Studia podyplomowe

Znajdź studia podyplomowe na swojej uczelni

Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Nazwa studiów podyplomowych

Mikrobiologia, Higiena, Środowisko – Bezpieczeństwo i Jakość w Praktyce Przemysłowej

Jednostka prowadząca studia podyplomowe (Wydział)

Wydział Biologii, kierownik studiów prof. dr hab. Katarzyna Brzostek

Adres studiów podyplomowych, numer telefonu, e-mail, strona internetowa

ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

tel. 22 55 41 404

psmhs@biol.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-15.00

Czas trwania studiów podyplomowych (semestry)

Dwa semestry

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Studia w trybie sobotnio-niedzielnym,  co 2-3 tygodnie. Obecnie (w dobie epidemii SARS-Cov2) wykłady tylko on-line, a  zajęcia praktyczne w laboratoriach Wydziału Biologii UW (praca w małych grupach 6-osobowych).

Koszt za całość studiów podyplomowych

6600 zł

Opis studiów podyplomowych (program studiów – ile godzin, punkty ECTS, przedmioty; krótki opis, główne założenia studiów. max. do 160 słów)

Celem studiów jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko pojętej kontroli mikrobiologicznej w przemyśle, poznanie zasad pracy akredytowanych, mikrobiologicznych laboratoriów pracujących dla przemysłu, a także standardów jakości i higieny w praktyce zawodowej, zgodnie z tak zwanymi „dobrymi praktykami” charakterystycznymi dla branży spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej. Program studiów jest nowatorski, gdyż treści programowe wiążą się mocno z praktyką przemysłową. Wiedza teoretyczna uzupełniana jest zajęciami praktycznymi o charakterze ćwiczeń i warsztatów, w trakcie których student ma możliwość skonfrontowania teorii z praktycznym doświadczeniem. Program studiów (250 godz. dydaktycznych, 60 ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Mikroorganizmy w środowisku; Laboratorium mikrobiologiczne – organizacja i zasady bezpiecznej pracy; Klasyczne i molekularne metody identyfikacji mikroorganizmów; Higiena farmaceutyczna oraz systemy zarządzania jakością; Mikrobiologiczne metody badań produktów leczniczych; Monitoring higieny oraz systemy zarządzania jakością w przemyśle kosmetycznym; Mikrobiologiczne metody badania kosmetyków i wody; Bezpieczeństwo i jakość mikrobiologiczna żywności; Mikrobiologiczne i molekularne metody badań produktów spożywczych; Systemy zarządzania jakością w przemyśle spożywczym (GMP/GHP); Audyt systemu zarządzania i kompetencji technicznych.

Sylwetka absolwenta (krótko, głównie uzyskanie uprawnień)

Absolwent: potrafi dobrać oraz stosować właściwe metody i narzędzia badawcze w celu przeprowadzenia identyfikacji mikroorganizmów; potrafi przeprowadzić badanie czystości mikrobiologicznej produktów leczniczych, spożywczych oraz kosmetycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, normami i rozporządzeniami; umie samodzielnie zaplanować i przeprowadzić walidację metody badawczej; potrafi zaplanować i przeprowadzić wzorcowanie wyposażenia laboratoryjnego; posiada umiejętność przygotowania dokumentacji w zakresie nadzoru nad wyposażeniem laboratorium mikrobiologicznego; potrafi przeprowadzić audyt systemu zarządzania laboratorium mikrobiologicznym, zgodnie z obowiązującą normą; potrafi tworzyć instrukcje i weryfikować procedury zapewniające skuteczne funkcjonowanie zasad higieny w procesie produkcji; wykazuje umiejętność przygotowania i weryfikowania procedur i instrukcji Dobrej Praktyki Produkcyjnej, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie procesu produkcji w sektorze spożywczym; wykazuje umiejętność tworzenia deklaracji produktu i schematu produkcji, krytycznej analizy zagrożeń oraz monitorowania punktów kontrolnych w produkcji przemysłowej sektora spożywczego.

 

Termin rozpoczęcia studiów

Styczeń 2021

Limit miejsc

36

Termin rekrutacji

 Od 1 do 30 września 2020 roku  Możliwa kolejna rekrutacja w celu wypełnienia limitu miejsc.

Opis rekrutacji (krótki, do 100 słów)

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) o profilu biologiczno-chemicznym. Studia kierowane są szczególnie do osób związanych zawodowo z proponowaną tematyką, szczególnie do pracowników laboratoriów mikrobiologicznych przy zakładach produkcyjnych oraz osób odpowiedzialnych za zapewnienie jakości w procesie wytwarzania produktów spożywczych, leczniczych oraz kosmetycznych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Studia Podyplomowe - Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

1. Pomagisterskie studium logopedyczne

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy. PSLog UW przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z różnego typu zaburzeniami mowy i jej rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, a zwłaszcza z problemami w opanowaniu języka ojczystego, czytania i pisania, a także do pracy z dorosłymi, którzy utracili umiejętności porozumiewania się językowego lub którzy chcą poprawić swoją wymowę i właściwie operować głosem. Absolwenci uzyskują tytuł logopedy dyplomowanego, uprawniający do wykonywania zawodu logopedy.

Studia w PSLog UW są adresowane do absolwentów studiów magisterskich, którzy mają nienaganną wymowę, słuch w normie, prawidłowy zgryz i układ warg. Preferowane kierunki studiów to: filologia polska (także inne kierunki filologiczne), psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, a także pielęgniarstwo i aktorstwo.

Program studiów obejmuje ogółem 600 godzin zajęć audytoryjnych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria) i 100 godzin praktyk. W jego skład wchodzą następujące bloki przedmiotowe: 1) przedmioty medyczne (np. anatomia i fizjologia człowieka, foniatria, neurologia i psychiatria); 2) przedmioty lingwistyczne (np. fonologia, fonetyka, gramatyka normatywna); 3) przedmioty psychologiczne (np. psychologia rozwojowa, neuropsychologia) oraz 4) przedmioty dotyczące zaburzeń mowy i języka.

Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowców i praktyków, m.in. specjalistów z Zakładu Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej UW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Praktyki logopedyczne słuchacze odbywają w niektóre dni robocze (ok. 8–10 dni w roku akademickim).

Absolwent PSLog jest przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i języka na poziomie poradnictwa ogólnego w placówkach oświatowych (przedszkolach, masowych szkołach podstawowych i gimnazjach) i placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne), poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w domach pomocy społecznej. Osoba kończąca PSLog ma praktyczne umiejętności kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia, co umożliwia podjęcie pracy na stanowisku logopedy również w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, placówkach kulturalnych i innych zatrudniających ludzi zawodowo posługujących się głosem.

 

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2020/programme/SP-PSLOG/?from=org-unit:30000000

2 Studia Podyplomowe - Glottodydatkyka polonistyczna - nauczanie języka polskiego jako obcego

Studia są kierowane do absolwentów polonistyki oraz wydziałów humanistycznych wykazujących się doskonałą znajomością gramatyki języka polskiego i wiedzą z kultury polskiej oraz znajomością języka obcego (poziom B2).

Program studiów (272 godziny, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące bloki tematyczne: Psychologiczne podstawy nauczania języków obcych, Język polski jako obcy, Wiedza o kulturze polskiej, Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i warsztat lektora, Metodyka nauczania kultury polskiej, Testowanie znajomości języka polskiego jako obcego oraz hospitacje i praktyki dydaktyczne.

Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w kraju i za granicą. Ma wiedzę z zakresu metodyki nauczania cudzoziemców zarówno języka polskiego, jak i polskiej kultury.

 

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2020/programme/SP-POLGLOT/?from=org-unit:30000000

3. Studia podyplomowe „Filologia polska w praktyce – dydaktyka języka polskiego jako obcego”

Studia podyplomowe Dydaktyka języka polskiego jako obcego przygotowują do pracy lektora języka polskiego jako języka obcego. Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak dydaktyka i metodyka nauczania języka oraz kultury, historia i założenia europejskiej glottodydaktyki, historia języka polskiego oraz kultury polskiej poza granicami kraju, a także zajęcia warsztatowe, w trakcie których słuchacze uczą się technik nauczania wymowy, intonacji, pisowni, słownictwa, gramatyki, jak również konstruowania własnych pomocy dydaktycznych.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia powinna posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie B1 (Cudzoziemców obowiązuje znajomość języka polskiego na minimalnym poziomie B2).

 

Dowiedz się więcej:  https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2020/programme/SP-DJPJO/?from=org-unit:30070000

4. Studia podyplomowe - Pedagogika teatru

Studia zostały zaplanowane w momencie, kiedy w Polsce brakuje ośrodków zajmujących się kształceniem w obszarze szeroko rozumianej edukacji teatralnej. Proponowane studia podyplomowe mają za zadanie wypełnić ten brak. Ich program wynika z bogatych doświadczeń polskich oraz czerpie z niemieckiej tradycji pedagogiki teatru, która stanowi jeden z nurtów przemian w edukacji w ogóle, opierający się na aktywnych, angażujących formach kształcenia, przekraczających hierarchiczne podziały. Program studiów podyplomowych zakorzeniony jest również w refleksji nad kulturą podejmowanej w ramach badań i dydaktyki IKP UW. Czerpie zarówno z antropologicznych ujęć zawartych w podręcznikach z serii Wiedza o kulturze, jak i realizowanych w zakładzie Teatru i Widowisk badań z obszaru poetyki kulturowej teatru. Różne formy praktyki teatralnej, w tym szeroko rozumianą pedagogikę teatru, rozumiemy jako zjawiska kulturowe, które jednocześnie wynikają z określonej rzeczywistości społecznej, jak i ją przekształcają.

Unikatowe i długo oczekiwane studia podyplomowe powstały z inspiracji polskimi doświadczeniami z obszaru teatru społecznego i edukacji teatralnej oraz niemiecką pedagogiką teatru. Wypełniają go zajęcia poświęcone analizom kultury i teatru, warsztaty teatralne oraz zajęcia wprowadzające kontekst psychologiczny i pedagogiczny pracy w grupie. Dział analiz kultury i teatru tworzą zajęcia poświęcone kategoriom kultury, podstawom teorii teatralnych XX wieku, inicjatywom teatralnym podejmującym dialog z otoczeniem społecznym oraz analizie współczesnej mapy różnorodnych ośrodków teatralnych w Polsce. Planowane warsztaty stanowią przede wszystkim praktyczne zajęcia teatralne, takie jak praca z ciałem, teatr i media, teatr stosowany, reżyseria i pedagogika teatru. Są one uzupełnione przez warsztaty planowania i realizacji projektu działań teatralnych oraz zajęcia przybliżające różne formy działalności edukacyjnej na polu sztuki.

Absolwent to praktyk kultury przygotowany teoretycznie i metodologicznie do różnych form działań teatralnych, do prowadzenia zajęć edukacji teatralnej, inicjowania projektów teatralnych z różnymi grupami uczestników. To pracownik instytucji kultury takich jak teatry, ośrodki/domy kultury, organizacje pozarządowe lub osoba zamierzająca podjąć pracę o takim charakterze.

 

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2020/programme/SP-PTEATR/?from=org-unit:30020000

5. Studia podyplomowe „Filologia polska w praktyce – Media bez barier. Audiodeskrypcja (AD i napisy dla niesłyszących”)

O przyjęcie na studia będą mogli ubiegać się absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich.

Studia są skierowane do słuchaczy, którzy chcieliby zdobyć umiejętności opracowania dodatkowej ścieżki narracji audialnej przeznaczonej przede wszystkim dla niewidomych i słabowidzących konsumentów kultury wizualnej oraz napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących, wspomagających odbiór utworów audiowizualnych. Słuchacze zapoznają się z zasadami opracowania skryptów AD oraz napisów dla niesłyszących, poznają specyfikę procesów poznawczych u osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, nabędą umiejętności redagowania skryptów odzwierciedlających właściwości języka przekazu w zakresie różnych sztuk. Otrzymają również wiedzę na temat historii, uregulowań prawnych i administracyjnych dotyczących usług ułatwiających dostęp do informacji i kultury dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i słuchu.

 

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2020/programme/SP-MBBAD/?from=org-unit:30070000

6. Studia podyplomowe „Filologia polska w praktyce – polonistyka dla nauczycieli”

Program studiów rozwija wiedzę uzyskaną przez słuchaczy w trakcie ich studiów magisterskich i uzupełnia ją o przygotowanie merytoryczne z dziedziny nauk o literaturze i kulturze polskiej oraz językoznawstwa, a także o elementy dydaktyki przedmiotowej.

Studia podyplomowe Polonistyka dla nauczycieli skierowane są do absolwentów studiów magisterskich w zakresie kierunków humanistycznych, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu niż język polski. Wymagane jest wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przedmiotem nauczania w polskim systemie oświaty. Studia mają na celu przygotowanie absolwentów innych kierunków studiów humanistycznych do wykonywania zawodów polonistycznych.

Studia mają na celu przygotowanie absolwentów innych kierunków studiów humanistycznych do wykonywania zawodów polonistycznych.

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2020/programme/SP-PDN/?from=org-unit:30070000

7. Studia podyplomowe „Filologia polska w praktyce – redakcja językowa tekstu

Studia Redakcja językowa tekstu są przeznaczone dla słuchaczy, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie korekty i redakcji językowej − w związku z pracą wykonywaną przez nich w najróżniejszych wydawnictwach (naukowych, specjalistycznych, popularnonaukowych, popularnych itd.) czy wszelkich redakcjach prasowych (od prasy lokalnej poprzez środowiskową do ogólnopolskiej). Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach doskonalących ich umiejętności zawodowe, uzyskują też wiedzę przydatną w praktyce redaktorskiej: gruntownie poznają najtrudniejsze zagadnienia ortograficzne i interpunkcyjne, śledzą łatwe, trudne i najtrudniejsze zagadnienia poprawności językowej na przykładzie całych tekstów, ćwiczą obróbkę językową spójnych tekstów cudzych przeznaczonych do druku. Otrzymują zatem wiedzę niezbędną w pracy redaktorskiej w różnego typu instytucjach rynku wydawniczego i prasowego.

Dla słuchaczy mających doświadczenie nawet kilkunastoletnie systematyczne poznawanie polszczyzny najnowszej oznacza wygodną i efektywną aktualizację ich stanu wiedzy. Jednakże z zajęć skorzystają również początkujący korektorzy, redaktorzy językowi czy prowadzący. Swoje zainteresowania uporządkują miłośnicy polszczyzny, bez względu na dotychczasowe wykształcenie. Skorzystają również ci studenci polonistyki, którzy podczas studiów filologicznych nie zostali przyjęci na zajęcia ze specjalizacji edytorsko-wydawniczej lub też nie starali się o taką kwalifikację, a po latach żałują.

Wymagane jest ukończenie studiów humanistycznych I lub II stopnia, a w przypadku aktywnych zawodowo redaktorów z wydawnictw branżowych – studiów I lub II stopnia w zakresie nauk przyrodniczych, medycznych, ścisłych lub technicznych.

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2020/programme/SP-RJT/?from=org-unit:30070000

8. Studia podyplomowe „Filologia polska w praktyce – redakcja językowa tekstu dla zaawansowanych”

Studia dla zaawansowanych są adresowane do absolwentów ścieżki programowej Redakcja językowa tekstu.

Studia dla zaawansowanych są adresowane wyłącznie do absolwentów ścieżki programowej Redakcja językowa tekstu, przy czym w nowym bloku mogą uczestniczyć zarówno aktualni słuchacze studiów, jak i absolwenci poprzednich edycji.

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2020/programme/SP-RJTDZ/?from=org-unit:30070000

9. Studia podyplomowe „Filologia polska w praktyce – specjalizacja nauczycielska dla polonistów”

Podyplomowe studia polonistyczne w kierunku nauczycielskim są skierowane do wszystkich chcących uzupełnić swe dotychczasowe wykształcenie w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela-polonisty. Obejmują zagadnienia pedagogiczne, metodyczne oraz zaznajamiające z postępem badań literaturoznawczych i językoznawczych, wreszcie z zagadnieniami organizacyjnymi i prawnymi towarzyszącymi pracy nauczyciela w szkole.

Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów kierunków polonistycznych szkół wyższych, którzy w trakcie studiów magisterskich nie ukończyli kursów specjalizacyjnych, a którzy chcą albo utrzymać pracę w zawodzie nauczyciela, albo ją podjąć. Słuchaczami studiów mogliby być także posiadacze stopnia licencjata w zakresie polonistyki, którzy, będąc w podobnej sytuacji, chcieliby uzyskać uprawnienia do pracy w szkole podstawowej. Studia są ponadto adresowane do nauczycieli czynnych zawodowo pragnących uzupełnić i udoskonalić swą wiedzę szczególnie w zakresie nowoczesnych metod i środków dydaktycznych oraz w zakresie wiedzy merytorycznej pogłębiającej stan wykształcenia i umiejętności nauczyciela, a także zaznajamiających ich z najnowszymi zjawiskami literackimi, które nie były przedmiotem ich studiów. W ten sposób studia będą pomocne szczególnie w rozwijaniu wiedzy na temat współczesnych zjawisk literackich a także zjawisk z pogranicza literatury i innych języków przekazu artystycznego charakterystycznych dla kultury nowoczesnej. Studia takie będą dla takich słuchaczy formą doskonalenia potrzebnego zarówno do podniesienia kwalifikacji, jak i do awansu zawodowego.

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2020/programme/SP-SNDP/?from=org-unit:30070000

10. Studia podyplomowe „Filologia polska w praktyce – Szkoła komunikacji profesjonalnej. Studia podyplomowe w zakresie wystąpień publicznych i użytkowego pisania”

Studia podyplomowe Szkoła komunikacji profesjonalnej. Studia podyplomowe w zakresie wystąpień publicznych i użytkowego pisania są adresowane do osób, które z racji wykonywanego zawodu chciałyby uzyskać lub udoskonalić kompetencje komunikacyjne w zakresie wystąpień publicznych i tworzenia tekstów użytkowych.

O przyjęcie na studia w zakresie nowej ścieżki programowej będą mogli się ubiegać absolwenci studiów licencjackich i magisterskich:

 • w dziedzinie nauk humanistycznych bądź społecznych (filologie, nauki o zarządzaniu, nauki o polityce, nauki o mediach, nauki o kulturze);
 • w innych dziedzinach nauki, o ile wykonywany przez kandydata zawód wiąże się z tworzeniem tekstów i przygotowywaniem wystąpień publicznych.

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2020/programme/SP-SKP/?from=org-unit:30070000

11. Studia podyplomowe „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego”

Studia działają pod patronatem honorowym Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Cele kształcenia na studiach podyplomowych „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego” to:

 • zapoznanie (teoretyczne, a przede wszystkim praktyczne) studentów z technikami pisarskimi (literackimi konwencjami gatunkowymi i narracyjnymi) stosowanymi podczas tworzenia tekstów przynależnych do wszystkich rodzajów literackich, sytuowanych zarówno w obiegu wysokoartystycznym, jak i popularnym, oraz docierających do odbiorcy za pośrednictwem zróżnicowanych mediów;
 • uwrażliwienie studentów na znaczenie eksperymentu literackiego dla rozwoju literatury, stworzenie płaszczyzny merytorycznej do podjęcia przez nich własnych prób w tym zakresie;
 • zaznajomienie studentów z postawami scenariopisarstwa radiowego i filmowego;
 • przekazanie słuchaczom wiedzy i ćwiczenie umiejętności praktycznych w zakresie praktycznego zastosowania gatunków krytyki literackiej;
 • zapoznanie (teoretyczne a nade wszystko praktyczne) studentów z regułami stylizacji literackiej oraz specyfiką form synkretycznych;
 • przedstawienie studentom głównych technik i obszarów prezentacji tekstu literackiego takich jak: prezentacja radiowa, multimedialna, muzyczna, sceniczna, performance i happening oraz rozmowa;
 • umożliwienie słuchaczom podjęcie pod kierunkiem specjalistów własnych prób w zakresie prezentacji tekstu literackiego;
 • zaznajomienie uczestników studiów z elementami tradycji literackiej: wykładanymi w sposób historyczny konwencjami, gatunkowymi i tematami w literaturze polskiej XIX, XX i XXI wieku (zarówno wysokoartystycznej, jak i popularnej);
 • przybliżenie studentom najnowszych trendów literatury światowej;
 • zapoznanie słuchaczy z problematyką intertekstów w tradycji literatury polskiej;
 • zaznajomienie uczestników studiów z zagadnieniami nawiązań interartystycznych i pogranicza sztuk;
 • zaprezentowanie studentom najważniejszych instytucji życia literackiego: stowarzyszeń twórczych, nagród, wydawnictw, czasopism oraz przedstawienie im mechanizmów działania rynku literackiego;
 • przybliżenie uczestnikom studiów najważniejszych zasad zarządzania projektami literackimi, przekazanie informacji na temat możliwości pozyskiwania stypendiów twórczych.

Na zakończenie każdej edycji studiów jednostka organizuje wydanie (wyłonionej w drodze konkursu) książki jednego ze słuchaczy kierunku.

Studia adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków humanistycznych i społecznych, którzy chcą rozwinąć swoją sprawność pisarską w różnych typach tekstów artystycznych. Oprócz tego program nakierowany jest na rozwijanie umiejętności prezentacji tekstu artystycznego, która w dzisiejszej praktyce kulturowej okazuje się często niezbędna.

Program studiów (160 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Techniki pisarskie: gatunki prozatorskie, gatunki poetyckie, gatunki dramatyczne, gatunki literatury popularnej, gatunki literatury cyfrowej, eksperyment literacki, scenariopisarstwo filmowe i radiowe, stylizacja literacka, formy synkretyczne, krytyka literacka, Prezentacja tekstu literackiego: literatura i radio, performance i happening, literatura i multimedia, tekst literacki w utworze muzycznym, interpretacja sceniczna tekstu literackiego, sztuka rozmowy, Tradycja literacka: konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XIX w., konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XX w., konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XXI w., najnowsze trendy literatury światowej, konwencje, gatunki i tematy w literaturze popularnej, interteksty literackie, pogranicza sztuk, Współczesne życie literackie: wykłady pisarzy, instytucje życia literackiego: stowarzyszenia, nagrody, wydawnictwa, czasopisma, rynek literacki, zarządzanie projektami literackimi, stypendia, granty.

Absolwent studiów to świadomy użytkownik różnych technik pisarskich i form prezentacji, wyposażony w narzędzia, które pozwolą nadać jego artystycznym i organizacyjnym projektom jak najlepszą formę. Mamy nadzieję, że wśród absolwentów – obok kompetentnie zajmujących się literaturą pracowników instytucji kultury – znajdą się przede wszystkim przyszli pisarze, którym udział w zajęciach pomoże w wykrystalizowaniu się zainteresowań i zarysowaniu własnej drogi artystycznej oraz ścieżki działania w życiu literackim.

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2020/programme/SP-SM/?from=org-unit:30010000

12. Studia podyplomowe ,,Literatura i książka dla młodych odbiorców w kulturze XXI wieku''

Studia adresowane są do absolwentów różnych kierunków studiów humanistycznych i społecznych, w tym do aktywnych zawodowo przedstawicieli profesji związanych z szeroko pojętą kulturą literacką młodego pokolenia, m.in.: nauczycieli, bibliotekarzy, pedagogów, pracowników instytucji kulturalnych, dziennikarzy, redaktorów wydawnictw książkowych i czasopism.

 

Program studiów (150 godzin, 45 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Antypedagogika w literaturze i kulturze dziecięcej, Baśń i mit: od tradycji oralnej do popkultury, Historia i współczesność fantastyki dziecięcej i młodzieżowej, Historia polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej, Inicjacje czytelnicze, Kierunki rozwoju współczesnej literatury dziecięcej i młodzieżowej, Komiks dla dzieci i młodzieży, Konteksty medialne literatury dziecięcej i młodzieżowej, Książka dla dzieci i młodzieży w świetle badań czytelniczych, Książka dla młodych odbiorców – źródła informacji, krytyka literacka, nagrody i organizacje, Lektury szkolne poza stereotypami, Literatura dla dzieci i młodzieży wobec kulturowego tabu, Literatura dla młodych odbiorców w kulturze popularnej, Literatura i książka dla najmłodszych dzieci, Metody badań i interpretacji literatury dziecięcej i młodzieżowej, Poezja dla dzieci, Seminarium dyplomowe, Twórczość dla dzieci i młodzieży na ekranie i na scenie, Warsztat twórcy książek dla dzieci i młodzieży, Współczesna ilustracja i książka obrazkowa, Współczesna proza inicjacyjna dla młodych dorosłych.

 

Absolwent studiów zna najnowsze tendencje rozwojowe polskiej i światowej literatury dla dzieci i młodzieży oraz metody badań i kierunki interpretacyjne utworów literackich (zarówno współczesnych, jak i klasycznych). Dostrzega i rozumie kulturowe i pedagogiczne konteksty funkcjonowania książki dziecięcej oraz jej związki z kulturą popularną i tzw. nowymi mediami. Jest przygotowany do posługiwania się najnowszymi metodami animacji czytelnictwa.

 

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2021/programme/SP-PRK-LKM/?from=org-unit:30000000

Tu wkrótce znajdziesz studia podyplomowe na kolejnych Wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego

Studia podyplomowe i MBA w Collegium Civitas to możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy w wybranej dziedzinie,
podniesienia własnych kwalifikacji i kompetencji interpersonalnych,

a także nawiązania wartościowych relacji z przedstawicielami różnych branż.
Rekrutacja na wybrane kierunki trwa!

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą pełną ofertą i śledzenia startu zapisów.
https://www.civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe-niestacjonarne-po-polsku

Studia Podyplomowe w Wojskowej Akademii Technicznej

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 1. GIS, FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA W GOSPODARCE NARODOWEJ, OBRONIE KRAJU I OCHRONIE ŚRODOWISKA

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Celem studiów jest wykształcenie kadry inżynierskiej w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod w fotogrametrii, teledetekcji i GIS do realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem geoinformatycznym w wybranych dziedzinach działalności państwa. Przewiduje się, że absolwenci studium będą samodzielnie wykonywać analizy geoprzestrzenne, opracowania fotogrametryczne i teledetekcyjne ze współczesnych zobrazowań satelitarnych oraz z danych obrazowych pozyskanych przez bezzałogowe statki powietrzne. Będą posiadali umiejętność przeprowadzenia analiz związanych z zarządzaniem kryzysowym w środowisku GIS.

Tematyka:

 • podstawowe zasady zarządzania kryzysowego,
 • wspomaganie podejmowania decyzji przy wykorzystaniu platform gis,
 • wykorzystanie gis w planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska,
 • zasady wykonywania i opracowania zdjęć z bezzałogowych statków powietrznych,
 • opracowanie danych z wysokorozdzielczych satelitów komercyjnych,
 • zdalne wykrywanie zanieczyszczeń. monitoring klęsk żywiołowych,
 • zobrazowania wielo i hiperspektralne,
 • metody klasyfikacji zobrazowań,
 • naziemny skaning laserowy,
 • przetwarzanie obrazów radarowych i elektrooptycznych,
 • nowoczesne systemy graficzno-opisowych baz danych,
 • bezpieczeństwo danych w sieci,
 • praca końcowa.  

KONTKAT:

Kierownik studiów: dr inż. Paulina Deliś, tel: (22) 261-83-92-91, e-mail: paulina.delis@wat.edu.pl

Sekretariat: p. Aneta Włodarczyk, tel./fax (22) 261-83-76-41 e-mail: aneta.wlodarczyk@wat.edu.pl

 www.wig.wat.edu.pl/giswig

 

 

2. WYCENA NIERUCHOMOŚCI 

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Studia podyplomowe „Wycena nieruchomości” są jednym z niezbędnych etapów umożliwiających ubieganie się o uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego. Absolwenci studiów uzyskają obszerną wiedzę, niezbędną w praktyce zawodowej a także w życiu codziennym m.in. z zakresu prawa, ekonomii, budownictwa, geodezji oraz specjalistyczną wiedzę na temat funkcjonowania rynku nieruchomości, wyceny przedsiębiorstw i rachunku efektywności inwestycji. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości uprawnia słuchaczy do podjęcia praktyki zawodowej w tym zakresie, a w konsekwencji przystąpienia do egzaminu państwowego celem uzyskania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego.

Program studiów podyplomowych pn. „Wycena nieruchomości” obejmuje wytyczne programowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych pn. „Wycena nieruchomości” można uzyskać pod adresem: www.wig.wat.edu.pl/index.php/ksztalcenie/rodzaje-studiow/studia-podyplomowe

 

KONTAKT:

Kierownik studiów: dr inż. Olga Matuk tel. 261 83 94 51, e-mail: olga.matuk@wat.edu.pl

Sekretariat: p. Aneta Włodarczyk, tel. 261 83 76 41, e-mail: instytut.geodezji@wat.edu.pl

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Celem studiów jest przygotowanie do pracy eksperckiej i rzeczoznawczej w obszarze techniki samochodowej oraz uzyskanie aktualnej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w zakresie: podstaw opiniowania i opisu wypadku drogowego, budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów oraz ich mechaniki ruchu w krytycznych sytuacjach drogowych, zagadnień prawnych i techniczno – analitycznych pracy biegłego, korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych do rekonstrukcji wypadków i kosztorysowania napraw, diagnostyki i badań pojazdów.

W ramach studiów można uzyskać:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
 • świadectwo ukończenia szkolenia specjalistycznego, wydanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego przy współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką Warszawską i Instytutem Transportu Samochodowego,
 • certyfikat ukończenia studiów sygnowany przez Wydział Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego.

 

Świadectwo ukończenia szkolenia specjalistycznego potwierdzać będzie zdobycie wiedzy w jednej z następujących specjalizacji:

 • technika samochodowa (podstawowy profil rzeczoznawczy, tzw. profil A),
 • rekonstrukcja wypadków drogowych (profil B),
 • kosztorysowanie napraw i wycena samochodów (profil C).

Jednocześnie otwiera ono drogę do praktycznego szkolenia rzeczoznawczego i uzyskania statusu rzeczoznawcy w SRTSiRD.

Studia trwają jeden rok akademicki i obejmują 220 godz. wykładów, seminariów i zajęć praktycznych oraz ponad 50 godz. szkolenia specjalistycznego. Zajęcia są realizowane w czasie dziesięciu trzydniowych zjazdów (piątek – niedziela) w miesiącach październik – czerwiec. Program kształcenia spełnia wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

KONTKAT: Sekretariat studiów podyplomowych BRDiRS, e-mail: brdirs@wat.edu.pl,  tel. 261 83 72 32, kom. 661 274 712

 

 

Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych

Studia trwające 4 semestry

KIERUNEK:

Logopedia

Studia trwające 3 semestry

KIERUNEK:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Biologia w szkole

Chemia w szkole

Doradztwo zawodowe

Dydaktyka języka obcego – język angielski

Dydaktyka języka obcego – język niemiecki

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

Edukacja włączająca

Etyka w szkole

Filozofia w szkole

Fizyka w szkole

Geografia w szkole

Historia w szkole

Informatyka z programowaniem w szkole

Język polski w szkole

Logistyka w szkole

Logopedia/ nauczyciel logopeda

Matematyka w szkole

Muzyka w szkole

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika środowiskowa

Pedagogika sztuki – plastyka w szkole

Przedsiębiorczość w szkole

Przygotowanie pedagogiczne

Przyroda w szkole

Socjoterapia

Technika w szkole

Terapia rodzin

Wczesne nauczanie języków obcych- język angielski

Wczesne nauczanie języków obcych- język niemiecki

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną

Wiedza o społeczeństwie

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie fizyczne w szkole

Studia trwające 2 semestry

 

KIERUNEK:

Andragogika

Coaching i tutoring w szkole

Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia

Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

Trener w oświacie

Zarządzanie w oświacie

Administracja publiczna

E-administracja

Kontrola zarządcza

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Organizacja pomocy społecznej

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych *

Prawo zamówień publicznych

Samorząd terytorialny

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe

Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia

Logistyka

Rolnictwo

Terapia zajęciowa z arteterapią*

Trener umiejętności społecznych*

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie w biznesie

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony

Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

Cel studiów

Głównym celem studiów podyplomowych z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych”  jest przygotowanie absolwentów do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętności gromadzenia i wartościowania informacji, a także dokonywania samodzielnej analizy zjawisk i procesów zachodzących w środowisku informacyjnym, przygotowanie ich do podjęcia aktywności zawodowej w strukturach administracji rządowej, instytucjach samorządu terytorialnego, organizacjach gospodarczych i jednostkach organizacyjnych służb mundurowych, wskazanie istotnych czynników wpływających na funkcjonowanie elementów systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz  kształtowanie umiejętności analizy źródeł zagrożeń   i uwarunkowań dotyczących tego systemu.

Celem tych studiów jest również podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji samorządowej  i rządowej, służb mundurowych, firm oraz przedsiębiorstw mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi i  informacjami prawnie chronionymi.

Studia podyplomowe z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych” pozwalają zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną do pracy na stanowiskach administratorów bezpieczeństwa informacji, pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, kierowników kancelarii tajnych i innych pracowników pionów ochrony.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych  i bezpieczeństwem informacji w administracji rządowej i samorządowej, sądach, instytucjach wojskowych, przedsiębiorstwach i innych instytucjach oraz do osób zamierzających podjąć taką pracę.

Program studiów

Pro­gram stu­diów obej­mu­je takie przedmioty jak: postępowanie z dokumentacją jednostki organizacyjnej, organizację  i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwo osobowe informacji niejawnych, bezpieczeństwo teleinformatyczne, nadzór i kontrolę nad ochroną informacji niejawnych  jak również prawo ochrony informacji niejawnych. Cha­rak­te­ry­sty­ce pod­da­ne zo­sta­ną zadania pełnomocnika ochrony informacji niejawnej w przedsiębiorstwie i jednostkach administracji samorządowej oraz przygotowanie systemów teleinformatycznych do przetwarzania informacji niejawnych. Program studiów ma na celu  praktyczne zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem kancelarii tajnej, organizowaniem jej pracy, prowadzeniem ewidencji, tworzeniem i znakowaniem dokumentacji niejawnej oraz organizowaniem polityki bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnej.

Przykładowe przedmioty:

 • Bezpieczeństwo osobowe informacji niejawnych
 • Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych. Obieg dokumentów niejawnych. Postępowanie z dokumentami niejawnymi
 • Informacje prawnie chronione
 • System ochrony danych osobowych
 • Zadania pełnomocnika ochrony niejawnej w przedsiębiorstwie i jednostkach administracji samorządowej
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Nadzór i kontrola nad ochroną informacji niejawnych

Kadra dydaktyczna

Kierownik Studiów Podyplomowych: dr Olga Niewiada 

 

Zajęcia realizowane są przez kadrę naukowo – dydaktyczną Wydziału Bezpieczeństwa WSBiO.

Prowadzącymi są także eksperci i praktycy zajmujący się systemami ochrony informacji niejawnych, w tym pracownicy instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów ochrony informacji niejawnych w kraju.

Stanisław Topolewski – profesor nadzwyczajny, zatrudniony w Zakładzie Obronności Państwa Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, gdzie pełni funkcję Kierownika Pracowni Systemów Obronnych. Jest również Kierownikiem Studiów Podyplomowych Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych. Specjalista w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych w systemie bezpieczeństwa państwa. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ochrony informacji niejawnych.

Jan Teleon jest absolwentem zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych, a szczególnie informacji niejawnych i danych osobowych. Pracował w pionach ochrony Biura Ochrony Rządu i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Od 2008 roku w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa pełni funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, a także Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych.

Mariusz Józef Kubiak – polski wykładowca akademicki w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk o obronności. Absolwent 1. Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach, WSOWP im. S. Czarneckiego w PoznaniuWAP oraz AON.

Jest dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, jak również kierownikiem Zakładu Obronności Państwa w tymże Instytucie.  Specjalizuje się w bezpieczeństwie kulturowym, współczesnych ekstremizmach i fundamentalizmach oraz współczesnych wojnach i konfliktach zbrojnych. Jest członkiem rady naukowej czasopisma „De Securitate et Defensione.

dr inż. Dobrosław Mąka  – specjalista w zakresie analizy zagrożeń i zarządzania ryzykiem, wykładowca przedmiotów z dziedziny bezpieczeństwa narodowego w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz w uczelniach niepublicznych w Warszawie i w Gdańsku, członek krajowych stowarzyszeń bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony informacji niejawnych. W latach 2002-2004 – członek Rady Naukowej Kryptologii przy Instytucie Matematycznym PAN. Kierownik licznych prac dyplomowych studentów kierunku bezpieczeństwa narodowego. Autor wielu artykułów z dziedziny analizy ryzyka, bezpieczeństwa teleinformatycznego i cyberterroryzmu w czasopismach specjalistycznych i uczelnianych wydawnictwach naukowych. Uczestnik i współorganizator konferencji naukowych z dziedziny bezpieczeństwa narodowego i cyberterroryzmu. Współautor książki Jak chronić tajemnice (Warszawa 2004).

Piotr Olejniczak – absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego KUL. Wieloletni pracownik Sądu Rejonowego oraz uznanych kancelarii prawnych. Obecnie prawnik w firmie międzynarodowej. Nauczyciel akademicki oraz autor wielu artykułów naukowych.

Organizacja studiów:

Zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych” odbywać się będą w formie wykładów i ćwiczeń. Każdy przedmiot przewidziany planem studiów kończy się egzaminem lub zaliczeniem z oceną. Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym w trakcie którego nastąpi sprawdzenie zakresu opanowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji zdawanym przez Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rodzaj studiów:

studia podyplomowe

Klasyfikacja ISCED:

1039

Dziedzina nauki:

nauki społeczne

Forma studiów:

niestacjonarne

Czas trwania:

2 semestry (35 ECTS)

Organizacja studiów:

program studiów obejmuje 182 godzin

Planowany termin uruchomienia:

marzec 2020r.

 

Miejsce rekrutacji

Siedziba WSBiO, ul. Zakroczymska 13, 00-225 Warszawa, pokój 6

 

Na studiach podyplomowych nie są przewidywane praktyki.

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studium będzie posiadał wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie ochrony danych niezbędną na stanowiskach związanych z ochroną informacji niejawnych  i udostępnianiem informacji publicznej.

Zasady rekrutacji:

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (niezależnie od kierunku ukończonych studiów) i które pragną uzyskać wykształcenie z ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają:

 1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego odpis (oryginał dokumentu kandydat przedstawia do wglądu w momencie składania dokumentów),
 2. 2 fotografie (zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego),
 3. dowód opłaty wpisowej – rekrutacyjnej,
 4. skierowanie, w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania, adresu i NIP-u instytucji oraz upoważnieniem Uczelni do wystawienia faktury proforma.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (datą decydującą o kolejności zgłoszeń jest data złożenia wszystkich wymaganych dokumentów). Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e – mailowo o  terminie rozpoczęcia zajęć.

Zarządzanie Bezpieczeństwem Wewnętrznym Państwa

Celem kształcenia na studiach podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa jest umożliwienie zdobycia lub podniesienia kwalifikacji osób zatrudnionych lub działających w sferze szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego, a zwłaszcza szeroko pojętej administracji. Celem zajęć jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej, zarządzania, reagowania kryzysowego i ewentualnych zagrożeń. Celem edukacyjnym jest ukształtowanie odpowiednich kompetencji w zakresie zarządzania w przypadku wystąpienia stanów zagrożeń na poszczególnych poziomach, zwłaszcza administracji samorządowej zgodnie przepisami prawa z zakresu ochrony ludności, dóbr kultury i reagowania kryzysowego. Bardzo istotnym elementem jest właściwe przygotowanie kadry zarządzającej do realizacji zadań związanych z pełnieniem funkcji w organach administracji publicznej obejmujących obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe.

DLACZEGO WSBIO?

OFERTA EDUKACYJNA

Adresaci studiów

Program studiów podyplomowych adresowany jest do:

 • pracowników instytucji rządowych i samorządowych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, w których kompetencjach znajduje się problematyka bezpieczeństwa powszechnego, obrony cywilnej i reagowania kryzysowego;
 • wolontariuszy organizacji pozarządowych, uczestniczących w działaniach ratowniczych i wspomagających struktury administracji rządowej i samorządowej;
 • pracowników służb mundurowych, a także żołnierzy rezerwy, byłych policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Służby Więziennej i Straży Granicznej planujących zatrudnić się w podmiotach publicznych zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym;
 • wszystkich pracowników urzędów administracji rządowej zespolonej i niezespolonej oraz samorządowej różnych szczebli zainteresowanych zdobyciem lub doskonaleniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym obrony cywilnej oraz opanowaniem nowoczesnych metod i technik reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, klęsk i katastrof.

Przykładowe przedmioty:

 • Elementy polityki i strategii RP
 • Podstawowe elementy teorii zarządzania
 • Podstawy prawne bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej
Audyt Bezpieczeństwa i Ochrony

Celem studium jest uzyskanie przez absolwentów kompetencji i kwalifikacji w zakresie audytu ochrony, w organizacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. W szczególności dotyczy to pracowników średniego i wyższego szczebla kierowniczego między innymi takich służb jak: Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Więziennej, Służby Ochrony Lotniska, Służby Ochrony Kolei, Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych oraz podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne w ramach funkcjonowania jednostek organizacyjnych organów administracji publicznej. Celem edukacyjnym jest ukształtowanie odpowiednich kompetencji w zakresie zarządzania audytami bezpieczeństwa, poprzez przekazanie wiedzy oraz umiejętności we wspomnianym zakresie.DLACZEGO WSBIO? OFERTA EDUKACYJNA

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni pełniących funkcję menagerów średniego i wyższego szczebla w służbach ochrony, którzy realizują swoje zadania zawodowe w zakresie audytów bezpieczeństwa, związanymi z ochroną bezpieczeństwa publicznego oraz kandydatów do pracy na takich stanowiskach, a także przedstawicieli jednostek nadzorujących te służby.

Przykładowe przedmioty:

 • Podstawy prawne funkcjonowania systemu ochrony osób i mienia
 • Uwarunkowania prawne funkcjonowania systemu Audytu Bezpieczeństwa
 • Nowoczesne metody zarządzania
 • Infrastruktura krytyczna
 • Audyt bezpieczeństwa
 • Ekonomia i marketing w działalności ochronnej
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Ochroną w Lotnictwie Cywilnym

Celem studiów jest zapewnienie ich absolwentom opanowania kompleksowej wiedzy specjalistycznej wymaganej do prowadzenia działalności gospodarczej  oraz rozumienia roli problematyki bezpieczeństwa we współczesnej działalności przedsiębiorstw w zakresie transportu drogowego, zarówno w odniesieniu do krajowego, jak i międzynarodowego zarobkowego przewozów osób i rzeczy.

Absolwent studiów będzie miał możliwość zapoznania się z przepisami z zakresu prawa cywilnego, handlowego, podatkowego, ubezpieczeniowego, prawa pracy i przepisów socjalnych kierowców w transporcie, a także z finansowymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem, bezpieczeństwem drogowym, a przede wszystkim nowymi unijnymi warunkami dostępu do zawodu przewoźnika drogowego, co pozwoli mu na dysponowanie wysokim poziomem wiedzy dotyczącej transportu drogowego i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycji), w tym wiedzą, jaką powinien legitymować się zarządzający transportem w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do szerokiego kręgu zainteresowanych dziedziną transportu drogowego, przede wszystkim do osób:

 • Chcących zdobyć poświadczenie posiadania kompetencji zawodowych w transporcie drogowym,
 • Menadżerów, kierowników i pracowników branży transportu lądowego zainteresowanych zagadnieniami bezpieczeństwa w transporcie,
 • Realizujących zadania z zakresu wydawania uprawnień w transporcie drogowym, kontroli transportu oraz przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę o specjalistyczne zagadnienia prawne z zakresu transportu drogowego,
 • Zatrudnionych w administracji państwowej i samorządowej, których praca związana jest z organizacją i monitorowaniem transportu,

Przykładowe przedmioty:

 • Transport drogowy – pojęcie, istota, rodzaje zarobkowych przewozów drogowych i rola w gospodarce krajowej i europejskiej
 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo pracy i przepisy socjalne kierowców w transporcie drogowym
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Kontrola transportu drogowego – rola i zadania Inspekcji Transportu Drogowego
 • Projektowanie i praktyczne przygotowanie biznesplanów i programów inwestycji transportowych (studia przypadków)
Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym

W związku z komercjalizacją działań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego istnieje uzasadniona potrzeba właściwego przygotowania odpowiednich podmiotów do przejmowania zadań od funkcjonujących obecnie w ramach portów lotniczych specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych – służb ochrony lotniska.W ochronie lotnictwa cywilnego istotny jest odpowiedni poziom przygotowania zawodowego, które zasadniczo odbiega od wymagań dotyczących działań ochronnych dla odmiennych dziedzin gospodarki. Opiera się ona na ścisłych wymogach obowiązującego przepisów prawa międzynarodowego oraz krajowego. Znajomość zagadnień związanych z ochroną lotnictwa cywilnego oraz funkcjonowania systemu ochrony i jego wszystkich elementów zapewni skuteczne działanie tego ostatniego. Wymaga to właściwego przygotowania kadry kierowniczej zarządczej, jak i średniego personelu kierowniczego dla komercyjnych podmiotów w obszarze zarządzania ochroną lotnictwa cywilnego, ale także podmiotów odpowiedzialnych za nadzór w tym zakresie (Straży Granicznej, zarządzających portami lotniczymi, przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego).

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni pełniących funkcję menagerów średniego i wyższego szczebla w wymienionych służbach oraz podmiotach realizujących zadania w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji oraz kandydatów do pracy na takich stanowiskach, a także przedstawicieli jednostek nadzorujących wymienione podmioty.

Przykładowe przedmioty:

 • Podstawy prawne funkcjonowania systemu ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji
 • Nowoczesne metody zarządzania bezpieczeństwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Funkcjonowanie lotniska – współpraca podmiotów realizujących lotniczą działalność gospodarczą
 • SMS – system zarządzania bezpieczeństwem operacji lotniczych
 • Zarządzanie systemem ochrony lotnictwa cywilnego
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w lotnictwie cywilnym
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Główny celem studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych  oraz przekazanie słuchaczom (specjaliści BHP, pracownicy zajmującymi się problematyką BHP, osoby zainteresowane podjęciem w przyszłości pracy w służbach BHP)  specjalistycznej wiedzy  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Studia mają ma celu również wyposażenie słuchaczy w niezbędne  umiejętności praktyczne w zakresie: bezpieczeństwa eksploatacji i dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych w energetyce, przestrzegania przepisów BHP,  tworzenia prezentacji multimedialnych, zdalnych metod prowadzenia szkoleń, prowadzenia szkoleń w zakresie BHP, a także przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielania  pierwszej pomocy oraz ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
 
Studia skierowane są do osób pragnących uzyskać specjalistyczne i przyszłościowe kwalifikacje zawodowe z zakresu BHP, a także do pracowników: przedsiębiorstw, instytucji państwowych, pomocy przedmedycznej, administracji samorządowej oraz do osób prowadzących działalność gospodarczą.
 
Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku  umożliwia osobom, które nie ukończyły studiów wyższych o specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  pełnienie zadań pracownika Służby BHP zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U. 2004, Nr 246, poz. 2468).
 
Pro­gram stu­diów obej­mu­je za­kres wie­dzy ukie­run­ko­wa­ny na prak­tycz­ne przygotowanie do zawodu starszego inspektora lub specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,(warunek: co najmniej jeden roku stażu pracy w służbie BHP),starszego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (warunek: co najmniej trzy lata stażu pracy w służbie BHP) oraz głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (warunek: co najmniej pięć lat stażu pracy w służbie BHP).

Studia Podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych – ChAT

Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Czas trwania: 2 semestry

Studia podyplomowe (2-semestralne w formule online) posiadają charakter kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.  Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2021 poz. 312). Studia adresowane są do osób posiadających tytuł licencjata lub magistra. Ukończenie kształcenia z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą pozwala na otrzymanie uprawnień jakie powinna posiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze we wszystkich typach szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową. Program kształcenia obejmuje wiedzę dotyczącą polityki oświatowej państwa, zawiera także elementy znajomości systemów oświatowych zjednoczonej Europy. Studia realizowane w formule online na platformie MS Teams oraz moodle.chat.edu.pl  (zajęcia w wybrane soboty; kształcenie synchroniczne i asynchroniczne). W ramach zajęć słuchacze mogą zapisać się na dodatkowe, bezpłatne szkolenie z zakresu psychologicznych uwarunkowań efektywności pracy. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego bez konieczności przygotowywania pracy dyplomowej. Uzyskane kwalifikacje umożliwiają pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w oświacie w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  (Dz.U. 2019 poz. 1575) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia

Studia podyplomowe. Czym są i kiedy się na nie zdecydować?

Zastanawiasz się czym tak naprawdę są studia podyplomowe? Kto może studiować podyplomowo i dlaczego ludzie decydują się na tę formę studiów? Nie wiesz gdzie możesz ukończyć studia podyplomowe? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu. Zapraszamy.

Czym są studia podyplomowe?

Studia podyplomowe to studia organizowane przez uczelnie wyższe, trwające zazwyczaj od roku do dwóch lat. Realizowane są przeważnie w formie studiów niestacjonarnych – zajęcia odbywają się w weekendy, dlatego nie kolidują z pracą etatową czy studiami dziennymi.

Studia podyplomowe w odróżnieniu od studiów wyższych i doktoranckich nie kończą się uzyskaniem dyplomu. Absolwenci “podyplomówki” otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kto może iść na studia podyplomowe?

Studia podyplomowe są dostępne dla każdej osoby posiadającej dyplom ukończenia uczelni wyższej. Posiadanie tytułu licencjata, inżyniera czy magistra otwiera drogę do dowolnego kierunku na studiach podyplomowych. Oznacza to, że nie musi on być związany z wcześniej ukończonym kierunkiem tak jak jest to często w przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Korzyści ze studiów dyplomowych – czyli kto i dlaczego studiuje podyplomowo?

1. Dokształcanie się

Najczęściej chyba na studia podyplomowe decydują się ludzie, którzy po prostu chcą (lub muszą) poszerzać swoją wiedzę. Wzbogacając swoje CV o kolejny kierunek studiów pracownik może często liczyć na zwiększenie pensji (jeśli wiedza z tych studiów wnosi wartość dodaną na danym stanowisku) lub zwyczajnie na awans. Zatem dobrze dobrane studia podyplomowe (bo przecież nie każde – po co nam studia z dietetyki jeśli pracujemy w firmie budowlanej?) zwiększają wartość pracownika w oczach pracodawcy.

Czasami dokształcanie się jest konieczne, ponieważ posiadana przez pracownika wiedza może się zdezaktualizować. Co jeśli zmienia się prawo i nagle musimy wdrożyć nowe procedury o których nie mamy pojęcia, a leży to w zakresie naszych obowiązków? Przykładem może być zmiana w ostatnich latach przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO). Niewywiązanie się ze swoich obowiązków może skończyć się zwolnieniem. Dlatego konieczne jest aktualizowanie swojej wiedz, jeśli jest ona niezbędna do wykonywania pracy na danym stanowisku. Na szczęście pracodawcy coraz częściej zdają sobie sprawę z tej potrzeby i sami proponują swoim pracownikom rozwijanie się na studiach podyplomowych i pokrywają koszty studiów swoich pracowników.

2. Przebranżowienie się

Zmiana branży to coraz częściej spotykane zjawisko na obecnym, dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Zmiana branży to czasami przykra konieczność, a czasami chęć rozwoju i spełniania się w czymś nowym. Niezależnie od motywacji studia podyplomowe dają możliwość zmiany swojego stanowiska pracy – pozwalają na zdobycie wiedzy w dowolnie wybranej dziedzinie, w możliwie najkrótszym czasie.

3. Poznawanie ludzi

Studia podyplomowe to również doskonała okazja do zawarcia wartościowych znajomości. Na “podyplomówce” można poznać ludzi, którzy pracują na podobnych stanowiskach i chcą rozwijać się w podobnym kierunku jak my. Tworzy to idealna atmosferę do wymiany poglądów, doświadczeń i rozwiązań. Może to być bardzo przydatne kiedy chcemy robić to co robimy jeszcze lepiej. Jeśli poszukujemy nowej pracy, to znajomości ze studiów podyplomowych również mogą nam to ułatwić.

Gdzie można ukończyć studia podyplomowe?

Studia podyplomowe są dostępne na większości uczelniach oferujących studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie, zarówno na tych publicznych jak i prywatnych. Więcej informacji można znaleźć na profilach uczelni na stronie Mapy Akademickiej oraz stronach uczelni.