Progi punktowe - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Zasady rekrutacji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Rekrutacja składa się z 3 kroków:

  1. Rejestracja w systemie IRK.
  2. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.
  3. Złożenie kompletu dokumentów w dziale rekrutacji lub przesłać
   pocztą/kurierem na adres uczelni.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu rejestracji internetowej IRK)
  • Oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią
   (dotyczy kandydatów na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie)
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią (w przypadku
   kandydatów posiadających nową maturę. Dotyczy kandydatów na studia I
   stopnia i studia jednolite magisterskie)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią (dotyczy kandydatów
   na studia II stopnia)
  • Dowód osobisty do wglądu
  • 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format
   35x45mm – jak do dowodu osobistego)
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (patrz promocje).
   Przed złożeniem dokumentów w Dziale Rekrutacji należy wnieść opłatę
   wpisową na konto uczelni WSM w Warszawie. Numer konta generuje się w
   systemie IRK.
Sprawdź kierunki