Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

O uczelni

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Uczelnia, która otwiera nowe możliwości!

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapewnia rzetelne przygotowanie zawodowe oraz możliwość zdobycia szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie nowoczesnego pielęgniarstwa, kosmetologii, technologii kosmetyku, chemii,  chemii kosmetycznej, chemii żywności, dietetyki oraz inżynierii ochrony zdrowia i promocji, a także dziedzin pokrewnych. Głównym celem koncepcji kształcenia na wszystkich realizowanych w Uczelni kierunkach jest osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów w sposób umożliwiający dysponowanie odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.

Idź do Uczelni

Studenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie mają wyjątkowe warunki, zarówno dla rozwoju swoich kwalifikacji, jak i startu w karierze zawodowej. Absolwenci Uczelni wkraczając na ścieżkę kariery zawodowej są wyposażeni w najważniejsze na rynku pracy kompetencje: aktualną i szeroką wiedzę branżową, praktyczne umiejętności zawodowe dostosowane do aktualnych wymagań rynku pracy oraz kompetencje społeczne.

Uczelnia stawia na praktykę! Poza wykładami, studenci zdobywają umiejętności praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach specjalistycznych i laboratoriach.

 

Pobierz informator o uczelni

Studenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie mają wyjątkowe warunki, zarówno dla rozwoju swoich kwalifikacji, jak i startu w karierze zawodowej. Absolwenci Uczelni wkraczając na ścieżkę kariery zawodowej są wyposażeni w najważniejsze na rynku pracy kompetencje: aktualną i szeroką wiedzę branżową, praktyczne umiejętności zawodowe dostosowane do aktualnych wymagań rynku pracy oraz kompetencje społeczne.

Uczelnia stawia na praktykę! Poza wykładami, studenci zdobywają umiejętności praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach specjalistycznych i laboratoriach.

Już w trakcie studiów studenci mają możliwości rozwoju zawodowego i poznania potencjalnych pracodawców. Dzięki  współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a szczególnie z pracodawcami danego sektora , Uczelnia ułatwia studentom nabycie  doświadczenia zawodowego i zetknięcie się z realnym środowiskiem pracy, chociażby poprzez realizacje studenckich praktyk zawodowych.

Studenckie Praktyki Zawodowe mają wyposażyć studenta w umiejętności, które umożliwią mu łatwiejsze uzyskanie pracy w zmieniających się warunkach gospodarki, nastawionej na rozwój, dopasowanie się do potrzeb wyrażanych przez klientów oraz przygotowanie do nadążania za dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy.

Czytaj więcej o uczelni

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapewnia swoi studentom wsparcie w procesie uczenia się, w rozwoju społecznym, naukowym i/lub zawodowym, a także podejmuje niezbędne działania służące ich efektywnemu wejściu na rynek pracy. Wypracowane na uczelni rozwiązania uwzględniają potrzeby różnych grup studentów: studiujących w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym, pracujących zawodowo, studiujących jednocześnie dwa kierunku studiów, kształcących się w ramach programów mobilności oraz osób z niepełnosprawnościami i osób ze szczególnymi potrzebami

W celu ciągłego poszerzania kompetencji zawodowych oraz kompetencji specjalistycznych, związanych z kierunkiem studiów, a dalej zdobywania doświadczeń służących rozwojowi indywidualnemu oraz zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy Uczelnia nieustannie motywuje studentów do podejmowania różnorodnych form aktywności na uczelni, jak i w środowisku społeczno-gospodarczym. Instrumentami w realizacji tych zamierzeń są:

  1. organizacje studenckie;
  2. Rady Pracodawców;
  3. mobilność studentów;
  4. konkursy promujące umiejętności zawodowe lub aktywność naukową;
  5. finansowanie aktywności studentów w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych;
  6. finansowanie działalności aplikacyjnej i rozwojowej;
  7. projekty UE;
  8. porozumienia zawierane ze środowiskiem społeczno – gospodarczym;
  9. przedsięwzięcia edukacyjne i popularyzujące wiedzę z zakresu dyscyplin naukowych, do których przyporządkowany został kierunek studiów.

Mobilność Uczelni pozwala odpowiadać na zapotrzebowania nie tylko przyszłych studentów, ale również oczekiwań społecznych, dlatego też Uczelnia w każdym roku akademickim jest partnerem wielu wydarzeń branżowych, targów edukacyjnych. WSIiZ pojawi się nie tylko w szkołach średnich w dużych miastach, ale również tych znajdujących się na terenach wiejskich.

WSIiZ reaguje na zmieniające się potrzeby i wymagania współczesnej gospodarki i społeczeństwa. Stale udoskonalane zakresy kształcenia i profile dyplomowania odpowiadają identyfikowanym potrzebom studentów, ale także otoczenia. Od początku funkcjonowania WSIiZ w każdym roku akademickim organizowane są seminaria i konferencje z udziałem pracodawców i przedstawicieli rynku usług medycznych i branży chemii kosmetycznej.

Przewaga konkurencyjna Uczelni to przede wszystkim silny potencjał rozwojowy, w którym dużą role odgrywa kadra akademicka złożona w przewarzającej mierze z praktyków i osób na co dzień pracujących w zawodzie.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie nieustannie inwestuje w swoją infrastrukturę, a w tym w rozwój bazy dydaktycznej, w której najistotniejszą rolę stanowi odwzorowanie realnych warunków rynku pracy, w tym sprzętu, urządzeń, z którymi absolwenci zetkną się w swojej pracy. Pracownie Uczelni są pracowniami bardzo specjalistycznymi,  w których to bardzo mocno inwestuje się w technologię, zwłaszcza w urządzenia hi-tech czy też specjalistyczną aparaturę laboratoryjną. Na wyposażeniu uczelni oprócz sprzętu medycznego jest pełna gama sprzętu laboratoryjnego do prowadzenia specjalistycznych zajęć dla kadr medycznych oraz kadr dla branży chemicznej.

Absolwenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia są bardzo dobrze oceniani przez otoczenie społeczno-gospodarcze, w tym przez  pracodawców, gdyż po skończeniu studiów podsiadając specjalistyczną  wiedzę i umiejętności, są wprost przygotowani do pracy zawodowej

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia nie uczyy rzeczy niepotrzebnych! A dzięki współpracy z otoczeniem biznesowym nauka jest nowoczesna i dostosowana do  aktualnych wymagań pracodawców. Uczelnia przygotowując do pracy w najszybciej i najlepiej rozwijających się branżach tym samym oferuje swoim absolwentom dobre perspektywy kariery zawodowej tj.:

Ja i moja wsiiz - Absolwenci i Studenci o sobie i uczelni

Galeria zdjęć

Kierunki

Studia I stopnia – stacjonarne

Studia I stopnia – niestacjonarne

Studia II stopnia – stacjonarne

Studia II stopnia – niestacjonarne

Studia podyplomowe

Dni Otwarte WSiIZ w Warszawie 2023

DNI OTWARTE

Celem Dni Otwartych jest przedstawienie kandydatom bogatej oferty edukacyjnej i kulturalnej Uczelni. Przybyli tego dnia goście mają możliwość uzyskania informacji o konkretnych kierunkach studiów, zadawania pytań i rozmowy ze studentami, pracownikami oraz przedstawicielami Samorządu Studentów WSIiZ. Można też zobaczyć, jak w praktyce przebiega proces zdobywania wiedzy i umiejętności na interesującym kierunku podczas wykładów i ćwiczeń otwartych. W programie Dni Otwartych jest również zwiedzanie powierzchni dydaktycznej WSIiZ. 

DNI OTWARTE

Jeśli chcecie przekonać się, jakie możliwości stwarzają studia na różnych kierunkach inżynierskich i magisterskich, poznać ciekawe i innowacyjne aspekty kariery w zawodach  związanych z chemią, chemią żywności, chemią kosmetyczną, technologią kosmetyku, inżynierią ochrony zdrowia i promocją, dowiedzieć się dlaczego warto postawić na kompetencje inżynierskie,  zapraszamy na kolejne  Dni Otwarte WSIIZ, które odbędą się w terminach:

STUDIA INŻYNIERSKIE

Data: 26 maja 2023 r.

Miejsce: Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18, Kampus 1

Program:

10:00-10:15 interaktywny wykład: Kierunki inżynierskie i inżynieria w WSIiZ
10:15-10:45 warsztat dla kandydatów: Nowoczesna inżynieria. Cząsteczki, związki chemiczne, nowoczesne materiały i metody w inżynierii chemicznej, inżynierii żywności, inżynierii w ochronie zdrowia. Modelowanie i projektowanie z wykorzystaniem modeli, komputerów i programów chemicznych – mgr inż. Joanna Grzyb
10:45-11:15 warsztat, pogadanka, dyskusja: “Dlaczego warto być inżynierem – rozmowy z profesorem” – prof. dr hab. Jacek Michalski
11:30-13:00 laboratorium: Woda – najważniejszy surowiec w przemyśle. Jak szybko zbadać wodę? Jak inżynier bada wodę?  – mgr inż. Arkadiusz Sadura

13:00 spacer po Uczelni

CHEMIA KOSMETYCZNA

I TECHNOLOGIA KOSMETYKU

Data: 2 czerwca 2023 r. 

Miejsce: Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18, Kampus 1

Program:

10:30-11:00 Zwiedzanie infrastruktury Uczelni – mgr inż. Arkadiusz Sadura

11:00-11:30 Rozpoczęcie części merytorycznej dni otwartych przez koordynatora – pokazanie realnych warunków studiowania w WSIiZ, zwiedzanie laboratoriów – mgr inż. Agnieszka Stateczna Mędrek

11:30-12:30  interaktywny wykład: Chemia kosmetyczna – praktyczna nauka interdyscyplinarna – dr n. med. Katarzyna Pytkowska – prof. WSIiZ.

12:30-13:30 interaktywny wykład: Jak obiektywnie udowodnić skuteczność działania kosmetyku? – dr n. chem. Agnieszka Chojnacka

13:30-15:30 warsztat dla kandydatów i studentów prowadzony przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego z zakresu kompozycji zapachowych wykorzystywanych w aromaterapii – mgr inż. Arkadiusz Sadura, laboratorium

Zapisz się

Rekrutacja

Dlaczego WSIiZ?

Kontakt

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji i z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania. Zapraszamy do kontaktu: 22 562 35 00 [email protected]