacyjnej oraz opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Studia przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu pedagoga i wychowawcy w instytucjach resocjalizacyjnych, profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości, instytucjach pomocy migrantom; do wykonywania zawodu pedagoga i wychowawcy w pozaszkolnych placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań wielokulturowości; oraz do wykonywania zawodu pedagoga środowiskowego.

Kształcenie  w w/w zakresie studiów prowadzone jest również w stacjonarnym trybie dostosowanym dla osób pracujących. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w wybrane dni tygodnia.

Specjalność: Pedagogika opiekuńcza w środowisku wielokulturowym

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie „Pedagogiki opiekuńczej w środowisku wielokulturowym” przygotowują do zawodu pedagoga i wychowawcy w placówkach systemu oświaty (m.in.: w świetlicy szkolnej); w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: (m.in. domy dziecka, rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, ośrodki wsparcia dla rodzin, dzieci i młodzieży, domy dla dzieci, pogotowia opiekuńcze, itp.); placówkach dla osób w podeszłym wieku, terminalnie chorych i członków ich rodzin; organizacjach pozarządowych w obszarze pracy środowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem ich wielokulturowego charakteru.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata pedagogiki. Wszyscy studenci uzyskują wewnętrzny certyfikat w zakresie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2. Celem studiów jest wykształcenie kompetentnego pedagoga o potwierdzonych kwalifikacjach ogólnopedagogicznych i specjalnościowych. Studia umożliwiają uzyskanie efektów kierunkowych, w tym specjalnościowych, z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uwzględniających obszar merytoryczny nauk humanistycznych i nauk społecznych.

Administracja (lic.)

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata. Kandydatów na studia pierwszego stopnia obowiązuje ranking świadectw maturalnych. Szczegółowe zasady ustalania rankingu świadectw maturalnych, w tym algorytm określa załącznik nr 2 do nr 10/2022 uchwały Senatu ChAT w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja (studia licencjackie profil praktyczny), są przygotowane do wejścia na rynek pracy. Nabyte i rozwinięte w trakcie studiów kompetencje i umiejętności, pozwalają absolwentom na podjęcie pracy na średnich szczeblach zarządzania w administracji państwowej i samorządowej, a także w jednostkach gospodarczych. Absolwenci mogą ponadto podjąć i sprawnie prowadzić własną działalność gospodarczą lub współpracować z szeroko rozumianym biznesem.

Absolwent studiów pierwszego stopnia (studiów licencjackich) na kierunku Administracja posiada szeroką wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z tych dziedzin naukowych, które zajmują się różnymi stronami i obszarami działania administracji. Studia zapewnią mu przyswojenie umiejętności niezbędnych w kontaktach społecznych oraz w wykonywaniu funkcji administracyjnych i biurowych.

Absolwent posiada wiedzę kierunkową i praktyczne umiejętności, które zdobywa podczas praktyk zawodowych organizowanych przez uczelnię w ramach umów uczelni z uznanymi instytucjami administracji publicznej i niepublicznej różnych szczebli. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata administracji. Wszyscy studenci uzyskują wewnętrzny certyfikat w zakresie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2. 

Studia stacjonarne

Pedagogika (mgr)

Studia trwają dwa lata (cztery semestry) i są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia I stopnia. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra pedagogiki. Celem studiów jest przekazanie wiedzy akademickiej z pedagogiki z uwzględnieniem szerszego kontekstu nauk humanistycznych i społecznych.

Specjalności:

  • Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna
  • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną
  • Pedagogika społeczno-kulturowa, drugiego stopnia w trybie dla osób pracujących

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna

Absolwent „Pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej” wyposażony jest w kompetencje do pełnienia roli zawodowej pedagoga specjalisty do spraw profilaktyki społecznej i resocjalizacji w instytucjach oświatowo-wychowawczych, profilaktyczno-opiekuńczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych, w środowisku otwartym i zamkniętym.

Kształcenie  w w/w zakresie studiów prowadzone jest również w stacjonarnym trybie dostosowanym dla osób pracujących. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w wybrane dni tygodnia.

Specjalność: Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną

Zakres „Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną” jest związany z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego oraz terapeuty pedagogicznego. Studia dają rzetelne przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym zorientowane na konkretne działania z zakresu pedagogiki szkolnej, diagnozy i terapii pedagogicznej.

Studia przygotowują do zawodu pedagoga szkolnego z uprawnieniami do podejmowania działań diagnostycznych i reedukacyjnych dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami w uczeniu się i zachowaniu.  Program uwzględnia nowatorskie metody przekazywania wiedzy z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej

Specjalność: Pedagogika społeczno-kulturowa, drugiego stopnia w trybie dla osób pracujących

Do ubiegania się o przyjęcie na studia na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika uprawnione są osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny. Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów. Szczegółowe zasady ustalania rankingu świadectw maturalnych, w tym algorytm określa załącznik nr 2 do nr 10/2022 uchwały Senatu ChAT w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.

Studia na kierunku Pedagogika w zakresie „Pedagogiki społeczno-kulturowej” realizowane są w trybie dla osób pracujących i odbywają się w ok. 30% w trybie mieszanym (blended learning) tzn. 70 % zajęć głównie ćwiczeń i warsztatów odbywa się stacjonarnie zaś 30% zajęć na platformie Moodle (zdalnie). Studia trwają 4 semestry,  kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Celem studiów drugiego stopnia jest wykształcenie kompetentnego pedagoga o potwierdzonych kwalifikacjach ogólnopedagogicznych i specjalnościowych. Studia są prowadzone w profilu ogólnoakademickim. Umożliwiają uzyskanie efektów kierunkowych, w tym specjalnościowych, z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uwzględniających obszar merytoryczny nauk humanistycznych i nauk społecznych. 

Jednolite studia magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (mgr)

Specjalność: Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą 

Absolwent studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w zakresie „Wczesnej edukacji i pedagogiką opiekuńczą” jest wszechstronnie i interdyscyplinarnie przygotowany do pracy nauczycielskiej i wychowawczo-opiekuńczej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Posiada umiejętności metodyczne w zakresie działań plastycznych, muzycznych, teatralno-literackich i ruchowych, językowych, matematycznych, przyrodniczych i społecznych, a także w zakresie wczesnego nauczania języka obcego, wymaganych nową podstawą programową kształcenia dzieci w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym. Specjalność przygotowuje również do pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicach szkolnych, domach kultury, internatach etc.

Specjalność: Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III 

Studia kwalifikacyjne do nauczania w przedszkolu i klasach I-III. Absolwent studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w zakresie „Wczesna edukacja dziecka z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III” zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiada kompetencje niezbędne do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zakres ten przygotowuje do pracy w zawodzie nauczyciela na pierwszym etapie kształcenia, tj. klasy I – III szkoły podstawowej, świetlicach szkolnych, przedszkolach a także alternatywnych formach opieki przedszkolnej oraz do pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Studia podyplomowe

Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Czas trwania: 2 semestry

Studia podyplomowe (2-semestralne w formule online) posiadają charakter kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.  Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2021 poz. 312). Studia adresowane są do osób posiadających tytuł licencjata lub magistra. Ukończenie kształcenia z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą pozwala na otrzymanie uprawnień jakie powinna posiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze we wszystkich typach szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową. Program kształcenia obejmuje wiedzę dotyczącą polityki oświatowej państwa, zawiera także elementy znajomości systemów oświatowych zjednoczonej Europy. Studia realizowane w formule online na platformie MS Teams oraz moodle.chat.edu.pl  (zajęcia w wybrane soboty; kształcenie synchroniczne i asynchroniczne). W ramach zajęć słuchacze mogą zapisać się na dodatkowe, bezpłatne szkolenie z zakresu psychologicznych uwarunkowań efektywności pracy. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego bez konieczności przygotowywania pracy dyplomowej. Uzyskane kwalifikacje umożliwiają pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w oświacie w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  (Dz.U. 2019 poz. 1575) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Rekrutacja

Galeria

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

ul. Broniewskiego 48, pok. 111
01-771 Warszawa
telefon kom.: +48 506-002-321
email: pedagogika(at)chat.edu.pl

strona uczelni: www.chat.edu.pl

strona rekrutacji:  https://irk.chat.edu.pl

https://irk.chat.edu.pl/pl/home/Rekrutacja_WNS_2023/