Studia podyplomowe

Znajdź studia podyplomowe na swojej uczelni

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Nazwa studiów podyplomowych

Mikrobiologia, Higiena, Środowisko – Bezpieczeństwo i Jakość w Praktyce Przemysłowej

Jednostka prowadząca studia podyplomowe (Wydział)

Wydział Biologii, kierownik studiów prof. dr hab. Katarzyna Brzostek

Adres studiów podyplomowych, numer telefonu, e-mail, strona internetowa

ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

tel. 22 55 41 404

[email protected]

Dni i godziny pracy sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-15.00

Czas trwania studiów podyplomowych (semestry)

Dwa semestry

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Studia w trybie sobotnio-niedzielnym,  co 2-3 tygodnie. Obecnie (w dobie epidemii SARS-Cov2) wykłady tylko on-line, a  zajęcia praktyczne w laboratoriach Wydziału Biologii UW (praca w małych grupach 6-osobowych).

Koszt za całość studiów podyplomowych

6600 zł

Opis studiów podyplomowych (program studiów – ile godzin, punkty ECTS, przedmioty; krótki opis, główne założenia studiów. max. do 160 słów)

Celem studiów jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko pojętej kontroli mikrobiologicznej w przemyśle, poznanie zasad pracy akredytowanych, mikrobiologicznych laboratoriów pracujących dla przemysłu, a także standardów jakości i higieny w praktyce zawodowej, zgodnie z tak zwanymi „dobrymi praktykami” charakterystycznymi dla branży spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej. Program studiów jest nowatorski, gdyż treści programowe wiążą się mocno z praktyką przemysłową. Wiedza teoretyczna uzupełniana jest zajęciami praktycznymi o charakterze ćwiczeń i warsztatów, w trakcie których student ma możliwość skonfrontowania teorii z praktycznym doświadczeniem. Program studiów (250 godz. dydaktycznych, 60 ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Mikroorganizmy w środowisku; Laboratorium mikrobiologiczne – organizacja i zasady bezpiecznej pracy; Klasyczne i molekularne metody identyfikacji mikroorganizmów; Higiena farmaceutyczna oraz systemy zarządzania jakością; Mikrobiologiczne metody badań produktów leczniczych; Monitoring higieny oraz systemy zarządzania jakością w przemyśle kosmetycznym; Mikrobiologiczne metody badania kosmetyków i wody; Bezpieczeństwo i jakość mikrobiologiczna żywności; Mikrobiologiczne i molekularne metody badań produktów spożywczych; Systemy zarządzania jakością w przemyśle spożywczym (GMP/GHP); Audyt systemu zarządzania i kompetencji technicznych.

Sylwetka absolwenta (krótko, głównie uzyskanie uprawnień)

Absolwent: potrafi dobrać oraz stosować właściwe metody i narzędzia badawcze w celu przeprowadzenia identyfikacji mikroorganizmów; potrafi przeprowadzić badanie czystości mikrobiologicznej produktów leczniczych, spożywczych oraz kosmetycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, normami i rozporządzeniami; umie samodzielnie zaplanować i przeprowadzić walidację metody badawczej; potrafi zaplanować i przeprowadzić wzorcowanie wyposażenia laboratoryjnego; posiada umiejętność przygotowania dokumentacji w zakresie nadzoru nad wyposażeniem laboratorium mikrobiologicznego; potrafi przeprowadzić audyt systemu zarządzania laboratorium mikrobiologicznym, zgodnie z obowiązującą normą; potrafi tworzyć instrukcje i weryfikować procedury zapewniające skuteczne funkcjonowanie zasad higieny w procesie produkcji; wykazuje umiejętność przygotowania i weryfikowania procedur i instrukcji Dobrej Praktyki Produkcyjnej, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie procesu produkcji w sektorze spożywczym; wykazuje umiejętność tworzenia deklaracji produktu i schematu produkcji, krytycznej analizy zagrożeń oraz monitorowania punktów kontrolnych w produkcji przemysłowej sektora spożywczego.

 

Termin rozpoczęcia studiów

Styczeń 2021

Limit miejsc

36

Termin rekrutacji

 Od 1 do 30 września 2020 roku  Możliwa kolejna rekrutacja w celu wypełnienia limitu miejsc.

Opis rekrutacji (krótki, do 100 słów)

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) o profilu biologiczno-chemicznym. Studia kierowane są szczególnie do osób związanych zawodowo z proponowaną tematyką, szczególnie do pracowników laboratoriów mikrobiologicznych przy zakładach produkcyjnych oraz osób odpowiedzialnych za zapewnienie jakości w procesie wytwarzania produktów spożywczych, leczniczych oraz kosmetycznych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Teksty współczesnej kultury
 • Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności
 • Szkoła Mistrzów. Studia Technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego
 • Pomagisterskie Studium Logopedyczne
 • Podyplomowe Studia “Filologia Polska w Praktyce”
 • Pedagogika teatru
 • Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Tu wkrótce znajdziesz studia podyplomowe na kolejnych Wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego

Studia podyplomowe i MBA w Collegium Civitas to możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy w wybranej dziedzinie,
podniesienia własnych kwalifikacji i kompetencji interpersonalnych,

a także nawiązania wartościowych relacji z przedstawicielami różnych branż.
Rekrutacja na wybrane kierunki trwa!

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą pełną ofertą i śledzenia startu zapisów.
https://www.civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe-niestacjonarne-po-polsku

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 1. GIS, FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA W GOSPODARCE NARODOWEJ, OBRONIE KRAJU I OCHRONIE ŚRODOWISKA

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Celem studiów jest wykształcenie kadry inżynierskiej w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod w fotogrametrii, teledetekcji i GIS do realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem geoinformatycznym w wybranych dziedzinach działalności państwa. Przewiduje się, że absolwenci studium będą samodzielnie wykonywać analizy geoprzestrzenne, opracowania fotogrametryczne i teledetekcyjne ze współczesnych zobrazowań satelitarnych oraz z danych obrazowych pozyskanych przez bezzałogowe statki powietrzne. Będą posiadali umiejętność przeprowadzenia analiz związanych z zarządzaniem kryzysowym w środowisku GIS.

Tematyka:

 • podstawowe zasady zarządzania kryzysowego,
 • wspomaganie podejmowania decyzji przy wykorzystaniu platform gis,
 • wykorzystanie gis w planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska,
 • zasady wykonywania i opracowania zdjęć z bezzałogowych statków powietrznych,
 • opracowanie danych z wysokorozdzielczych satelitów komercyjnych,
 • zdalne wykrywanie zanieczyszczeń. monitoring klęsk żywiołowych,
 • zobrazowania wielo i hiperspektralne,
 • metody klasyfikacji zobrazowań,
 • naziemny skaning laserowy,
 • przetwarzanie obrazów radarowych i elektrooptycznych,
 • nowoczesne systemy graficzno-opisowych baz danych,
 • bezpieczeństwo danych w sieci,
 • praca końcowa.  

KONTKAT:

Kierownik studiów: dr inż. Paulina Deliś, tel: (22) 261-83-92-91, e-mail: [email protected]

Sekretariat: p. Aneta Włodarczyk, tel./fax (22) 261-83-76-41 e-mail: [email protected]

 www.wig.wat.edu.pl/giswig

 

 

2. WYCENA NIERUCHOMOŚCI 

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Studia podyplomowe „Wycena nieruchomości” są jednym z niezbędnych etapów umożliwiających ubieganie się o uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego. Absolwenci studiów uzyskają obszerną wiedzę, niezbędną w praktyce zawodowej a także w życiu codziennym m.in. z zakresu prawa, ekonomii, budownictwa, geodezji oraz specjalistyczną wiedzę na temat funkcjonowania rynku nieruchomości, wyceny przedsiębiorstw i rachunku efektywności inwestycji. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości uprawnia słuchaczy do podjęcia praktyki zawodowej w tym zakresie, a w konsekwencji przystąpienia do egzaminu państwowego celem uzyskania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego.

Program studiów podyplomowych pn. „Wycena nieruchomości” obejmuje wytyczne programowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych pn. „Wycena nieruchomości” można uzyskać pod adresem: www.wig.wat.edu.pl/index.php/ksztalcenie/rodzaje-studiow/studia-podyplomowe

 

KONTAKT:

Kierownik studiów: dr inż. Olga Matuk tel. 261 83 94 51, e-mail: [email protected]

Sekretariat: p. Aneta Włodarczyk, tel. 261 83 76 41, e-mail: [email protected]

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Celem studiów jest przygotowanie do pracy eksperckiej i rzeczoznawczej w obszarze techniki samochodowej oraz uzyskanie aktualnej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w zakresie: podstaw opiniowania i opisu wypadku drogowego, budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów oraz ich mechaniki ruchu w krytycznych sytuacjach drogowych, zagadnień prawnych i techniczno – analitycznych pracy biegłego, korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych do rekonstrukcji wypadków i kosztorysowania napraw, diagnostyki i badań pojazdów.

W ramach studiów można uzyskać:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
 • świadectwo ukończenia szkolenia specjalistycznego, wydanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego przy współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką Warszawską i Instytutem Transportu Samochodowego,
 • certyfikat ukończenia studiów sygnowany przez Wydział Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego.

 

Świadectwo ukończenia szkolenia specjalistycznego potwierdzać będzie zdobycie wiedzy w jednej z następujących specjalizacji:

 • technika samochodowa (podstawowy profil rzeczoznawczy, tzw. profil A),
 • rekonstrukcja wypadków drogowych (profil B),
 • kosztorysowanie napraw i wycena samochodów (profil C).

Jednocześnie otwiera ono drogę do praktycznego szkolenia rzeczoznawczego i uzyskania statusu rzeczoznawcy w SRTSiRD.

Studia trwają jeden rok akademicki i obejmują 220 godz. wykładów, seminariów i zajęć praktycznych oraz ponad 50 godz. szkolenia specjalistycznego. Zajęcia są realizowane w czasie dziesięciu trzydniowych zjazdów (piątek – niedziela) w miesiącach październik – czerwiec. Program kształcenia spełnia wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

KONTKAT: Sekretariat studiów podyplomowych BRDiRS, e-mail: [email protected],  tel. 261 83 72 32, kom. 661 274 712

 

 

Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

Cel studiów

Głównym celem studiów podyplomowych z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych”  jest przygotowanie absolwentów do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętności gromadzenia i wartościowania informacji, a także dokonywania samodzielnej analizy zjawisk i procesów zachodzących w środowisku informacyjnym, przygotowanie ich do podjęcia aktywności zawodowej w strukturach administracji rządowej, instytucjach samorządu terytorialnego, organizacjach gospodarczych i jednostkach organizacyjnych służb mundurowych, wskazanie istotnych czynników wpływających na funkcjonowanie elementów systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz  kształtowanie umiejętności analizy źródeł zagrożeń   i uwarunkowań dotyczących tego systemu.

Celem tych studiów jest również podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji samorządowej  i rządowej, służb mundurowych, firm oraz przedsiębiorstw mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi i  informacjami prawnie chronionymi.

Studia podyplomowe z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych” pozwalają zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną do pracy na stanowiskach administratorów bezpieczeństwa informacji, pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, kierowników kancelarii tajnych i innych pracowników pionów ochrony.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych  i bezpieczeństwem informacji w administracji rządowej i samorządowej, sądach, instytucjach wojskowych, przedsiębiorstwach i innych instytucjach oraz do osób zamierzających podjąć taką pracę.

Program studiów

Pro­gram stu­diów obej­mu­je takie przedmioty jak: postępowanie z dokumentacją jednostki organizacyjnej, organizację  i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwo osobowe informacji niejawnych, bezpieczeństwo teleinformatyczne, nadzór i kontrolę nad ochroną informacji niejawnych  jak również prawo ochrony informacji niejawnych. Cha­rak­te­ry­sty­ce pod­da­ne zo­sta­ną zadania pełnomocnika ochrony informacji niejawnej w przedsiębiorstwie i jednostkach administracji samorządowej oraz przygotowanie systemów teleinformatycznych do przetwarzania informacji niejawnych. Program studiów ma na celu  praktyczne zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem kancelarii tajnej, organizowaniem jej pracy, prowadzeniem ewidencji, tworzeniem i znakowaniem dokumentacji niejawnej oraz organizowaniem polityki bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnej.

Przykładowe przedmioty:

 • Bezpieczeństwo osobowe informacji niejawnych
 • Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych. Obieg dokumentów niejawnych. Postępowanie z dokumentami niejawnymi
 • Informacje prawnie chronione
 • System ochrony danych osobowych
 • Zadania pełnomocnika ochrony niejawnej w przedsiębiorstwie i jednostkach administracji samorządowej
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Nadzór i kontrola nad ochroną informacji niejawnych

Kadra dydaktyczna

Kierownik Studiów Podyplomowych: dr Olga Niewiada 

 

Zajęcia realizowane są przez kadrę naukowo – dydaktyczną Wydziału Bezpieczeństwa WSBiO.

Prowadzącymi są także eksperci i praktycy zajmujący się systemami ochrony informacji niejawnych, w tym pracownicy instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów ochrony informacji niejawnych w kraju.

Stanisław Topolewski – profesor nadzwyczajny, zatrudniony w Zakładzie Obronności Państwa Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, gdzie pełni funkcję Kierownika Pracowni Systemów Obronnych. Jest również Kierownikiem Studiów Podyplomowych Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych. Specjalista w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych w systemie bezpieczeństwa państwa. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ochrony informacji niejawnych.

Jan Teleon jest absolwentem zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych, a szczególnie informacji niejawnych i danych osobowych. Pracował w pionach ochrony Biura Ochrony Rządu i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Od 2008 roku w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa pełni funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, a także Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych.

Mariusz Józef Kubiak – polski wykładowca akademicki w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk o obronności. Absolwent 1. Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach, WSOWP im. S. Czarneckiego w PoznaniuWAP oraz AON.

Jest dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, jak również kierownikiem Zakładu Obronności Państwa w tymże Instytucie.  Specjalizuje się w bezpieczeństwie kulturowym, współczesnych ekstremizmach i fundamentalizmach oraz współczesnych wojnach i konfliktach zbrojnych. Jest członkiem rady naukowej czasopisma „De Securitate et Defensione.

dr inż. Dobrosław Mąka  – specjalista w zakresie analizy zagrożeń i zarządzania ryzykiem, wykładowca przedmiotów z dziedziny bezpieczeństwa narodowego w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz w uczelniach niepublicznych w Warszawie i w Gdańsku, członek krajowych stowarzyszeń bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony informacji niejawnych. W latach 2002-2004 – członek Rady Naukowej Kryptologii przy Instytucie Matematycznym PAN. Kierownik licznych prac dyplomowych studentów kierunku bezpieczeństwa narodowego. Autor wielu artykułów z dziedziny analizy ryzyka, bezpieczeństwa teleinformatycznego i cyberterroryzmu w czasopismach specjalistycznych i uczelnianych wydawnictwach naukowych. Uczestnik i współorganizator konferencji naukowych z dziedziny bezpieczeństwa narodowego i cyberterroryzmu. Współautor książki Jak chronić tajemnice (Warszawa 2004).

Piotr Olejniczak – absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego KUL. Wieloletni pracownik Sądu Rejonowego oraz uznanych kancelarii prawnych. Obecnie prawnik w firmie międzynarodowej. Nauczyciel akademicki oraz autor wielu artykułów naukowych.

Organizacja studiów:

Zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych” odbywać się będą w formie wykładów i ćwiczeń. Każdy przedmiot przewidziany planem studiów kończy się egzaminem lub zaliczeniem z oceną. Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym w trakcie którego nastąpi sprawdzenie zakresu opanowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji zdawanym przez Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rodzaj studiów:

studia podyplomowe

Klasyfikacja ISCED:

1039

Dziedzina nauki:

nauki społeczne

Forma studiów:

niestacjonarne

Czas trwania:

2 semestry (35 ECTS)

Organizacja studiów:

program studiów obejmuje 182 godzin

Planowany termin uruchomienia:

marzec 2020r.

 

Miejsce rekrutacji

Siedziba WSBiO, ul. Zakroczymska 13, 00-225 Warszawa, pokój 6

 

Na studiach podyplomowych nie są przewidywane praktyki.

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studium będzie posiadał wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie ochrony danych niezbędną na stanowiskach związanych z ochroną informacji niejawnych  i udostępnianiem informacji publicznej.

Zasady rekrutacji:

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (niezależnie od kierunku ukończonych studiów) i które pragną uzyskać wykształcenie z ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają:

 1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego odpis (oryginał dokumentu kandydat przedstawia do wglądu w momencie składania dokumentów),
 2. 2 fotografie (zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego),
 3. dowód opłaty wpisowej – rekrutacyjnej,
 4. skierowanie, w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania, adresu i NIP-u instytucji oraz upoważnieniem Uczelni do wystawienia faktury proforma.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (datą decydującą o kolejności zgłoszeń jest data złożenia wszystkich wymaganych dokumentów). Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e – mailowo o  terminie rozpoczęcia zajęć.

Zarządzanie Bezpieczeństwem Wewnętrznym Państwa

Celem kształcenia na studiach podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa jest umożliwienie zdobycia lub podniesienia kwalifikacji osób zatrudnionych lub działających w sferze szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego, a zwłaszcza szeroko pojętej administracji. Celem zajęć jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej, zarządzania, reagowania kryzysowego i ewentualnych zagrożeń. Celem edukacyjnym jest ukształtowanie odpowiednich kompetencji w zakresie zarządzania w przypadku wystąpienia stanów zagrożeń na poszczególnych poziomach, zwłaszcza administracji samorządowej zgodnie przepisami prawa z zakresu ochrony ludności, dóbr kultury i reagowania kryzysowego. Bardzo istotnym elementem jest właściwe przygotowanie kadry zarządzającej do realizacji zadań związanych z pełnieniem funkcji w organach administracji publicznej obejmujących obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe.

DLACZEGO WSBIO?

OFERTA EDUKACYJNA

Adresaci studiów

Program studiów podyplomowych adresowany jest do:

 • pracowników instytucji rządowych i samorządowych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, w których kompetencjach znajduje się problematyka bezpieczeństwa powszechnego, obrony cywilnej i reagowania kryzysowego;
 • wolontariuszy organizacji pozarządowych, uczestniczących w działaniach ratowniczych i wspomagających struktury administracji rządowej i samorządowej;
 • pracowników służb mundurowych, a także żołnierzy rezerwy, byłych policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Służby Więziennej i Straży Granicznej planujących zatrudnić się w podmiotach publicznych zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym;
 • wszystkich pracowników urzędów administracji rządowej zespolonej i niezespolonej oraz samorządowej różnych szczebli zainteresowanych zdobyciem lub doskonaleniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym obrony cywilnej oraz opanowaniem nowoczesnych metod i technik reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, klęsk i katastrof.

Przykładowe przedmioty:

 • Elementy polityki i strategii RP
 • Podstawowe elementy teorii zarządzania
 • Podstawy prawne bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej
Audyt Bezpieczeństwa i Ochrony

Celem studium jest uzyskanie przez absolwentów kompetencji i kwalifikacji w zakresie audytu ochrony, w organizacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. W szczególności dotyczy to pracowników średniego i wyższego szczebla kierowniczego między innymi takich służb jak: Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Więziennej, Służby Ochrony Lotniska, Służby Ochrony Kolei, Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych oraz podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne w ramach funkcjonowania jednostek organizacyjnych organów administracji publicznej. Celem edukacyjnym jest ukształtowanie odpowiednich kompetencji w zakresie zarządzania audytami bezpieczeństwa, poprzez przekazanie wiedzy oraz umiejętności we wspomnianym zakresie.DLACZEGO WSBIO? OFERTA EDUKACYJNA

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni pełniących funkcję menagerów średniego i wyższego szczebla w służbach ochrony, którzy realizują swoje zadania zawodowe w zakresie audytów bezpieczeństwa, związanymi z ochroną bezpieczeństwa publicznego oraz kandydatów do pracy na takich stanowiskach, a także przedstawicieli jednostek nadzorujących te służby.

Przykładowe przedmioty:

 • Podstawy prawne funkcjonowania systemu ochrony osób i mienia
 • Uwarunkowania prawne funkcjonowania systemu Audytu Bezpieczeństwa
 • Nowoczesne metody zarządzania
 • Infrastruktura krytyczna
 • Audyt bezpieczeństwa
 • Ekonomia i marketing w działalności ochronnej
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Ochroną w Lotnictwie Cywilnym

Celem studiów jest zapewnienie ich absolwentom opanowania kompleksowej wiedzy specjalistycznej wymaganej do prowadzenia działalności gospodarczej  oraz rozumienia roli problematyki bezpieczeństwa we współczesnej działalności przedsiębiorstw w zakresie transportu drogowego, zarówno w odniesieniu do krajowego, jak i międzynarodowego zarobkowego przewozów osób i rzeczy.

Absolwent studiów będzie miał możliwość zapoznania się z przepisami z zakresu prawa cywilnego, handlowego, podatkowego, ubezpieczeniowego, prawa pracy i przepisów socjalnych kierowców w transporcie, a także z finansowymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem, bezpieczeństwem drogowym, a przede wszystkim nowymi unijnymi warunkami dostępu do zawodu przewoźnika drogowego, co pozwoli mu na dysponowanie wysokim poziomem wiedzy dotyczącej transportu drogowego i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycji), w tym wiedzą, jaką powinien legitymować się zarządzający transportem w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do szerokiego kręgu zainteresowanych dziedziną transportu drogowego, przede wszystkim do osób:

 • Chcących zdobyć poświadczenie posiadania kompetencji zawodowych w transporcie drogowym,
 • Menadżerów, kierowników i pracowników branży transportu lądowego zainteresowanych zagadnieniami bezpieczeństwa w transporcie,
 • Realizujących zadania z zakresu wydawania uprawnień w transporcie drogowym, kontroli transportu oraz przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę o specjalistyczne zagadnienia prawne z zakresu transportu drogowego,
 • Zatrudnionych w administracji państwowej i samorządowej, których praca związana jest z organizacją i monitorowaniem transportu,

Przykładowe przedmioty:

 • Transport drogowy – pojęcie, istota, rodzaje zarobkowych przewozów drogowych i rola w gospodarce krajowej i europejskiej
 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo pracy i przepisy socjalne kierowców w transporcie drogowym
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Kontrola transportu drogowego – rola i zadania Inspekcji Transportu Drogowego
 • Projektowanie i praktyczne przygotowanie biznesplanów i programów inwestycji transportowych (studia przypadków)
Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym

W związku z komercjalizacją działań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego istnieje uzasadniona potrzeba właściwego przygotowania odpowiednich podmiotów do przejmowania zadań od funkcjonujących obecnie w ramach portów lotniczych specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych – służb ochrony lotniska.W ochronie lotnictwa cywilnego istotny jest odpowiedni poziom przygotowania zawodowego, które zasadniczo odbiega od wymagań dotyczących działań ochronnych dla odmiennych dziedzin gospodarki. Opiera się ona na ścisłych wymogach obowiązującego przepisów prawa międzynarodowego oraz krajowego. Znajomość zagadnień związanych z ochroną lotnictwa cywilnego oraz funkcjonowania systemu ochrony i jego wszystkich elementów zapewni skuteczne działanie tego ostatniego. Wymaga to właściwego przygotowania kadry kierowniczej zarządczej, jak i średniego personelu kierowniczego dla komercyjnych podmiotów w obszarze zarządzania ochroną lotnictwa cywilnego, ale także podmiotów odpowiedzialnych za nadzór w tym zakresie (Straży Granicznej, zarządzających portami lotniczymi, przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego).

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni pełniących funkcję menagerów średniego i wyższego szczebla w wymienionych służbach oraz podmiotach realizujących zadania w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji oraz kandydatów do pracy na takich stanowiskach, a także przedstawicieli jednostek nadzorujących wymienione podmioty.

Przykładowe przedmioty:

 • Podstawy prawne funkcjonowania systemu ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji
 • Nowoczesne metody zarządzania bezpieczeństwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Funkcjonowanie lotniska – współpraca podmiotów realizujących lotniczą działalność gospodarczą
 • SMS – system zarządzania bezpieczeństwem operacji lotniczych
 • Zarządzanie systemem ochrony lotnictwa cywilnego
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w lotnictwie cywilnym

Studia podyplomowe. Czym są i kiedy się na nie zdecydować?

Zastanawiasz się czym tak naprawdę są studia podyplomowe? Kto może studiować podyplomowo i dlaczego ludzie decydują się na tę formę studiów? Nie wiesz gdzie możesz ukończyć studia podyplomowe? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu. Zapraszamy.

Czym są studia podyplomowe?

Studia podyplomowe to studia organizowane przez uczelnie wyższe, trwające zazwyczaj od roku do dwóch lat. Realizowane są przeważnie w formie studiów niestacjonarnych – zajęcia odbywają się w weekendy, dlatego nie kolidują z pracą etatową czy studiami dziennymi.

Studia podyplomowe w odróżnieniu od studiów wyższych i doktoranckich nie kończą się uzyskaniem dyplomu. Absolwenci “podyplomówki” otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kto może iść na studia podyplomowe?

Studia podyplomowe są dostępne dla każdej osoby posiadającej dyplom ukończenia uczelni wyższej. Posiadanie tytułu licencjata, inżyniera czy magistra otwiera drogę do dowolnego kierunku na studiach podyplomowych. Oznacza to, że nie musi on być związany z wcześniej ukończonym kierunkiem tak jak jest to często w przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Korzyści ze studiów dyplomowych – czyli kto i dlaczego studiuje podyplomowo?

1. Dokształcanie się

Najczęściej chyba na studia podyplomowe decydują się ludzie, którzy po prostu chcą (lub muszą) poszerzać swoją wiedzę. Wzbogacając swoje CV o kolejny kierunek studiów pracownik może często liczyć na zwiększenie pensji (jeśli wiedza z tych studiów wnosi wartość dodaną na danym stanowisku) lub zwyczajnie na awans. Zatem dobrze dobrane studia podyplomowe (bo przecież nie każde – po co nam studia z dietetyki jeśli pracujemy w firmie budowlanej?) zwiększają wartość pracownika w oczach pracodawcy.

Czasami dokształcanie się jest konieczne, ponieważ posiadana przez pracownika wiedza może się zdezaktualizować. Co jeśli zmienia się prawo i nagle musimy wdrożyć nowe procedury o których nie mamy pojęcia, a leży to w zakresie naszych obowiązków? Przykładem może być zmiana w ostatnich latach przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO). Niewywiązanie się ze swoich obowiązków może skończyć się zwolnieniem. Dlatego konieczne jest aktualizowanie swojej wiedz, jeśli jest ona niezbędna do wykonywania pracy na danym stanowisku. Na szczęście pracodawcy coraz częściej zdają sobie sprawę z tej potrzeby i sami proponują swoim pracownikom rozwijanie się na studiach podyplomowych i pokrywają koszty studiów swoich pracowników.

2. Przebranżowienie się

Zmiana branży to coraz częściej spotykane zjawisko na obecnym, dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Zmiana branży to czasami przykra konieczność, a czasami chęć rozwoju i spełniania się w czymś nowym. Niezależnie od motywacji studia podyplomowe dają możliwość zmiany swojego stanowiska pracy – pozwalają na zdobycie wiedzy w dowolnie wybranej dziedzinie, w możliwie najkrótszym czasie.

3. Poznawanie ludzi

Studia podyplomowe to również doskonała okazja do zawarcia wartościowych znajomości. Na “podyplomówce” można poznać ludzi, którzy pracują na podobnych stanowiskach i chcą rozwijać się w podobnym kierunku jak my. Tworzy to idealna atmosferę do wymiany poglądów, doświadczeń i rozwiązań. Może to być bardzo przydatne kiedy chcemy robić to co robimy jeszcze lepiej. Jeśli poszukujemy nowej pracy, to znajomości ze studiów podyplomowych również mogą nam to ułatwić.

Gdzie można ukończyć studia podyplomowe?

Studia podyplomowe są dostępne na większości uczelniach oferujących studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie, zarówno na tych publicznych jak i prywatnych. Więcej informacji można znaleźć na profilach uczelni na stronie Mapy Akademickiej oraz stronach uczelni.