Wydział Nauk Społecznych

O WYDZIALE

Wydział Nauk Społecznych

Chrześcijańska Akademia Teologiczna

Wydział Nauk Społecznych ChAT oferuje wysokiej jakości, bezpłatne studia stacjonarne na państwowej uczelni z długoletnią tradycją. Specyfiką naszego wydziału jest kameralny charakter, bogaty zakres autorskich specjalności, programy dostosowane do potrzeb rynku pracy, dostęp do szerokiej oferty wymiany międzynarodowej i elastyczny tok studiów. Realizowane przez nas programy kształcenia są nowoczesne oraz w pełni dostosowane do standardów, a także wymagań współczesnego procesu kształcenia i nowoczesnej metodyki. O wysokiej jakości kształcenia świadczą akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz instytucji zewnętrznych. Kierunek studiów „pedagogika” (studia I i II stopnia) uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” (edycja 2018,2019,2020)Studia II stopnia wyróżnione zostały ponadto przyznaniem Certyfikatu Nadzwyczajnego – „Laur Innowacji” za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny.  Wyróżnienie w 2018 roku otrzymały studia I stopnia na kierunku pedagogika. Studia II stopnia otrzymały natomiast w 2020 roku wyróżnienie nadzwyczajne “Lider Jakości Kształcenia“. W 2022 r. certyfikat uzyskały studia na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. W XI edycji Programu „Uczelnia Liderów”  (2021) Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja PRC przyznały Wydziałowi Nauk Społecznych ChAT Certyfikat i Znak Jakości „Uczelnia Liderów”.

Zajęcia realizowane w niewielkich grupach są okazją do dyskusji i wymiany poglądów. Studenci mają możliwości realizowania własnych inicjatyw we współpracy z wykładowcami oraz korzystania z nowoczesnej bazy dydaktycznej. Dużą wagę przywiązujemy do jakości kształcenia oraz działalności naukowo-badawczej. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

KIERUNKI STUDIÓW

Studia Stacjonarne

Pedagogika (lic.)

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Kandydatów na studia pierwszego stopnia obowiązuje wyznaczony system punktowy ustalony dla procesu rekrutacji.

Specjalności:

  • Pedagogika resocjalizacyjna z pedagogiką międzykulturową 
  • Pedagogika opiekuńcza w środowisku wielokulturowym 

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z pedagogiką międzykulturową

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie „Pedagogiki resocjalizacyjnej i międzykulturowej” przygotowują specjalistów do pracy terapeutycznej, resocjalizacyjnej oraz opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Studia przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu pedagoga i wychowawcy w instytucjach resocjalizacyjnych, profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości, instytucjach pomocy migrantom; do wykonywania zawodu pedagoga i wychowawcy w pozaszkolnych placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań wielokulturowości; oraz do wykonywania zawodu pedagoga środowiskowego.

Kształcenie  w w/w zakresie studiów prowadzone jest również w stacjonarnym trybie dostosowanym dla osób pracujących. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w wybrane dni tygodnia.

Specjalność: Pedagogika opiekuńcza w środowisku wielokulturowym

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie „Pedagogiki opiekuńczej w środowisku wielokulturowym” przygotowują do zawodu pedagoga i wychowawcy w placówkach systemu oświaty (m.in.: w świetlicy szkolnej); w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: (m.in. domy dziecka, rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, ośrodki wsparcia dla rodzin, dzieci i młodzieży, domy dla dzieci, pogotowia opiekuńcze, itp.); placówkach dla osób w podeszłym wieku, terminalnie chorych i członków ich rodzin; organizacjach pozarządowych w obszarze pracy środowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem ich wielokulturowego charakteru.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata pedagogiki. Wszyscy studenci uzyskują wewnętrzny certyfikat w zakresie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2. Celem studiów jest wykształcenie kompetentnego pedagoga o potwierdzonych kwalifikacjach ogólnopedagogicznych i specjalnościowych. Studia umożliwiają uzyskanie efektów kierunkowych, w tym specjalnościowych, z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uwzględniających obszar merytoryczny nauk humanistycznych i nauk społecznych.

Studia stacjonarne

Pedagogika (mgr)

Studia trwają dwa lata (cztery semestry) i są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia I stopnia. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra pedagogiki. Celem studiów jest przekazanie wiedzy akademickiej z pedagogiki z uwzględnieniem szerszego kontekstu nauk humanistycznych i społecznych.

Specjalności:

  • Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna
  • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna

Absolwent „Pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej” wyposażony jest w kompetencje do pełnienia roli zawodowej pedagoga specjalisty do spraw profilaktyki społecznej i resocjalizacji w instytucjach oświatowo-wychowawczych, profilaktyczno-opiekuńczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych, w środowisku otwartym i zamkniętym.

Kształcenie  w w/w zakresie studiów prowadzone jest również w stacjonarnym trybie dostosowanym dla osób pracujących. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w wybrane dni tygodnia.

Specjalność: Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną

Zakres „Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną” jest związany z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego oraz terapeuty pedagogicznego. Studia dają rzetelne przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym zorientowane na konkretne działania z zakresu pedagogiki szkolnej, diagnozy i terapii pedagogicznej.

Studia przygotowują do zawodu pedagoga szkolnego z uprawnieniami do podejmowania działań diagnostycznych i reedukacyjnych dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami w uczeniu się i zachowaniu.  Program uwzględnia nowatorskie metody przekazywania wiedzy z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej

Jednolite studia magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (mgr)

Specjalność: Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą 

Absolwent studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w zakresie „Wczesnej edukacji i pedagogiką opiekuńczą” jest wszechstronnie i interdyscyplinarnie przygotowany do pracy nauczycielskiej i wychowawczo-opiekuńczej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Posiada umiejętności metodyczne w zakresie działań plastycznych, muzycznych, teatralno-literackich i ruchowych, językowych, matematycznych, przyrodniczych i społecznych, a także w zakresie wczesnego nauczania języka obcego, wymaganych nową podstawą programową kształcenia dzieci w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym. Specjalność przygotowuje również do pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicach szkolnych, domach kultury, internatach etc.

Specjalność: Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III 

Studia kwalifikacyjne do nauczania w przedszkolu i klasach I-III. Absolwent studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w zakresie „Wczesna edukacja dziecka z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III” zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiada kompetencje niezbędne do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zakres ten przygotowuje do pracy w zawodzie nauczyciela na pierwszym etapie kształcenia, tj. klasy I – III szkoły podstawowej, świetlicach szkolnych, przedszkolach a także alternatywnych formach opieki przedszkolnej oraz do pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Studia podyplomowe

Przygotowanie Pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie

Czas trwania: 3 semestry

Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie” mają charakter kwalifikacyjny, pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne i psychologiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych. Zawierają treści programowe dotyczące praktycznego przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym. Są niezbędne dla absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających przygotowania psychologiczno – pedagogicznego i dydaktycznego (również dla psychologów, którzy planują pracę w przedszkolu lub szkole, a nie posiadają specjalizacji z zakresu psychologii wychowawczej). 

Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Czas trwania: 2 semestry

Studia adresowane są do osób posiadających tytuł licencjata lub magistra. Ukończenie kształcenia z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą pozwala, na otrzymanie uprawnień zgodnie z art. 36 Ustawy o Systemie Oświaty i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakie powinna spełniać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. Program kształcenia obejmuje wiedzę dotyczącą polityki oświatowej państwa, zawiera także elementy znajomości systemów oświatowych zjednoczonej Europy. Problematyka zajęć dotycząca podstaw organizacji i zarządzania, prawa oświatowego, socjologii edukacji a także ekonomiki kształcenia pozwala w bardzo praktyczny sposób zaznajomić się z funkcjonowaniem szkoły i innych palcówek systemu oświaty. Zdobywana w czasie wykładów, ćwiczeń i warsztatów wiedza dotycząca: planowania pracy placówek, prowadzenia nadzoru pedagogicznego, zasad archiwizowania dokumentów szkolnych, zastosowania systemów informatycznych w zarządzaniu oświatą a także gospodarowania sprzętem i materiałami, umożliwia poznanie przez słuchaczy studiów całego spektrum problematyki funkcjonowania nowoczesnej szkoły w XXI wieku.

Rekrutacja

Galeria

KONTAKT

JUŻ WKRÓTCE!