warszawska mapa akademicka

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie jest niepubliczną uczelnią wyższą działającą od 1.10.2005r. Nasi studenci mają możliwość  kształcenia na kierunkach takich jak: bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne. Prowadzimy studia o profilu praktycznym, który w innowacyjny sposób łączy zdobywanie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności.

Zajęcia prowadzą praktycy w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa i obywatela, którzy dostarczają fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności. Studia przygotowują do podjęcia pracy w służbach mundurowych (m. in. Policji, wojsku, straży miejskiej, straży granicznej) i innych zawodach, w których ważne jest bezpieczeństwo. Nasi studenci to specjaliści gotowi do podjęcia pracy już w trakcie lub po ukończeniu studiów na wybranym przez siebie kierunku.

Kierunki studiów

Bezpieczeństwo Narodowe - niestacjonarne

Praktyka fundamentem

Kształcenie praktyczne na tym kierunku stanowi fundament funkcjonowania na konkretnym, specjalistycznym stanowisku w przyszłości.

Specjalności dostępne na kierunku bezpieczeństwo narodowe:

 • Bezpieczeństwo państwa
 • Zarządzanie kryzysowe

Przykładowe przedmioty:

 • Polska w strukturach bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Świadczenia na rzecz obronności państwa
 • Mobilizacja sił obronnych państwa
 • Planowanie i logistyka ochrony ludności
 • Obszary infrastruktury krytycznej
Bezpieczeństwo Wewnętrzne - niestacjonarne

Nasza kadra, nasz atut

Dzięki wyspecjalizowanej kadrze z doświadczeniem z różnych obszarów bezpieczeństwa, ochrony i obronności oraz praktycznym przedmiotom, studenci zdobędą specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie.

Specjalności dostępne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Przykładowe przedmioty:

 • Cyberprzestrzeń jako obszar wojny hybrydowej
 • Ochrona infrastruktury krytycznej przed ofensywnymi operacjami cybernetycznymi
 • Cyberterroryzm – przestrzeń zagrożeń i metody zwalczania
 • Bezpieczeństwo teleinformacyjne państwa
 • Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni.
Bezpieczeństwo Narodowe - niestacjonarne

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

Absolwent studiów II stopnia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych programem kształcenia oraz po złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymuje tytuł zawodowy magistra.

Bezpieczeństwo państwa

Program specjalności koncentruje się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem i rozwiązywaniem problemów w sytuacjach zagrożenia. Specjalność skierowana jest do obecnych i przyszłych pracowników służb bezpieczeństwa państwa, np. Wojsko, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna.

Proponowane przedmioty na specjalności:

1. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
2. Międzynarodowe stosunki polityczno-wojskowe
3. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
4. Globalne zagrożenia bezpieczeństwa
5. Współczesne międzynarodowe operacje wojskowe
6. Organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego
7. Bezpieczeństwo euroatlantyckie i europejskie
8. Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo publiczne

Specjalność przeznaczona dla funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników profesjonalnych firm ochrony i absolwentów policealnych szkół ochroniarskich.

Proponowane przedmioty na specjalności:

1. Zwalczanie przestępczości
2. Prawo karne z elementami postępowania karnego
3. Bezpieczeństwo cywilne
4. Współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
5. Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
6. Pozarządowe formy bezpieczeństwa
7. Kryminologia i kryminalistyka
8. System reagowania kryzysowego

Ochrona Informacji Niejawnych I Danych Osobowych - online

Głównym celem studiów podyplomowych z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych”  jest przygotowanie absolwentów do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętności gromadzenia i wartościowania informacji, a także dokonywania samodzielnej analizy zjawisk i procesów zachodzących w środowisku informacyjnym, przygotowanie ich do podjęcia aktywności zawodowej w strukturach administracji rządowej, instytucjach samorządu terytorialnego, organizacjach gospodarczych i jednostkach organizacyjnych służb mundurowych, wskazanie istotnych czynników wpływających na funkcjonowanie elementów systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz  kształtowanie umiejętności analizy źródeł zagrożeń   i uwarunkowań dotyczących tego systemu.

Przykładowe przedmioty:

 • Bezpieczeństwo osobowe informacji niejawnych
 • Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych. Obieg dokumentów niejawnych. Postępowanie z dokumentami niejawnymi
 • Informacje prawnie chronione
 • System ochrony danych osobowych
 • Zadania pełnomocnika ochrony niejawnej w przedsiębiorstwie i jednostkach administracji samorządowej
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Nadzór i kontrola nad ochroną informacji niejawnych
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa - online
Celem kształcenia na studiach podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa jest umożliwienie zdobycia lub podniesienia kwalifikacji osób zatrudnionych lub działających w sferze szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego, a zwłaszcza szeroko pojętej administracji. Celem zajęć jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej, zarządzania, reagowania kryzysowego i ewentualnych zagrożeń. Celem edukacyjnym jest ukształtowanie odpowiednich kompetencji w zakresie zarządzania w przypadku wystąpienia stanów zagrożeń na poszczególnych poziomach, zwłaszcza administracji samorządowej zgodnie przepisami prawa z zakresu ochrony ludności, dóbr kultury i reagowania kryzysowego. Bardzo istotnym elementem jest właściwe przygotowanie kadry zarządzającej do realizacji zadań związanych z pełnieniem funkcji w organach administracji publicznej obejmujących obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe.
 

Przykładowe przedmioty:

 • Elementy polityki i strategii RP
 • Podstawowe elementy teorii zarządzania
 • Podstawy prawne bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - online
Główny celem studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych  oraz przekazanie słuchaczom (specjaliści BHP, pracownicy zajmującymi się problematyką BHP, osoby zainteresowane podjęciem w przyszłości pracy w służbach BHP)  specjalistycznej wiedzy  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Studia mają ma celu również wyposażenie słuchaczy w niezbędne  umiejętności praktyczne w zakresie: bezpieczeństwa eksploatacji i dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych w energetyce, przestrzegania przepisów BHP,  tworzenia prezentacji multimedialnych, zdalnych metod prowadzenia szkoleń, prowadzenia szkoleń w zakresie BHP, a także przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielania  pierwszej pomocy oraz ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
 
Studia skierowane są do osób pragnących uzyskać specjalistyczne i przyszłościowe kwalifikacje zawodowe z zakresu BHP, a także do pracowników: przedsiębiorstw, instytucji państwowych, pomocy przedmedycznej, administracji samorządowej oraz do osób prowadzących działalność gospodarczą.
 
Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku  umożliwia osobom, które nie ukończyły studiów wyższych o specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  pełnienie zadań pracownika Służby BHP zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U. 2004, Nr 246, poz. 2468).
 
Pro­gram stu­diów obej­mu­je za­kres wie­dzy ukie­run­ko­wa­ny na prak­tycz­ne przygotowanie do zawodu starszego inspektora lub specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,(warunek: co najmniej jeden roku stażu pracy w służbie BHP),starszego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (warunek: co najmniej trzy lata stażu pracy w służbie BHP) oraz głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (warunek: co najmniej pięć lat stażu pracy w służbie BHP).

Rekrutacja

galeria

Kontakt

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony 
ul. Zakroczymska 13

00-225 Warszawa

Telefon kontaktowy: 22 856 52 06

Dział rekrutacji: sekretariat@wsbio.waw.pl