WARSZAWSKA MAPA AKADEMICKA

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych to Uczelnia z gronem 80. tys. studentów na przestrzeni 27 lat istnienia. MANS w Warszawie jest jedną z najnowocześniejszych uczelni w Polsce. Od początku swojego istnienia kładzie nacisk na wszechstronny rozwój i edukację młodego pokolenia. Oferta edukacyjna MANS w Warszawie jest stale rozszerzana o nowe kierunki i specjalności zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. W trosce o dobro studentów tworzone są unikalne programy stypendialne oraz pomocy socjalnej. Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie otrzymuje  wiele akredytacji, certyfikatów i  nagród  za prowadzoną działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz zajmuje  wysokie miejsca w rankingach. 

Kampus MANS w Warszawie to jeden z najnowocześniejszych obiektów akademickich w Polsce. Poza bogatym zapleczem naukowo–dydaktycznym znajdują się w nim m.in. aula widowiskowo-koncertowa na 700 osób, kompleks sportowo–rekreacyjny (basen, hale sportowe), akademik z 300. miejscami dla studentów, biblioteka, punkty gastronomiczne.

kierunki studiów

WYDZIAŁ NAUK PRAWNYCH, ADMINISTRACJI I BEZPIECZEŃSTWA MENADŻERSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W WARSZAWIE

KIERUNKI STUDIÓW

Administracja
Studia I stopnia Studia II stopnia Jednolite studia magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X    

Studia na kierunku administracja mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwowych przy wykonywaniu funkcji urzędniczych niższego i średniego szczebla w hierarchii administracji rządowej i samorządowej, jak również w jednostkach gospodarczych sfery prywatnej. Okres studiów to czas zapoznania się ze wszelkimi dziedzinami wiedzy obejmującymi sferę funkcjonowania administracji.

Kryminologia
Studia I stopnia Studia II stopnia Jednolite studia magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X    

Jeżeli interesujesz się problematyką przestępczości – jej zapobiegania i wykrywania, psychologią przestępstw czy prawem karnym to kierunek dla Ciebie. Studia kryminologiczne na naszej Uczelni otwierają szereg perspektyw zawodowych w służbach mundurowych, służbach specjalnych, firmach detektywistycznych, sądach czy prokuraturze.

Prawo
Studia I stopnia Studia II stopnia Jednolite studia magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
        X X

Absolwent tego kierunku legitymuje się szeroką wiedzą ogólną z zakresu wszystkich dziedzin prawa oraz historii prawa, historii doktryn polityczno-prawnych, filozofii. Posiada umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz jest przygotowany do dalszego rozwoju w zakresie specjalizacji w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego, jak też do podjęcia pracy naukowej. Praktyczną stroną edukacji jest również możliwość wzięcia udziału w licznie organizowanych przez Uczelnię dodatkowych formach aktywności np. w Klinice Prawa.

Bezpieczeństwo narodowe
Studia I stopnia Studia II stopnia Jednolite studia magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X    

Kierunek ten daje możliwość zdobycia wiedzy i podstawowych umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. Po ukończeniu kierunku absolwent będzie odpowiedzialnie realizował powierzone mu prace, zachowując się w sposób profesjonalny i etyczny. Zdobyte umiejętności pozwolą mu podejmować prace na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii. Będzie dysponował poszerzaną wiedzą i umiejętnościami zdobytymi, zgodnie z indywidualnymi preferencjami, na obieralnych zajęciach specjalnościowych.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I NAUK TECHNICZNYCH MENADŻERSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W WARSZAWIE

KIERUNKI STUDIÓW

Zarządzanie
Studia I stopnia Studia II stopnia Jednolite studia magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X    

Studia o interdyscyplinarnym charakterze, które przygotują studenta do pracy na wielu różnych stanowiskach. Oferujemy ponad 20 różnych specjalizacji od e-marketingu i social media, przez marketing polityczny aż do zarządzania kryzysowego. Absolwent kierunku zarządzanie posiada wiedzę o właściwościach i procesach zarządzania całą organizacją, a także jej składowymi i potrafi ją zastosować poprzez wykorzystanie funkcji planowania, organizowania, kierowania i kontroli.

Informatyka
Studia I stopnia Studia II stopnia Jednolite studia magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X    

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu wykorzystywania, zarządzania i projektowania różnych systemów informatycznych. Zna dobrze zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Posiada umiejętność programowania komputerów i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Posiada wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer.

Finanse i Rachunkowość
Studia I stopnia Studia II stopnia Jednolite studia magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X        

Absolwent wykazuje się wiedzą ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych, wiedzą szczegółową z zakresu nauk o finansach i pokrewnych dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw, w ich otoczeniu ekonomicznym, finansowym, społecznym. Jest przygotowany do zarządzania finansami w firmie i stosuje takie umiejętności jak komunikowanie się, negocjowanie, nie obce są mu również problemy umiędzynarodowienia i globalizacji działalności gospodarczej.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Studia I stopnia Studia II stopnia Jednolite studia magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X    

Program nauczania nie jest tylko ukierunkowany na umiejętności techniczne, logicznego, precyzyjnego myślenia inżynierskiego, ale także uwzględnia inne aspekty takie jak m.in. kompetencje menedżerskie (kreatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, w obliczu zmian, kierowania ludźmi), społeczne (umiejętność dostrzegania potrzeb ludzi, komunikowania się, tłumaczenia języka technicznego na język „cywilizacyjny”, pracy zespołowej), miękkie (asertywność, radzenie sobie ze stresem, zarządzania czasem), czy ekonomiczne (głównie w obszarze zarządzania i finansów). Inżynieria to kluczowy czynnik determinujący rozwój gospodarek na całym świecie, dlatego zawód inżyniera był, jest i nadal będzie bardzo cenionym i pożądanym na rynku pracy.

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII MENADŻERSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W WARSZAWIE

KIERUNKI STUDIÓW

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia I stopnia Studia II stopnia Jednolite studia magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
        X X

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do wykorzystywania specjalistycznej wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych dzieci dla trafnej diagnozy i skutecznego rozwiązywania problemów edukacyjnych. Absolwent posiada umiejętność zaplanowania i zorganizowana działalności wychowawczo-dydaktycznej w placówkach szkolnych i poza szkolnych. Posiada umiejętność profesjonalnej współpracy z instytucjami szeroko rozumianego środowiska społecznego, zna zakres ich działania oraz współdziałania dla rozwiązywania problemów pedagogicznych. Potrafi samodzielnie przygotować i prowadzić zajęcia w zakresie wszystkich poziomów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami metodyki edukacyjnej. Absolwent umie prowadzić dokumentację własnych działań wychowawczo-dydaktycznych lub innych, realizowanych w bezpośrednim doświadczeniu.

Psychologia
Studia I stopnia Studia II stopnia Jednolite studia magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
        X X

Celem studiów psychologicznych jest wieloaspektowe przygotowanie absolwenta, pozwalające na dalsze doskonalenie praktyczne w wybranej specjalności w dziedzinie psychologii, np. psychologii edukacyjnej, klinicznej, polityki, sądowej czy zarządzania. Student poznaje metodologie i teorie psychologii, zapoznaje się z praktyką psychologiczną w wybranych działach psychologii stosowanej. Absolwent w trakcie kształcenia rozwija twórcze i krytyczne myślenie, posiada podstawową wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu psychologii ogólnej, psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka. Uzyskuje przygotowanie warsztatowe umożliwiające planowanie własnych badań i procesu.

Pedagogika
Studia I stopnia Studia II stopnia Jednolite studia magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X        

Pedagogika kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Zajęcia na tym kierunku prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

rekrutacja

galeria

kontakt

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

ul. Kawęczyńska 36. 03-772 Warszawa
NIP 113 01 21 889

Rektorat:
rektorat@mans.org.pl
tel. 22 59 00 700
fax 22 81 80 052

Rekrutacja:
rekrutacja@mans.org.pl
tel. 22 59 00 730