Wydział „Artes Liberales”

O wydziale

Pałac Zamoyskich w Warszawie przy ul. Nowy Świat 69 – siedziba Wydziału „Artes Liberales” UW

Środowisko naukowe skupione wokół Wydziału formowało się od
1991 roku, kiedy powstał Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną, przekształcony później w Instytut Badań Interdyscyplinarnych “Artes Liberales”. Naukowcy i dydaktycy zajmowali się początkowo głównie zagadnieniami związków kultury Polski i Europy Środkowo Wschodniej z antykiem, jednak stopniowo zarówno skład Wydziału, jak i profil jego badań stawał się coraz bardziej interdyscyplinarny, a potem międzydziedzinowy. Dziś Wydział oferuje zarówno studia filologiczne i kulturoznawcze, jak i jedyny w Polsce międzydziedzinowy kierunek artes liberales, a także prowadzoną przez trzy Wydziały (“Artes Liberales”, Biologii i Psychologii) antropozoologię. Zajęcia oferowane studentom przez Wydział mają charakter innowacyjny, grupy zajęciowe są niewielkie, wykładowcy stawiają na bezpośredni kontakt ze studentami i dbają o to, by jak najszerzej włączać ich w prowadzone przez siebie badania.

Kalkulator progów punktowych

WARTO U NAS STUDIOWAĆ

Zapewniamy znakomite warunki do studiowania: grupy zajęciowe są małe, co umożliwia studentom bliski kontakt zarówno z wykładowcami, jak również między sobą. Ponadto zindywidualizowany charakter studiów pozwala każdemu uczestnikowi na budowanie własnego modelu kształcenia i pogłębianie zainteresowań. Umożliwiamy studentom uczestnictwo w projektach badawczych, które zdobyły wsparcie Unii Europejskiej oraz renomowanych zagranicznych i polskich instytucji.

JĘZYKI OBCE

Studenci naszego Wydziału mają szansę poznać języki nowożytne Śródziemnomorza: nowogrecki, włoski, hiszpański lub francuski, a także język rosyjski. Na poziomie magisterskim część zajęć w tych językach prowadzą native speakerzy. Lektoraty z języków starożytnych – greki i łaciny – specjalnie projektowane dla naszych studentów zwiększają ich kompetencje językowe. Wydział „Artes Liberales” oferuje również jedyną w Polsce i jedną z niewielu w skali światowej możliwość nauki nahuatl – języka Azteków.

Biała Willa przy ul. Dobrej 72 to druga – obok pałacu Zamoyskich (ul. Nowy Świat 69) – siedziba Wydziału. Tutaj mieści się także Dziekanat zajmujący się obsługą wszystkich kierunków studiów

Biała Willa przy ul. Dobrej 72 to druga – obok pałacu Zamoyskich (ul. Nowy Świat 69) – siedziba Wydziału.
Tutaj mieści się także Dziekanat zajmujący się obsługą wszystkich kierunków studiów

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

Wydział posiada bogatą ofertę zajęć fakultatywnych, którą modyfikujemy co roku zgodnie z potrzebami studentów i kierunkami badań wykładowców. Są to m.in.: teatr antyczny, taniec grecki, wino w kulturze Śródziemnomorza, kultura francuskiego średniowiecza, renesans włoski i europejski, kultura staropolska, antyk romantyków, dzieje Bałkanów, prawosławie, judaizm, współczesna polityka krajów Śródziemnomorza, Polacy w Rosji, modernizacja a globalizacja, starożytne bestie i potwory w popkulturze, literatura dziecięca, audiowizualność w kulturze (filmy, seriale, gry komputerowe).

STUDIA A PRACA ZAWODOWA

Wszechstronne wykształcenie humanistyczne z otwarciem na inne dziedziny jest podstawą studiów, ale studenci naszego Wydziału w trakcie wszystkich zajęć zdobywają też najbardziej cenione przez pracodawców kompetencje miękkie, czyli m.in. umiejętność pracy w grupie, redagowania tekstów różnego typu czy wygłaszania publicznych prezentacji. Specyfikę  środowiska zawodowego studenci poznają także w trakcie praktyk. Partnerami Wydziału są polskie i zagraniczne instytucje kultury i nauki, m.in.: Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, Centrum Nauki Kopernik czy Teatr „Dora Stratu” w Atenach.

WYDZIAŁ „ARTES LIBERALES” I „INSTYTUCJE KULTURY CZYNNEJ”

Teatr Polski i „Gardzienice” to dwie „instytucje kultury czynnej”, z którymi Wydział połączyły eksperymentalne przedsięwzięcia naukowo-artystyczne. Studenci naszego Wydziału w gmachu Teatru zorganizowali dwa cykle „Wyzwań Tłumacza” – otwartych spotkań z autorami przekładów arcydzieł arcymistrzów literatury światowej, m.in.: Achmatowej, Szekspira, Dantego i Sofoklesa. Także dzięki współpracy naszych studentów i ludzi Teatru w marcu 2018 roku odbyła się premiera „Księcia Michała Twerskiego” – ostatniego i nigdy wcześniej niezrealizowanego urywku dramatycznego Juliusza Słowackiego.

Coroczny wyjazd naszych studentów do OPT „Gardzienice” to nie tylko integracja,
ale również fascynująca inspiracja naukowo-artystyczna oraz wymiana myśli

INNOHUMAN

Od października 2017 roku do końca 2019 roku Wydział „Artes Liberales” UW bierze udział w pilotażowym projekcie „Innohuman”. Celem projektu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest doprowadzenie do powstania kilkudziesięciu w skali Uniwersytetu (kilku w skali Wydziału) dyplomowych prac aplikacyjnych, czyli takich, które powstają w porozumieniu z tzw. interesariuszem zewnętrznym: firmą, instytucją publiczną lub organizacją pozarządową (NGO). Praca powstaje w regularnym trybie, ale jej wyniki lub ustalenia mogą być w przyszłości użyte przez zamawiającego partnera.

Udział w projekcie INNOHUMAN podnosi praktyczne kompetencje przyszłych absolwentów oraz uczy wykorzystywać zdobytą na studiach wiedzę w pracy oraz życiu społecznym.

KOŁA NAUKOWE

Przy Wydziale „Artes Liberales” działa osiem studenckich kół naukowych. Dzięki nim studenci mogą pogłębiać wiedzę i doświadczenie, prowadzić badania naukowe, wydawać publikacje, brać udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach terenowych i wyjazdach naukowych oraz spotykać się z przedstawicielami świata nauki, kultury i polityki.

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE

Koło Artystyczno-Naukowe „Introit”
Koło Naukowe Badania i Tworzenia Filmów „Cięcie”
Koło Naukowe Animal Studies
Koło Naukowe Badania Gier „Alea”
Koło Naukowe „Między Wschodem a Zachodem”
Koło Śródziemnomorskie
Koło Badań nad Nowym Autorytaryzmem
Suicydologiczne Koło Naukowe

FESTIWAL SZTUK WYZWOLONYCH

Głównym celem Festiwalu jest doświadczanie sztuki w świecie nauki w ramach wspólnoty. Osiągamy to poprzez udostępnienie przestrzeni i warunków wszystkim Twórcom zgromadzonym wokół Wydziału „Artes Liberales”, szczególnie zaś tym, którzy dotychczas nie mieli możliwości lub odwagi zaprezentować swoich prac artystycznych szerszej publiczności. Naszym celem jest również wymiana doświadczeń, porad i inspiracji między twórcami bardziej zaawansowanymi a tymi, którzy dopiero zaczynają. W formie festiwalowej łatwiej nam będzie szukać i badać zmysłowo, jak można łączyć Naukę ze Sztuką i zaprezentować istniejące już i podejmowane przez nas próby.

FESTIWAL SZTUK WYZWOLONYCH

www.introfestal.wordpress.com

ERASMUS+

Nasz Wydział bierze udział w programie mobilności edukacyjnej Erasmus+. W ramach tego programu studenci mogą zrealizować semestr lub rok studiów za granicą. Partnerami Wydziału są europejskie uczelnie z takich krajów, jak: Cypr, Grecja, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria, Wielka Brytania oraz Włochy. Wyjazdy w ramach wymiany studenckiej to też świetna okazja, by zwiększyć językowe kompetencje oraz poznać inne zwyczaje i kultury.

W siedzibie Wydziału przy ul. Dobrej 72 znajduje się specjalnie zaprojektowana wielofunkcyjna przestrzeń
intelektualna – open space. To miejsce cichej pracy studentów oraz spotkań z wykładowcami

ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENTÓW

Wszyscy studenci tworzą samorządną wspólnotę. Co roku wspólnota ta, wybiera spośród siebie Zarząd Samorządu Studentów. Jest to reprezentacja głosu studenckiego, broniąca praw i interesów tej najliczniejszej grupy w murach akademii. Działalność w samorządzie to dla nas możliwość odwdzięczenia się wspólnocie naukowej pracą na jej rzecz. Zrzeszenie umożliwia studentom wcielanie w życie wielu ciekawych projektów, których sami są pomysłodawcami i wyrazicielami. Pozwala zdobyć tak konieczne dziś doświadczenie przy różnego rodzaju wyzwaniach – społecznych, naukowych i organizacyjnych. Jako Zarząd Samorządu mamy bezpośredni wpływ na życie Wydziału w postaci konsultacji z władzami programów studiów czy zgłaszania pomysłów na prowadzone zajęcia. Naszą naturą jest niesienie pomocy innym studentom. Samorząd to pierwsza linia rozwiązywania problemów codzienności studenckiej.

WYJAZD INTEGRACYJNY DIUNA

Wyjazd integracyjny DIUNA, który odbywa się we wrześniu nad polskim morzem, pozwala na zapoznanie się ze swoim rocznikiem oraz starszymi kolegami. Szkolenie prowadzone przez Samorząd wprowadza w życie studenckie i daje wskazówki, które pozwalają na sprawne funkcjonowanie zwłaszcza w trudnych początkach przygody z kierunkiem.

Wyjazd integracyjny DIUNA

Wyjazd integracyjny DIUNA

Oprócz tego jest to możliwość zapoznania się z ofertą licznych kół naukowych, które organizują takie atrakcje, jak wieczorek filmowy, spotkania planszówkowe, larpy, gra terenowa itp. Wyjazd ma również charakter naukowy, w tym roku po raz kolejny planujemy wizytę m.in. w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie będziemy mieli okazję zobaczyć wystawę, porozmawiać z dyrektorem instytucji oraz uczestniczyć w specjalnie zorganizowanym dla nas seminarium.

WSTĘP DO SZTUK WYZWOLONYCH

Wyjazd do Gardzienic to przede wszystkim Spotkanie – studentów, starszych studentów i profesorów, zadzierzgnięcie pierwszych więzi, zadanie pierwszych pytań, zasianie możliwości myślenia o sprawach, które mogą być ważne w czasie studiowania. Pomyślany jest tak, aby był otwarciem relacji pomiędzy Kolegium a nowymi studentami oraz studentami między sobą. Jest okazją do przekazania w szczególnych warunkach wszystkich tych słów i idei, które powinny zostać wypowiedziane na początku, by mogły być rozważane w drodze. Zaczniemy od pytań o świat i refleksji nad edukacją, szczególnie uniwersytecką, gwoli zachęcenia do ciągłego uświadamiania sobie, kim i gdzie się jest, oraz jak chce się kształtować to miejsce. Chcemy też uprzedzić o podstawowych trudnościach, jakich nastręcza przejście między rolą ucznia lub studenta innego kierunku a rolą studenta w tak nietypowym miejscu, jakim jest Wydział „Artes Liberales”, i poszukać sposobów, które pomogą nowym członkom naszej Wspólnoty poradzić sobie z tymi trudnościami.

WSTĘP DO SZTUK WYZWOLONYCH

www.wdswgardzienice.wordpress.com

Teatr „Gardzienice”

Teatr „Gardzienice”

MINIGRANTY DLA STUDENTÓW

Od 2019 roku studenci kierunku artes liberales oraz doktoranci Wydziału „Artes Liberales” mogą ubiegać się o specjalne dofinansowanie z dotacji w ramach działalności Fundacji „Instytut Artes Liberales” oraz z Programu Indywidualizacji Kształcenia. Minigranty są przeznaczone na dofinansowanie uczestnictwa w zamiejskich konferencjach naukowych, organizowania spotkań naukowych i wydarzeń artystycznych na Wydziale, krótkich wyjazdów i kwerend badawczych. Przyznane środki finansowe pozwalają na przykład na pokrycie kosztów opłat konferencyjnych i noclegów, a nawet krótkiego pobytu w wybranej instytucji naukowej.

Autorzy zdjęć: Alicja Kobza (alicjakobza.com); Ambasada Hiszpanii; Andrzej Anczkiewicz; Archiwum Wydziału i ZSS; Biuro Promocji UW; Esther The Wonder Pig; Faruk Kaymak (unsplash.com); Harshil Gudka (unsplash.com); inaquim (Wikimedia Commons); Małgorzata Gurowska; Maria Szatkowska; Mirosław Kaźmierczak.

Kierunki

Zobacz szczegółową ofertę
Antropozoologia (lic.)
Szczegóły kierunku

Ten unikatowy kierunek powstał dzięki współpracy trzech wydziałów UW: Wydziału Biologii, Wydziału Psychologii i Wydziału „Artes Liberales”, będącego koordynatorem studiów. Program adresowany jest do tych z Was, którzy interesują się złożonymi i wielowymiarowymi relacjami między ludźmi i (innymi) zwierzętami w kontekście poznawczym, praktycznym i etycznym. Zdobędziecie warsztat, metodologie i język, które umożliwią rozumienie współczesnego, nieustannie zmieniającego się świata, nie tylko w wymiarze idei, nurtów intelektualnych i społecznych, lecz także nowoczesnych technologii.

Artes Liberales (lic.)
Szczegóły kierunku

Postępującemu rozwojowi cywilizacyjnemu musi odpowiadać kształcenie biorące pod uwagę wiele obszarów współczesnej rzeczywistości, które można zrozumieć dzięki rozmaitym metodom, technikom i narzędziom interdyscyplinarnym. Innowacyjność i kreatywność rodzą się z połączenia kanonu klasycznej wiedzy z umiejętnością rozpoznawania i oceniania zjawisk kluczowych dla współczesności – w kulturze, nauce, biznesie. Dlatego właśnie tylko w Kolegium Artes Liberales dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D.

Filologia nowogrecka (lic.)
Szczegóły kierunku

Osoby zainteresowane współczesną Grecją i Cyprem serdecznie zapraszamy na filologię nowogrecką – stacjonarne studia filologiczno–literaturoznawcze w Pracowni Studiów Helleńskich na Wydziale „Artes Liberales” UW. Nasi studenci nie tylko zdobywają praktyczną znajomość języka nowogreckiego (poziom B2-C1) i kultury nowogreckiej, ale poznają też szeroki kontekst kultury greckiej (historia, literatura, mitologia, starożytna greka, dzieje Bizancjum…), a także korzystają z szerokiej oferty zajęć organizowanych przez studia kulturoznawcze Cywilizacja Śródziemnomorska oraz przez eksperymentalny College of Liberal Arts and Sciences (CLAS).

Kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska (lic.)
Szczegóły kierunku

Studia na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska pozwalają na zapoznanie się z szeroko pojętą kulturą Śródziemnomorza od starożytności aż po czasy współczesne. Zindywidualizowany program umożliwia poznanie i zrozumienie kultury wybranego regionu Śródziemnomorza z naciskiem na aktualną problematykę i dominujące formy współczesnej kultury. Są to studia kulturoznawcze, a więc zapewniają również teoretyczne podstawy konieczne do pełnego zrozumienia historii kultury i sztuki, filozofii i literatury świata śródziemnomorskiego w jego historycznym rozwoju i w wymiarze interdyscyplinarnym.

Zobacz szczegółową ofertę
Artes Liberales (mgr)
Szczegóły kierunku

Postępującemu rozwojowi cywilizacyjnemu musi odpowiadać kształcenie biorące pod uwagę wiele obszarów współczesnej rzeczywistości, które można zrozumieć dzięki rozmaitym metodom, technikom i narzędziom interdyscyplinarnym. Innowacyjność i kreatywność rodzą się z połączenia kanonu klasycznej wiedzy z umiejętnością rozpoznawania i oceniania zjawisk kluczowych dla współczesności – w kulturze, nauce, biznesie. Dlatego właśnie tylko w Kolegium Artes Liberales dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D.

Kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska (mgr)
Szczegóły kierunku

Studia na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska pozwalają na zapoznanie się z szeroko pojętą kulturą Śródziemnomorza od starożytności aż po czasy współczesne. Zindywidualizowany program umożliwia poznanie i zrozumienie kultury wybranego regionu Śródziemnomorza z naciskiem na aktualną problematykę i dominujące formy współczesnej kultury. Są to studia kulturoznawcze, a więc zapewniają również teoretyczne podstawy konieczne do pełnego zrozumienia historii kultury i sztuki, filozofii i literatury świata śródziemnomorskiego w jego historycznym rozwoju i w wymiarze interdyscyplinarnym.

Galeria

Informator wydziału

Kontakt

Szczegółowy Kontakt

WYDZIAŁ „ARTES LIBERALES”
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

tel. (+48) 22 828 02 84
dziekanat: (+48) 22 55 25 910
fax. (+48) 22 828 02 85
email: al@al.uw.edu.pl