Wydział Geodezji i Kartografii

O wydziale

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej to najstarsza akademicka geodezyjna placówka naukowo-dydaktyczna w Polsce. Rozpoczęła działalność w 1921 r. jako Wydział Mierniczy. Obecną nazwę nosi od 1954 r. W 2016 r. świętowaliśmy 95 lat pracy dydaktycznej i naukowej. Absolwenci Wydziału są poszukiwanymi inżynierami w Polsce, cenionymi w Europie, o wysokiej pozycji zawodowej i społecznej.
Geodezja to historycznie nauka o mierzeniu Ziemi i przedstawianiu jej obrazu na opracowaniach kartograficznych w postaci map.
Obecnie geodezja wykorzystuje nowoczesne techniki pomiarów: kosmiczne, satelitarne, fotogrametryczne, geoinformatyczne i wiele innych. Geodeta potrafi prezentować, analizować i interpretować zachodzące zjawiska.

Kalkulator progów punktowych

Kierunki

Zobacz szczegółową ofertę

Studia stacjonarne

Studia prowadzone są w systemie elastycznym, który został wdrożony w roku akademickim 2002/2003 począwszy od pierwszego roku studiów.
Jego struktura jest następująca:

Inżynierski (I stopnia) – 7 sem. (bez specjalności),

Magisterski (II stopnia) – 3 sem., specjalności:

 • Geodezja i Nawigacja Satelitarna
 • Geodezja Inżynieryjno – Przemysłowa
 • Kataster i Gospodarka Nieruchomościami
 • Fotogrametria i Teledetekcja
 • Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej
 • Systemy Informacji Przestrzennej

Wprowadzono System punktów kredytowych (ECTS) ze średnią ważoną. Okresem rozliczeniowym dla I roku jest semestr, na pozostałych latach – rok akademicki.

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia – inżynierskie trwają 8 semestrów (od roku akad. 2007/08). Prowadzone są jako studia zawodowe. Specjalność: Geodezja i Systemy Informacji Przestrzennej. Nowym elementem tego typu studiów są przedmioty obieralne. Umożliwiają one głębszą specjalizację w określonej dziedzinie wiedzy geodezyjnej.

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) prowadzone są przez cztery semestry z podziałem na następujące specjalności (wprowadzone od roku akad. 2007/08):

 • Geodezja inżynieryjna,
 • Kataster i SIP,
 • Technologie satelitarne w geodezji.

Uruchomienie danej specjalności następuje od 3 semestru po uprzednim wybraniu jej (wybór w trakcie 2-go semestru) przez minimum 15 studentów.

Ulotka kierunku
Geodezja i Kartografia

Pobierz
Zobacz szczegółową ofertę

Studia stacjonarne obejmują:

studia I – stopnia (inżynierskie).

Studia trwają 7 semestrów i są podzielone na dwie specjalności:

 • Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
 • Urbanistyka w planowaniu przestrzennym

studia II – stopnia (magisterskie).

Studia trwają 3 semestry i są podzielone na dwie specjalności:

 • Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
 • Urbanistyka w planowaniu przestrzennym 

Studia niestacjonarne obejmują:

studia I – stopnia (inżynierskie).

Studia trwają 8 semestrów i są podzielone na dwie specjalności:

 • Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
 • Urbanistyka w planowaniu przestrzennym

studia II – stopnia (magisterskie).

Studia trwają 4 semestry i są podzielone na dwie specjalności:

 • Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
 • Urbanistyka w planowaniu przestrzennym

Na kierunku Gospodarka Przestrzenna, na studia niestacjonarne II stopnia, przyjmowani są również kandydaci ze stopniem licencjata, którzy po uzupełnieniu 9 przedmiotów w czasie czterech semestrów studiów otrzymują tytuł magistra.

Studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna otrzymują wiedzę o charakterze wielodyscyplinarnym: przyrodniczym, technicznym, społecznym i ekonomicznym. Zajęcia prowadzą specjaliści pracujący na kilku wydziałach Politechniki Warszawskiej: na Wydziale Geodezji i Kartografii, na Wydziale Architektury, na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych oraz na Wydziale Zarządzania.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna, z racji interdyscyplinarnej specyfiki, merytorycznie koordynowany jest przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym pozostającą w strukturach Wydziału Geodezji i Kartografii. Jednostka koordynująca ma charakter naukowo-dydaktyczny. W ramach zajęć prowadzonych na kierunku Gospodarka Przestrzenna uwzględniane są tradycje oraz duży dorobek naukowy i dydaktyczny pracowników z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki, nauk przyrodniczych, urządzania terenów wiejskich, wykorzystania technologii systemów informacji przestrzennej, przetwarzania i interpretacji zdjęć lotniczych i satelitarnych, kartografii i gospodarki nieruchomościami. Ma to odpowiednie przełożenie na kompetencje uzyskiwane przez przyszłego absolwenta na poszczególnych poziomach kształcenia, odnoszące się do jego wiedzy, umiejętności i postaw społecznych.

Prace projektowe i dyplomowe, wykonywane często we współpracy z zainteresowanymi jednostkami zewnętrznymi i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, mają duże znaczenie w przygotowywaniu przyszłego absolwenta do rozwiązywania problemów istotnych dla gmin, powiatów i województw. Sprzyjają temu również praktyki odbywane w jednostkach samorządu terytorialnego i współpraca z instytucjami zagranicznymi. Poprzez realizację przedmiotów obieralnych (zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu studiów) stwarza się możliwości szerszego rozwijania indywidualnych zainteresowań, co może być także przydatne w późniejszym ubieganiu się przez przyszłych absolwentów o uprawnienia zawodowe w kilku obszarach.

Ulotka kierunku
Gospodarka Przestrzenna

Pobierz
Zobacz szczegółową ofertę

Studia stacjonarne

Studia prowadzone są w systemie elastycznym:

Inżynierskie (I stopnia) – 7 semestrów (bez specjalności),

Wprowadzono System punktów kredytowych (ECTS) ze średnią ważoną. Okresem rozliczeniowym dla I roku jest semestr, na pozostałych latach – rok akademicki.

Wydział Geodezji i Kartografii od roku 2015/2016 kształci na nowym kierunku studiów „Geoinformatyka”!

Kierunek „Geoinformatyka” to pierwszy w Polsce taki kierunek na uczelni technicznej i pierwszy tego typu kierunek mający tzw. „profil praktyczny”, w ramach którego student realizuje między innymi 3 miesiące praktyki produkcyjnej. W czasie studiów przewidziane są również wykłady specjalistów z firm geoinformatycznych oraz wykładowców z zagranicy.

 

Geoinformatyka to jeden z kluczowych obszarów geomatyki (ang. geomatics).

Powstanie kierunku wynika z analizy rynku pracy i zapotrzebowania na specjalistów łączących wiedzę informatyczną z wiedzą geodezyjno-kartograficzną.

Szacuje się, że większość budowanych obecnie nowoczesnych systemów informatycznych do swego działania wymaga dostępu do różnorodnych map cyfrowych zaczynając od map adresowych, poprzez zobrazowania lotnicze i satelitarne, po trójwymiarowe modele miast i mapy prezentujące infrastrukturę techniczną. Prawie każdy kto korzysta z urządzeń mobilnych tj, tabletów, smartfonów potrzebuje zlokalizować się w przestrzeni i nawigować do wybranych celów. To wszystko sprawia, że istnieje potrzeba tworzenia innowacyjnych produktów geoinformacyjnych.

Potrzebni są specjaliści inżynierowie posiadający gruntowną wiedzę geoinformatyczną oraz mający odpowiednią perspektywę zastosowań geoinformacji w życiu codziennym, zarówno profesjonalnym jak i prywatnym. Tworzenie nowoczesnych produktów geoinformatycznych to nie tylko rozwiązywanie trudnych zagadnień inżynierskich dających dużą satysfakcję, ale często świetna zabawa. Zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu jest podobne na całym świecie, więc przed najlepszymi absolwentami otwiera się globalny rynek pracy. 

Absolwenta kierunku „Geoinformatyka” cechuje zdolność do łączenia wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki oraz z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformacyjnych (w szczególności geodezji i kartografii), dzięki czemu przygotowany jest do kreowania nowych innowacyjnych produktów geoinformacyjnych (wszelkiego rodzaju mapy cyfrowe, modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne, programy automatyzujące pozyskiwanie danych o powierzchni Ziemi), właściwego stosowania standardów w zakresu informacji geograficznej oraz zapewnienia efektywnej komunikacji w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych (informatycy, geodeci, kartografowie, fotogrametrzy, geologowie, leśnicy, geografowie i przedstawiciele innych specjalności).

Absolwent będzie potrafił zaprojektować, wykonać lub współuczestniczyć w tworzeniu oprogramowania i systemów wspomagających pracę specjalistów pozyskujących, przetwarzających i wykorzystujących informację przestrzenną (w tym geograficzną). Absolwent będzie przygotowany zarówno do pracy w instytucjach oraz przedsiębiorstwach działających w sektorze geodezji i kartografii, informatyki, jak i w innych sektorach gospodarki w działalności związanej z zarządzaniem geoinformacją (np. telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, turystyka, logistyka i transport, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, geologia, leśnictwo).

Absolwent studiów inżynierskich (I stopnia) może kontynuować naukę na II stopniu studiów na Wydziale Geodezji i Kartografii na kierunku „Geodezja i Kartografia”, rozwijając swoja wiedzę i umiejętności w takich specjalnościach jak Systemy Informacji Przestrzennej, Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej Kataster, Fotogrametria i Teledetekcja, Geodezja i Nawigacja Satelitarna, Kataster i Gospodarka Nieruchomościami, Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa.

 

Perspektywy zawodowe:

 • Własna działalność gospodarcza, tworzenie innowacyjnych spółek start-up
 • Praca w nowoczesnych przedsiębiorstwach geodezyjnych, kartograficznych i geoinformatycznych, w tym produkujących oprogramowanie klasy GIS i aplikacje nawigacyjne
 • Praca w firmach informatycznych
 • Praca w administracji w ramach służby geodezyjnej i kartograficznej
 • Praca w firmach i instytucjach wykorzystujących zasoby danych przestrzennych m.in w takich sektorach gospodarki jak: telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, turystyka, logistyka i transport, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, geologia, leśnictwo.

Ulotka kierunku
Geoinformatyka

Pobierz
Zobacz szczegółową ofertę

Mobile Mapping and Navigation Systems is an offer for students who have already obtained a bachelor’s degree. We give you the opportunity to acquire knowledge in the field of collecting, processing, and analysis of the spatial data for the needs of modern navigation systems. First of all, you will learn the principles of designing, developing and using mobile measurement platforms and mobile mapping systems (MMS). You will learn how to design location-based systems (LBS) and navigation applications (GNSS, GNSS/INS). Furthermore, you will achieve a comprehensive knowledge about outdoor (self-driving car, UAV) and indoor navigation systems.

 

 • A program tailored for modern technological trends to meet the expectation of the labour market which is spectacularly growing in recent years.
 • Unique master degree program on the world scale and the only one in Poland.
 • A wide range of scientists and academics supported by the experts from a leading company in this field.
 • All lectures and tutorials provided in English.
 • Three semesters (1,5 years) program which allows students to complete the Master of Science in Engineering degree, starts in February.

The Faculty of Geodesy and Cartography of the Warsaw University of Technology

The Faculty is the oldest teaching and research academic institution in Poland in the field of geomatics. It started its activity in 1921 as a Measurement Department. The present name has been used since 1954. In 2021 we will celebrate 100 years of academic work.

We provide a study in three fields at B.Sc. and M.Sc. degrees in Polish:

Geodesy and Cartography in 7 specialties:

 •  Geodesy and Satellite Navigation
 •  Photogrammetry and Remote Sensing
 •  Cartography and GIS
 •  Geodesy Engineering
 •  Cadastre and Land Management
 •  Spatial Information Systems
 •  Mobile Mapping and Navigation Systems (English only)

Spatial Planning and Management in 2 specialties:

 • Urban Design in Spatial Planning
 • Environmental Conditions of Spatial Planning

Geoinformatics (bachelor degree only)

 

What you will learn:
• To design advance location-based services (LBS), and navigation solution based on GNSS/INS, assisted-GNSS, and other radio frequency systems (e.g. Wideband, WiFi, Bluetooth).
• To design mobile measurement platforms (UAV, self-driving cars, MMS/MLS).
• To develop precise positioning and attitude (orientation) determination systems (GNSS, GNSS/INS, Inertial Measurement Unit).
• To collect, process and analyses geospatial data (i.e. LiDAR, photogrammetry, mobile mapping, etc.).
• To choose appropriate techniques for acquiring spatial data (photogrammetry, remote sensing, computer vision).
• To integrate and process the data from multiple sensors for navigation applications.
• To develop advanced geovisualization of spatial data for the navigation or other systems.

You will create technologies of the future.

Career opportunities can be found in companies or institutions dealing with:
• processing and analysis of geospatial data;
• designing location and navigation applications;
• developing positioning and attitude determination systems for mobile measurement platforms such as: unmanned aerial vehicles (UAV), mobile measurement platforms (MMS/MLS) etc.;
• creating systems for crisis management;
• intelligent transport technologies (ITS);
• autonomous vehicles.

More information for candidates:
https://zk.gik.pw.edu.pl/mmns

 

Ulotka kierunku
MMNS

Pobierz

Rekrutacja

Kontakt

Szczegółowy Kontakt

Wydział Geodezji i Kartografii

Gmach Główny PW
00-661 Warszawa
Pl. Politechniki 1

tel. wew.: 22 234 7223
e-mail: dziekan.gik@pw.edu.pl
www: gik.pw.edu.pl