Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

O uczelni

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Uczelnia, która otwiera nowe możliwości!

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapewnia rzetelne
przygotowanie zawodowe oraz możliwość zdobycia szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu współczesnej kosmetologii, chemii kosmetycznej, chemii żywności, dietetyki i dziedzin pokrewnych.

Jaką ofertę edukacyjną Uczelnia przygotowała dla przyszłych studentów?

Oferta Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia na rok akademicki 2020/2021 to atrakcyjne kierunki studiów, które prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kandydaci na studia dokonują wyboru pomiędzy studiami licencjackimi, inżynierskimi i magisterskimi. Uczelnia proponuje także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych.

Idź do Uczelni

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza na:

Studia licencjackie (I stopnia)

studia licencjackie (I stopnia) na kierunkach:

 • Kosmetologia,
 • Dietetyka ze ścieżkami kształcenia:
  • Dietetyka kliniczna,
  • Dietetyka stosowana,
Studia magisterskie (II stopnia)

studia magisterskie (II stopnia) na kierunku

 • Kosmetologia ze ścieżkami kształcenia:
  • Kosmetologia bioestetyczna,
  • Kosmetologia kliniczna,
 • Technologia kosmetyku (nowość!)

Technologia kosmetyku – to nowość w ofercie edukacyjnej WSIiZ na studiach II stopnia. To studia o profilu praktycznym. Rekrutacja zimowa 2021/2022 już ruszyła.

Celem nowego kierunku studiów jest przygotowanie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, którzy będą w stanie uczestniczyć w rozwiązywaniu najbardziej wymagających wyzwań podejmowanych w przemyśle kosmetycznym na szczeblu operacyjnym, w działach związanych m.in.:  z systemami zarzadzania jakością, standaryzacją, bezpieczeństwem stosowania oraz bezpieczeństwem ekologicznym kosmetyków i środków czystości

Dzięki bogatemu i nowoczesnemu programowi studiów absolwenci będą przygotowani do pracy w zakresie tworzenia, kształtowania i ochrony jakości wyrobów kosmetycznych i chemii gospodarczej na poziomie managementu operacyjnego.

W obszarze ich kompetencji znajdą się m.in.:

– sterowanie jakością i laboratoryjną kontrolą jakości w produkcji

– organizacją produkcji w zakresie zarządzania jakością, opakowalnictwo, transport i magazynowanie wyrobów

– ocena i optymalizacja produktów

– ocena bezpieczeństwa stosowania produktów

– ocena zgodności z prawem procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych

– współpracy  przy opracowaniu strategii marketingowych i ich realizacji

Absolwenci będą przygotowani przede wszystkim do pracy w firmach i instytucjach związanych z produkcją, dystrybucją , oceną i kontrolą kosmetyków i chemii gospodarczej. Będą mogli również pracować w działach marketingu, przy kreowaniu i opracowywaniu promocji produktów kosmetycznych.

Zapraszamy na te fascynujące  studia, które z pewnością doskonale i praktycznie przygotują Państwa  do pracy w jednej z najbardziej dochodowych branż światowej gospodarki – w przemyśle kosmetycznym.

Dołącz do nas i zdobądź w ciągu dwóch lat dyplom magistra technologii kosmetyku

Więcej informacji o kierunku: https://wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/studia-ii-stopnia/technologia-kosmetyku

Studia inżynierskie

studia inżynierskie na kierunkach:

oraz studia podyplomowe adresowane do absolwentów studiów wyższych (licencjackich, uzupełniających magisterskich lub jednolitych magisterskich): Kosmetologia bioestetyczna, Technologia produkcji kosmetyków, Trychologia kosmetologiczna, SPA&Wellness.

Nowością na rynku edukacyjnym są pierwsze w Polsce studia inżynierskie na kierunku Chemia żywności w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Na absolwentów tychże studiów czekają bardzo ciekawe i szerokie perspektywy zawodowe. Branża rolno-spożywcza jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi nie tylko polskiej, ale światowej gospodarki, ponadto jest drugim co do wielkości sektorem gospodarczym w UE. Wiedzę i umiejętności praktyczne, które zdobędą przyszli absolwenci kierunku podczas zajęć dydaktycznych i praktycznych, a także praktyk zawodowych będą mogli wykorzystać m.in. do: przeprowadzania analiz fizykochemicznych produktów żywnościowych oraz nowoczesnych dodatków do żywności.

Dla zainteresowanych chemicznymi aspektami żywności studia na kierunku Chemia żywności są idealną okazją do rozpoczęcia kariery zawodowej w tej
dziedzinie.

Dodatkowo studia na kierunku Chemia kosmetyczna i Chemia żywności, kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu inżyniera. Warto dodać, że kompetencje inżynierskie są szczególnie cenione przez pracodawców, ze względu na umiejętności wykorzystania teorii w praktyce. Silne powiązanie techniki i zjawisk społecznych sprawia, że inżynier chemik jest jedyny w swoim rodzaju na polu nauki i technologii.

Studenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie mają wyjątkowe warunki, zarówno dla rozwoju swoich kwalifikacji, jak i startu w karierze zawodowej. Absolwenci Uczelni wkraczają na ścieżkę kariery zawodowej wyposażeni w najważniejsze na rynku pracy kompetencje: nowoczesną wiedzę, praktyczne umiejętności dostosowane do aktualnych wymagań rynku pracy oraz motywację.

Uczelnia stawia na praktykę! Poza wykładami, studenci zdobywają umiejętności praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach specjalistycznych i laboratoriach. Jest ich kilkanaście: pracownie kosmetologiczne, podologiczna, wizażu, masażu i pielęgnacji ciała, fizjologii wysiłku, laboratoria chemii kosmetycznej i chemii żywności, pracownia technologii żywienia i potraw oraz pracownia komputerowa wyposażona w specjalistyczne oprogramowania do tworzenia zbilansowanych diet. Prowadzone tu zajęcia polegają na samodzielnej, własnoręcznej pracy pod okiem specjalistów.

Kierunki

Studia I stopnia – stacjonarne

Studia I stopnia – niestacjonarne

Studia II stopnia – stacjonarne

Studia II stopnia – niestacjonarne

Kształcenie Specjalistyczne

 • Specjalista w zakresie analizy i oceny jakości żywności
 • Specjalista w zakresie kosmetologii stosowanej
 • Specjalista technolog produktów kosmetycznych
 • Specjalista w zakresie poradnictwa żywieniowego

   

Z wielką dumą informujemy, że Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie podjęła decyzję o uruchomieniu CENTRUM KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO. W ramach działalności Centrum Uczelnia będzie prowadziła kształcenie specjalistyczne. Od 30 czerwca 2020 r. zostanie uruchomiona rekrutacja na 4 kierunki kształcenia specjalistycznego, a mianowicie:

 • Specjalista w zakresie kosmetologii stosowanej,
 • Specjalista technolog produktów kosmetycznych,
 • Specjalista w zakresie analizy i oceny jakości żywności,
 • Specjalista w zakresie poradnictwa dietetycznego i żywieniowego.

Więcej szczegółów na temat każdego z kierunków znajdziecie Państwo na stronie Uczelni: https://wsiiz.pl/ksztalcenie-specjalistyczne

 

Kształcenie specjalistyczne zostało wprowadzone do systemu szkolnictwa wyższego na mocy art. 161 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.). Umiejscowienie na 5 poziomie PRK należy rozumieć jako kształcenie pomiędzy szkołą średnią [liceum, technikum, szkoła branżowa], a studiami I stopnia.

Mało znana forma kształcenia w Polsce jest bardzo popularna w krajach zachodnich, gdzie stanowi jedną z najbardziej pożądanych. Popularność kształcenia specjalistycznego w krajach zachodnich odnosi się zarówno do zainteresowania nią samych kandydatów, ale i pracodawców, którzy chętniej zatrudniają dyplomowanych specjalistów, niż absolwentów uczelni wyższych. Oczywiście bierzemy tutaj pod uwagę wybrane obszary kształcenia, a nie cały system szkolnictwa wyższego. W niektórych krajach kształcenie specjalistyczne jest nazywane tzw. „krótkim cyklem” kształcenia wyższego.
To właśnie posiadacze kwalifikacji pełnych na poziomie 5 PRK stanowią najbardziej poszukiwaną grupę pracowników, a na przestrzeni lat można zauważyć, że jest to wciąż tendencja wzrostowa.

Na korzyść tej formy kształcenia przemawia:

 • krótki, ale intensywny okres kształcenia – tylko 1,5 roku;
 • silne związanie edukacji z pracą zawodową;
 • profil praktyczny z przeważającą ilością zajęć o charakterze praktycznym;
 • koncentracja na modułach kierunkowych, a co za tym idzie problemach gospodarczych i rynkowych;
 • zaangażowanie w proces dydaktyczny praktyków posiadających kilkuletnie doświadczenie zawodowe w danej baraży;
 • koncentracja na bieżącej weryfikacji efektów uczenia się w czasie odbywanych zajęć;

Kształcenie specjalistyczne jest wpisane w ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning-LLL). Samo pojawienie się tej formy kształcenia miało za zadanie połączyć potrzeby teraźniejszej edukacji i gospodarki. Programy kształcenia specjalistycznego, w tym plany kształcenia mają się przede wszystkim opierać na zajęciach o charakterze praktycznym, a przy okazji będących podstawą do wykształcenia absolwentów, którzy będą specjalistami z wąskiego obszaru danej branży. To właśnie te aspekty mają stanowić o ich przewadze na rynku pracy, gdzie poszukiwani się branżowi specjaliści.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zdecydowała się na wprowadzenie tej formy kształcenia do swojej oferty edukacyjnej ze względu na:

 • chęć zapewnienia równego dostępu do edukacji i możliwości nabycia wąskich kwalifikacji zawodowych – kształcenie specjalistyczne trwa krócej niż studia I stopnia, a przez to koszty do poniesienia przez samych słuchaczy są niższe;
 • chęć zwiększenia mobilności międzynarodowej polskich absolwentów – świadectwo dyplomowanego specjalisty/ dyplomowanego specjalisty technologa jest uznawane na całym świecie i pozwala na znalezienie zatrudnienia;
 • chęć zwiększenia zatrudnienia polskich absolwentów podejmujących naukę w systemie szkolnictwa wyższego – wąski obszar posiadanych umiejętności i kompetencji pozwala absolwentom na bycie konkurencyjną grupą na rynku pracy;
 • chęć podwyższenia poziomu oferowanych na rynku szkoleń i kursów będących formą kształcenia pozaformalnego;
 • chęć sprostania wymaganiom pracodawców – zapewnienie na rynku absolwentów, którzy będą wyróżniali się pogłębionymi umiejętnościami praktycznymi i kompetencjami społecznymi;
 • chęć wykształcenia w absolwentach umiejętności kreowania różnych form przedsiębiorczości;

 

Głównym celem nauki na kierunkach kształcenia specjalistycznego jest nabycie pełnych kwalifikacji zawodowych na poziomie 5 PRK. W żadnym wypadku absolwenci kierunków kształcenia specjalistycznego nie są pozbawieni możliwości zawodowego awansu, wręcz przeciwnie. Poziom wynagrodzenia i forma zatrudnienia są obecnie dostosowywane do poziomu wiedzy i umiejętności, a nie ukończonego stopnia studiów.

 

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunki kształcenia specjalistycznego mają osoby, które posiadają:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
 1. po uzyskaniu technikum lub szkoły policealnej albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 5 lipca 2019 r. o systemie oświaty z późn. zm., albo
 2. po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm. – oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,

lub

 • dyplom ukończenia szkoły artystycznej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego,

lub

 • świadectwo dojrzałości.

 

Profil kandydatów decydujących się na kształcenie specjalistyczne jest bardzo różnorodny. Mówimy tutaj o grupie silnie zróżnicowanej wiekowo, są to zarówno absolwenci szkół średnich, ale też i osoby, które po latach doświadczeń zdecydowały się na przekwalifikowanie. Tak samo w związku z tym sytuacja będzie wyglądała pod względem przygotowania do kształcenia specjalistycznego. Większą wiedzą i umiejętnościami na pewno będą mogli pochwalić się absolwenci szkół branżowych, czy też pracownicy danego sektora, którzy zdecydowali się na kształcenie mające na celu uzupełnienie posiadanych umiejętności o wiedzę właściwą dla poziomu szkolnictwa wyższego.

Po ukończeniu kształcenia i uzyskaniu świadectwa dyplomowanego specjalisty lub dyplomowanego specjalisty technologa absolwenci mają prawo ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia. Pod warunkiem, że oprócz posiadanych kwalifikacji zawodowych mają również świadectwo dojrzałości. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia I stopnia ma prawo ubiegać się o uznanie nabytych w czasie kształcenia specjalistycznego efektów uczenia się na poczet modułów realizowanych na studiach I stopnia. Wymogiem rozpoczęcia tego procesu jest posiadanie przez wybraną uczelnię pozytywnej oceny programowej kierunku, o przyjęcie na który kandydat się ubiega.

 

Studia podyplomowe

Rekrutacja

Kontakt

Szczegółowy kontakt