Progi punktowe - Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH)

Sprawdź więcej

Kandydaci na studia w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

1. Rejestracja on-line:

 • Załóż konto
 • Wprowadź dane osobowe
 • Zapisz się na wybrany kierunek studiów

2. Wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł

     Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A. 96 1910 1048 2212 0402 0493 0001

3. Aby zarezerwować miejsce, wyślij dokumenty oraz formularze rekrutacyjne do Biura Rekrutacji pocztą lub mailowo (uznajemy skany pdf oraz jpg):

4. Podpisz umowę w Biurze Rekrutacji:

 • Kampus Jutrzenki – ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa
 • Kampus Jagiellońska – ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa

Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na Twoim koncie rekrutacyjnym!

 

Wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia (licencjackie):

 • formularz zgłoszeniowy i podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy „nowej matury”),
 • 1 zdjęcie – 35 x 45 mm,
 • dowód osobisty (w celu okazania),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem) oraz jego tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • certyfikat znajomości języka polskiego lub zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim; w przeciwnym wypadku kandydat zobowiązany jest uzyskać zaświadczenie Uczelni, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim,
 • paszport (w celu okazania),
 • ważną wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kopię ważnego ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • formularz zgłoszeniowy, podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

PRZYJMUJEMY DOKUMENTY NA WSZYSTKIE SEMESTRY

UTH przewiduje możliwość przyjęcia studentów w czasie trwania toku studiów, gdy pragną kontynuować naukę w naszej Uczelni. 

Warunkiem przeniesienia się na studia jest:

 1. dostarczenie do dziekanatu wybranego Wydziału podania z prośbą o przeniesienie oraz karty przebiegu studiów pobranej w dziekanacie uczelni macierzystej. Karta przebiegu studiów powinna zawierać nazwy przedmiotów wraz z formami prowadzenia zajęć (wykład, konwersatorium etc.), godzinami, punktami ECTS oraz pieczątką i podpisem osoby wystawiającej.
 2. ustalenie różnic programowych: na podstawie złożonej przez kandydata karty przebiegu studiów, dziekanat i Dziekan wybranego Wydziału ustalają różnice programowe i semestr, na który może być przyjęta osoba ubiegająca się o przeniesienie.
 3. kandydat decyduje, czy zaproponowane przez Uczelnię warunki mu odpowiadają, jeśli tak, przystępujemy do procesu rekrutacji.
 4. rekrutacja – osoba ubiegająca się o przeniesienie wypełnia w biurze rekrutacji formularze rekrutacyjne, a także składa pozostałe dokumenty zgodnie z wymaganiami na wybranym typie studiów.
 5. decyzja o przyjęciu: kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia oraz podpisuje ślubowanie – w tym momencie osoba ubiegająca się o przeniesienie staje się studentem wybranego Wydziału UTH w Warszawie.
Sprawdź więcej