Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony – WSBiO
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

O uczelni

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie jest niepubliczną uczelnią wyższą działającą od 1.10.2005r. Nasi studenci mają możliwość  kształcenia na kierunkach takich jak: bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne. Prowadzimy studia o profilu praktycznym, który w innowacyjny sposób łączy zdobywanie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności. Zajęcia prowadzą praktycy w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa i obywatela, którzy dostarczają fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności. Studia przygotowują do podjęcia pracy w służbach mundurowych (m. in. Policji, wojsku, straży miejskiej, straży granicznej) i innych zawodach, w których ważne jest bezpieczeństwo. Nasi studenci to specjaliści gotowi do podjęcia pracy już w trakcie lub po ukończeniu studiów na wybranym przez siebie kierunku.

Idź do Uczelni

Wydziały i Kierunki

Zobacz szczegółową ofertę
Bezpieczeństwo Narodowe - niestacjonarne
Szczegóły kierunku

Praktyka fundamentem

Kształcenie praktyczne na tym kierunku stanowi fundament funkcjonowania na konkretnym, specjalistycznym stanowisku w przyszłości.

Specjalności dostępne na kierunku bezpieczeństwo narodowe:

 • Bezpieczeństwo państwa
 • Zarządzanie kryzysowe

Przykładowe przedmioty:

 • Polska w strukturach bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Świadczenia na rzecz obronności państwa
 • Mobilizacja sił obronnych państwa
 • Planowanie i logistyka ochrony ludności
 • Obszary infrastruktury krytycznej
Bezpieczeństwo Wewnętrzne - niestacjonarne
Szczegóły kierunku

Nasza kadra, nasz atut

Dzięki wyspecjalizowanej kadrze z doświadczeniem z różnych obszarów bezpieczeństwa, ochrony i obronności oraz praktycznym przedmiotom, studenci zdobędą specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie.

Specjalności dostępne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Przykładowe przedmioty:

 • Cyberprzestrzeń jako obszar wojny hybrydowej
 • Ochrona infrastruktury krytycznej przed ofensywnymi operacjami cybernetycznymi
 • Cyberterroryzm – przestrzeń zagrożeń i metody zwalczania
 • Bezpieczeństwo teleinformacyjne państwa
 • Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni.
Bezpieczeństwo Narodowe - niestacjonarne
Szczegóły kierunku

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

Absolwent studiów II stopnia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych programem kształcenia oraz po złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymuje tytuł zawodowy magistra.

Bezpieczeństwo państwa

Program specjalności koncentruje się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem i rozwiązywaniem problemów w sytuacjach zagrożenia. Specjalność skierowana jest do obecnych i przyszłych pracowników służb bezpieczeństwa państwa, np. Wojsko, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna.

Proponowane przedmioty na specjalności:

1. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
2. Międzynarodowe stosunki polityczno-wojskowe
3. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
4. Globalne zagrożenia bezpieczeństwa
5. Współczesne międzynarodowe operacje wojskowe
6. Organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego
7. Bezpieczeństwo euroatlantyckie i europejskie
8. Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo publiczne

Specjalność przeznaczona dla funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników profesjonalnych firm ochrony i absolwentów policealnych szkół ochroniarskich.

Proponowane przedmioty na specjalności:

1. Zwalczanie przestępczości
2. Prawo karne z elementami postępowania karnego
3. Bezpieczeństwo cywilne
4. Współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
5. Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
6. Pozarządowe formy bezpieczeństwa
7. Kryminologia i kryminalistyka
8. System reagowania kryzysowego

Zobacz szczegółową ofertę
Ochrona Informacji Niejawnych I Danych Osobowych - niestacjonarne
Szczegóły kierunku

Głównym celem studiów podyplomowych z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych”  jest przygotowanie absolwentów do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętności gromadzenia i wartościowania informacji, a także dokonywania samodzielnej analizy zjawisk i procesów zachodzących w środowisku informacyjnym, przygotowanie ich do podjęcia aktywności zawodowej w strukturach administracji rządowej, instytucjach samorządu terytorialnego, organizacjach gospodarczych i jednostkach organizacyjnych służb mundurowych, wskazanie istotnych czynników wpływających na funkcjonowanie elementów systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz  kształtowanie umiejętności analizy źródeł zagrożeń   i uwarunkowań dotyczących tego systemu.

Przykładowe przedmioty:

 • Bezpieczeństwo osobowe informacji niejawnych
 • Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych. Obieg dokumentów niejawnych. Postępowanie z dokumentami niejawnymi
 • Informacje prawnie chronione
 • System ochrony danych osobowych
 • Zadania pełnomocnika ochrony niejawnej w przedsiębiorstwie i jednostkach administracji samorządowej
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Nadzór i kontrola nad ochroną informacji niejawnych
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa - niestacjonarne
Szczegóły kierunku
Celem kształcenia na studiach podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa jest umożliwienie zdobycia lub podniesienia kwalifikacji osób zatrudnionych lub działających w sferze szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego, a zwłaszcza szeroko pojętej administracji. Celem zajęć jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej, zarządzania, reagowania kryzysowego i ewentualnych zagrożeń. Celem edukacyjnym jest ukształtowanie odpowiednich kompetencji w zakresie zarządzania w przypadku wystąpienia stanów zagrożeń na poszczególnych poziomach, zwłaszcza administracji samorządowej zgodnie przepisami prawa z zakresu ochrony ludności, dóbr kultury i reagowania kryzysowego. Bardzo istotnym elementem jest właściwe przygotowanie kadry zarządzającej do realizacji zadań związanych z pełnieniem funkcji w organach administracji publicznej obejmujących obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe.
 

Przykładowe przedmioty:

 • Elementy polityki i strategii RP
 • Podstawowe elementy teorii zarządzania
 • Podstawy prawne bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej
Audyt bezpieczeństwa i ochrony - niestacjonarne
Szczegóły kierunku
Celem studium jest uzyskanie przez absolwentów kompetencji i kwalifikacji w zakresie audytu ochrony, w organizacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. W szczególności dotyczy to pracowników średniego i wyższego szczebla kierowniczego między innymi takich służb jak: Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Więziennej, Służby Ochrony Lotniska, Służby Ochrony Kolei, Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych oraz podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne w ramach funkcjonowania jednostek organizacyjnych organów administracji publicznej. Celem edukacyjnym jest ukształtowanie odpowiednich kompetencji w zakresie zarządzania audytami bezpieczeństwa, poprzez przekazanie wiedzy oraz umiejętności we wspomnianym zakresie.
 

Przykładowe przedmioty:

 • Podstawy prawne funkcjonowania systemu ochrony osób i mienia
 • Uwarunkowania prawne funkcjonowania systemu Audytu Bezpieczeństwa
 • Nowoczesne metody zarządzania
 • Infrastruktura krytyczna
 • Audyt bezpieczeństwa
 • Ekonomia i marketing w działalności ochronnej
Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną w lotnictwie cywilnym - niestacjonarne
Szczegóły kierunku
W związku z komercjalizacją działań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego istnieje uzasadniona potrzeba właściwego przygotowania odpowiednich podmiotów do przejmowania zadań od funkcjonujących obecnie w ramach portów lotniczych specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych – służb ochrony lotniska.W ochronie lotnictwa cywilnego istotny jest odpowiedni poziom przygotowania zawodowego, które zasadniczo odbiega od wymagań dotyczących działań ochronnych dla odmiennych dziedzin gospodarki. Opiera się ona na ścisłych wymogach obowiązującego przepisów prawa międzynarodowego oraz krajowego. Znajomość zagadnień związanych z ochroną lotnictwa cywilnego oraz funkcjonowania systemu ochrony i jego wszystkich elementów zapewni skuteczne działanie tego ostatniego. Wymaga to właściwego przygotowania kadry kierowniczej zarządczej, jak i średniego personelu kierowniczego dla komercyjnych podmiotów w obszarze zarządzania ochroną lotnictwa cywilnego, ale także podmiotów odpowiedzialnych za nadzór w tym zakresie (Straży Granicznej, zarządzających portami lotniczymi, przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego).
 

Przykładowe przedmioty:

 • Podstawy prawne funkcjonowania systemu ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji
 • Nowoczesne metody zarządzania bezpieczeństwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Funkcjonowanie lotniska – współpraca podmiotów realizujących lotniczą działalność gospodarczą
 • SMS – system zarządzania bezpieczeństwem operacji lotniczych
 • Zarządzanie systemem ochrony lotnictwa cywilnego
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w lotnictwie cywilnym
Bezpieczeństwo w transporcie drogowym - niestacjonarne
Szczegóły kierunku

Celem studiów jest zapewnienie ich absolwentom opanowania kompleksowej wiedzy specjalistycznej wymaganej do prowadzenia działalności gospodarczej  oraz rozumienia roli problematyki bezpieczeństwa we współczesnej działalności przedsiębiorstw w zakresie transportu drogowego, zarówno w odniesieniu do krajowego, jak i międzynarodowego zarobkowego przewozów osób i rzeczy.

Absolwent studiów będzie miał możliwość zapoznania się z przepisami z zakresu prawa cywilnego, handlowego, podatkowego, ubezpieczeniowego, prawa pracy i przepisów socjalnych kierowców w transporcie, a także z finansowymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem, bezpieczeństwem drogowym, a przede wszystkim nowymi unijnymi warunkami dostępu do zawodu przewoźnika drogowego, co pozwoli mu na dysponowanie wysokim poziomem wiedzy dotyczącej transportu drogowego i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycji), w tym wiedzą, jaką powinien legitymować się zarządzający transportem w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych.

 

Przykładowe przedmioty:

 • Transport drogowy – pojęcie, istota, rodzaje zarobkowych przewozów drogowych i rola w gospodarce krajowej i europejskiej
 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo pracy i przepisy socjalne kierowców w transporcie drogowym
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Kontrola transportu drogowego – rola i zadania Inspekcji Transportu Drogowego
 • Projektowanie i praktyczne przygotowanie biznesplanów i programów inwestycji transportowych (studia przypadków)
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Szczegóły kierunku
Główny celem studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych  oraz przekazanie słuchaczom (specjaliści BHP, pracownicy zajmującymi się problematyką BHP, osoby zainteresowane podjęciem w przyszłości pracy w służbach BHP)  specjalistycznej wiedzy  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Studia mają ma celu również wyposażenie słuchaczy w niezbędne  umiejętności praktyczne w zakresie: bezpieczeństwa eksploatacji i dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych w energetyce, przestrzegania przepisów BHP,  tworzenia prezentacji multimedialnych, zdalnych metod prowadzenia szkoleń, prowadzenia szkoleń w zakresie BHP, a także przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielania  pierwszej pomocy oraz ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
 
Studia skierowane są do osób pragnących uzyskać specjalistyczne i przyszłościowe kwalifikacje zawodowe z zakresu BHP, a także do pracowników: przedsiębiorstw, instytucji państwowych, pomocy przedmedycznej, administracji samorządowej oraz do osób prowadzących działalność gospodarczą.
 
Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku  umożliwia osobom, które nie ukończyły studiów wyższych o specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  pełnienie zadań pracownika Służby BHP zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U. 2004, Nr 246, poz. 2468).
 
Pro­gram stu­diów obej­mu­je za­kres wie­dzy ukie­run­ko­wa­ny na prak­tycz­ne przygotowanie do zawodu starszego inspektora lub specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,(warunek: co najmniej jeden roku stażu pracy w służbie BHP),starszego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (warunek: co najmniej trzy lata stażu pracy w służbie BHP) oraz głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (warunek: co najmniej pięć lat stażu pracy w służbie BHP).

Rekrutacja

Kontakt

Szczegółowy Kontakt

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

ul. Zakroczymska 13, 00-225 Warszawa
Tel. 22 856 52 06
NIP: 521-33-47-871 | REGON: 140150627