Politechnika Warszawska

O uczelni

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska jest uczelnią akademicką, przygotowuje przyszłe elity społeczne: ludzi światłych, o rozległych horyzontach, świadomych swych przekonań, ale rozumiejących i respektujących światopogląd innych. Kształtuje więc nie tylko umysły studentów, ale także ich charaktery i właściwe inżynierom postawy twórcze, przekazując im zarówno wiedzę jak i umiejętności. Wiedzę przekazują najlepiej ci, którzy ją zarazem rozwijają, umiejętności zaś – ci, którzy sami je zdobyli w praktyce.

W punktach, które na mapie zajmuje Politechnika Warszawska, każdego roku pada spojrzenie tysięcy maturzystów. Najlepsza polska uczelnia techniczna to wymarzone miejsce do studiowania. I nie o samą naukę tutaj chodzi. Na Politechnice stawiamy przede wszystkim na pomysłowość. To dzięki niej nasi studenci wykorzystują wiedzę zdobytą na zajęciach i realizują własne projekty – satelity, bolidy, roboty, drony. Dołącz do nas i przekonaj się, że wyobraźnia ≥ wiedzy.

Idź do Uczelni Sprawdź progi punktowe

Wydziały

Wydział Transportu

Wydział Mechatroniki

Wydział Inżynierii Materiałowej

Wydział Inżynierii Produkcji

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Wydział Geodezji i Kartografii

Wydział Geodezji i Kartografii

Wydział Inżynierii Produkcji

Wydział Mechatroniki

Wydział Inżynierii Materiałowej

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Wydział Transportu

Więcej wydziałów

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Studia I stopnia

 • Administracja

Studia II Stopnia

 • Administracja

Studia niestacjonarne I stopnia

 • Administracja

Studia niestacjonarne II stopnia

 • Administracja

Wydział Architektury

Studia I stopnia

 • Architektura

Studia II Stopnia

 • Architektura

Studia niestacjonarne I stopnia

 • Architektura

Studia niestacjonarne II stopnia

 • Architektura

Wydział Chemiczny

Studia I stopnia

 • Biotechnologia

 • Technologia Chemiczna 

  Technologia Chemiczna

Studia II Stopnia

 • Biotechnologia

 • Technologia Chemiczna

Wydział Elektryczny

Studia I stopnia

 • Automatyka i Robotyka

 • Electrical Engineering

 • Elektrotechnika

 • Elektronika

Studia II Stopnia

 • Automatyka i Robotyka

 • Electrical Engineering

 • Elektrotechnika

 • Elektronika

Wydział Inżynierii Materiałowej

Studia I stopnia

 • Inżynieria materiałowa

Studia II Stopnia

 • Inżynieria materiałowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Studia I stopnia

 • Computer Science

 • Informatyka

 • Inżynieria i Analiza Danych

 • Matematyka

Studia II Stopnia

 • Computer Science

 • Inżynieria i Analiza Danych

 • Matematyka

Wydział Zarządzania

Studia I stopnia

 • Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Papiernictwo i Poligrafia
 • Zarządzania i Inżynieria Produkcji 

Studia II Stopnia

 • Automatyzacja i Robotyzacja Procesów produkcyjnych
 • Mechanika i Budowa maszyn
 • Papiernictwo i Poligrafia
 • Zarządzania i Inżynieria Produkcji

Studia niestacjonarne I stopnia

 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Papiernictwo i poligrafia
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia niestacjonarne II stopnia

 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Rekrutacja

Informacje

Wybór kierunku studiów

W formularzu rejestracyjnym możesz wybrać maksymalnie 5 kierunków (nie dotyczy to rejestracji na Wydział Architektury). Kierunki musisz uszeregować według priorytetów – kierunek, na którym chcesz studiować najbardziej umieść na najwyższej pozycji.

Kierunki studiów oraz ich priorytety możesz zmieniać do ostatniego dnia trwania zapisów.

Numer kandydata

Numerem kandydata jest 6 ostatnich cyfr indywidualnego numeru konta bankowego, na które musisz wnieść opłatę rekrutacyjną.

Numer kandydata możesz odzyskać w portalu rekrutacyjnym podając nazwisko, adres e-mail i numer dokumentu tożsamości.

Opłata rekrutacyjna

Numer konta bankowego
Opłatę rekrutacyjną wnosisz na indywidualny numer rachunku bankowego, który uzyskujesz po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

Termin
Opłata rekrutacyjna musi znaleźć się na indywidualnym numerze rachunku bankowego najpóźniej w dwa dni po zakończeniu zapisów na studia. Jeśli nie dokonasz opłaty w podanym terminie, nie będziesz brany pod uwagę w procedurze przyjmowania na studia.

Punkty kwalifikacyjne

Przedmioty
Podczas rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty zdawane na maturze: matematyka, język obcy i przedmiot do wyboru (uzależniony od wybranego kierunku studiów). Wyniki maturalne przeliczane są na punkty kwalifikacyjne.

Wynik matury
Wyniki matur zdawanych w latach 2007 – 2019 zostaną pobrane automatycznie z Krajowego Rejestru Matur (o ile nie zastrzegłeś tej opcji). Zaleca się jednak samodzielne ich wpisanie do IKR.
Jeżeli zdawałeś maturę przed 2006 rokiem musisz skontaktować się z Biurem ds. Przyjęć na Studia (rekrutacja.bps@pw.edu.pl, tel. 22 234 74 12).

Ustny egzamin maturalny
Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego nie są brane pod uwagę.
Punkty kwalifikacyjne liczone są tylko na podstawie wyników z pisemnej części egzaminu maturalnego.

Olimpijczycy i uczestnicy innych konkursów

Jeśli uzyskałeś świadectwo dojrzałości w tym samym roku, w którym ubiegasz się o przyjęcie na studia i jesteś laureatem lub finalistą olimpiad, konkursów i turniejów zostaniesz przyjęty na dane studia z pominięciem procedury kwalifikacyjnej lub zostanie ci przyznana liczba punktów P równa 100 z odpowiedniego przedmiotu.

Aby uzyskać takie uprawnienia musisz wprowadzić w zakładce “Osiągnięcia” nazwę olimpiady/konkursu/turnieju oraz stopień uzyskanego wyróżnienia. Sprawdź aktualne uprawnienia na pw.edu.pl

Uzyskany dyplom lub zaświadczenie musisz w odpowiednim terminie dostarczyć do Biura ds. Przyjęć na Studia PW lub przesłać w postaci skanu na adres: dorota.przyluska@pw.edu.pl – celem zatwierdzenia uprawnień. Przesłanie skanu nie zwalnia jednak z obowiązku dostarczenia oryginału w momencie składania pozostałych dokumentów.

Składanie dokumentów

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany na studia będziesz musiał dostarczyć, w wyznaczonym terminie, następujące dokumenty:

– świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią,
– dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny),
– dyplom/zaświadczenie laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji),
– dokument tożsamości (do wglądu),
– 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35×45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
– w przypadku składania dokumentów w imieniu kandydata – wypełnione pełnomocnictwo (wzór pełnomocnictwa do pobrania na pw.edu.pl).

UWAGA! Nie należy wysyłać dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

Wszyscy kandydaci na te studia anglojęzyczne, na które obowiązuje częściowa odpłatność,otrzymują do podpisania podczas składania dokumentów dwa formularze: oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na danych studiach anglojęzycznych są częściowo odpłatne oraz zobowiązanie do wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów przed jego rozpoczęciem.

Fotografia

Podczas rekrutacji na studia będziesz potrzebował swojego aktualnego zdjęcia:

 • w wersji elektronicznej – zdjęcie to zamieszczasz w formularzu rejestracyjnym (możesz to zrobić do ostatniego dnia trwania zapisów),
 • w wersji papierowej – 2 zdjęcia składasz wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami po zakwalifikowaniu się na studia (muszą być na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).

Ważne:

 • format zdjęcia jest taki sam jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm),
 • zdjęcia w wersji papierowej muszą być takie same jak zdjęcie w wersji elektronicznej.

Badania lekarskie

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany na studia w Politechnice Warszawskiej, to podczas składaniu dokumentów otrzymasz skierowanie na badania lekarskie.

Badania te, muszą być wykonane wyłącznie przez upoważnionego lekarza medycyny pracy. Badania ze skierowaniem, wykonane w odpowiednich przychodniach w ramach przyznanych tym przychodniom limitów, są bezpłatne. Zaleca się jak najwcześniejsze wykonanie badań ze względu na możliwość wyczerpania, ustalonego przez władze samorządowe, limitu bezpłatnych przyjęć w poszczególnych przychodniach. Uczelnia nie ma wpływu na wyznaczone limity, a koszt badań wykonanych poza przyznanym limitem ponosi kandydat.

Wykaz placówek znajdziesz na stronie pw.edu.pl.

Po wykonaniu badań otrzymasz zaświadczenie lekarskie, które składasz w dziekanacie swojego Wydziału lub w sekretariacie Kolegium.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje o rekrutacji na studia I stopnia w Politechnice Warszawskiej, ofercie studiów i terminarzu znajdziesz w zakładce “Kandydaci” na stronie internetowej pw.edu.pl

Kontakt

Politechnika Warszawska

Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa

Informacja telefoniczna (22) 234 7211

Biuro Rektora

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 106
00-661 Warszawa

Kierownik
dr Agnieszka Kamińska
Gmach Główny, pok. 106
tel. (22) 234 7419
tel. miejski: 22 629 74 84
fax: 22 621 68 92

Biuro ds. Promocji i Informacji

Kierownik
mgr Urszula Okulska-Deblessem
Budynek Oficyny Wydawniczej
ul. Polna 50, pok. 601-604
tel. (22) 234 5111, (22) 234 5733
promocja.pw.edu.pl

Biuro ds. Przyjęć na Studia

Kierownik
dr inż. Zdzisław Mączeński
Gmach Główny PW
tel: (22) 629 6070, (22) 234 7412
fax (22) 234 7429
pw.edu.pl/Kandydaci