Wydział Transportu Politechnika Warszawska

O wydziale

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej jest jedną z najlepszych jednostek naukowo-dydaktycznych w Polsce w obszarze transportu i inżynierii logistyki.

Naszym największym atutem jest nieprzeciętna, profesjonalna i rozpoznawalna kadra. Budujemy innowacyjne i kreatywne zespoły naukowo-badawcze, które są w stanie prowadzić badania na wysokim poziomie i zapewnić wysoką jakość kształcenia na kierunku Transport. Wyraża się ona licznymi ofertami pracy dla naszych absolwentów, co potwierdzają pracodawcy i nasi studenci oraz wyróżnienia w rankingach szkół wyższych.

Na ofertę kształcenia składają się studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Transport oraz nowym kierunku Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego prowadzonym wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej PW. W celu urozmaicenia form kształcenia zapraszamy profesorów wizytujących, którzy prowadzą na Wydziale cykle wykładów, a także prowadzimy studia drugiego stopnia w języku angielskim pn. Transport systems engineering and management. Oferujemy także studia podyplomowe i szkolenia specjalistyczne z różnych dziedzin, a także gamę usług dla biznesu, przemysłu i administracji. Dzięki dużej liczbie dostępnych specjalności, każdy student może kształtować swoją ścieżkę rozwoju zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i planami zawodowymi

dzięki ścisłej współpracy środowiska akademickiego i biznesowego. Zajęcia w ramach kierunku Transport realizowane są w różnych formach z dużym udziałem zajęć laboratoryjnych i projektowych, przez co studenci nabywają w szerokim zakresie umiejętności praktyczne i kompetencje miękkie. 

Również w zakresie prowadzonych badań i projektów naukowo-badawczych Wydział Transportu ma znaczące osiągnięcia. Aktywnie staramy się o projekty naukowo-badawcze oraz projekty rozwojowe finansowane ze środków publicznych oraz prywatnych. Wydział współpracuje zarówno z państwowymi podmiotami transportowymi, samorządami, jak i jednostkami biznesowymi. Na Wydziale realizujemy projekty badawcze i dydaktyczne, w tym projekty o zasięgu międzynarodowym m. in. Erasmus+, Eureka, projekty w programach strategicznych Gospostrateg oraz projekty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Czy wiesz, że:

 • Wydział Transportu był wielokrotnie nagradzany jako najlepsza kształcąca jednostka na kierunku Transport, czego potwierdzeniem jest zajęcie pierwszego miejsca w rankingu “PERSPEKTYWY” czwarty rok z rzędu!
 • Na Wydziale Transportu zbudowano pierwszą w Polsce makietę kolejową z odwzorowaniem terminali intermodalnych. Nowoczesna pracownia oferuje studentom możliwość zapoznania się z specyfiką branży przewozów kombinowanych. Makieta kolejowa zajmuje powierzchnię blisko 25m2 i składa się ze 150 m torów, 120 rozjazdów oraz 320 semaforów, zawiera 6 linii normalnotorowych, bocznicę do terminala transportu intermodalnego oraz jedną linię wąskotorową. Pojazdy trakcyjne wyposażone są w kamery a ich prowadzenie może odbywać się z wykorzystaniem tabletów i smartfonów.
 • Wydział Transportu posiada certyfikat na zgodność z normą ISO 9001:2015 w zakresie realizacji procesu kształcenia na studiach o profilu ogólnoakademickim na kierunku Transport.
 • Dzięki wyróżniającymi się na rynku działaniami zorientowanymi na kształcenie liderów społecznych oraz efektywną edukację praktyczną studentów Wydział został laureatem X edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”.
 • Wydział otrzymał Akredytację EUR-ACE Label, ENAEEEuropean Network for Accreditation of Engineering Education, dla studiów pierwszego stopnia EUR-ACE Bachelor oraz studiów drugiego stopnia EUR-ACE Master.

Wydział Transportu zapewnia studentom:

 • nowoczesne programy nauczania i najnowsze zaplecze laboratoryjne,
 • doświadczoną kadrę pracowników dydaktyczno-badawczych,
 • doskonałe warunki do zdobywania dodatkowej wiedzy i rozwijania zainteresowań w licznych kołach naukowych i na zajęciach fakultatywnych,
 • bogatą ofertę kształcenia w ramach międzynarodowej wymiany studentów ERASMUS+,
 • atrakcyjne warunki życia studenckiego i imprez towarzyszących.

Kierunki

Studia I stopnia stacjonarne

Transport (inż.)

Specjalności na kierunku Transport 

 • Bezpieczeństwo i ekologia w transporcie,

 • Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych,

 • Logistyka i technologia transportu samochodowego,

 • Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania,

 •  Nowoczesne technologie w transporcie drogowym,

 • Obsługa techniczna flot samochodowych,

 • Organizacja i sterowanie ruchem lotniczym,

 • Organizacja i technologia transportu kolejowego,

 • Sterowanie ruchem drogowym,

 • Sterowanie ruchem kolejowym,

 • Teleinformatyka w transporcie.

Studia I stopnia niestacjonarne

Transport (inż.)

Specjalności na kierunku Transport 

 • Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych,

 • Inżynieria transportu miejskiego,

 • Logistyka i technologia transportu samochodowego,

 • Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania,

 • Obsługa techniczna flot samochodowych,

 • Organizacja i sterowanie ruchem lotniczym,

 • Organizacja i technologia transportu kolejowego,

 • Sterowanie ruchem kolejowym,

 • Teleinformatyka w transporcie.

Studia II stopnia stacjonarne

Transport (mgr inż.)

Specjalności na kierunku Transport 

 • Audyt logistyczny,

 • Inżynieria transportu lotniczego,

 • Logistyka i technologia transportu samochodowego,

 • Organizacja i technologia transportu szynowego,

 • Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego,

 • Rzeczoznawstwo samochodowe,

 • Sterowanie ruchem kolejowym,

 • Zrównoważona mobilność miejska,

 • Transport systems engineering and management.

Studia II stopnia niestacjonarne

Transport (mgr inż)

Specjalności na kierunku Transport

 • Audyt logistyczny,

 • Inżynieria transportu lotniczego,

 • Logistyka i technologia transportu samochodowego,

 • Organizacja i technologia transportu szynowego,

 • Rzeczoznawstwo samochodowe,

 • Sterowanie ruchem kolejowym,

 • Systemy IT w transporcie,

 • Zrównoważona mobilność miejska.

Rekrutacja

Galeria

Kontakt

Szczegółowy Kontakt

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

„Gmach Nowej Kreślarni”,

ul. Koszykowa 75,

00-662 Warszawa