Wydział Polonistyki

O wydziale

Sprawdź progi punktowe

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z największych w kraju ośrodków naukowych, rozwijających studia polonistyczne, slawistyczne, hellenistyczne, latynistyczne i bałtystyczne w zakresie nauk o literaturze, kulturze i języku. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.

Tradycje i perspektywy

Dzieje warszawskiej polonistyki są ściśle związane z historią Uniwersytetu Warszawskiego, a jej początki sięgają drugiej dekady XIX wieku. Uczelnia powstała dzięki inicjatywie literatów: Stanisława Kostki Potockiego i Stanisława Staszica. Do grona pierwszych wykładowców uniwersyteckich należeli wybitni poeci – Kazimierz Brodziński i Ludwik Osiński – a także znakomity leksykograf Samuel Bogumił Linde.

W pierwszym trzydziestoleciu XX wieku na Wydziale Historyczno-Filologicznym UW wykładali tak zasłużeni dla polskiej kultury profesorowie, jak Jan Baudouin de Coutrenay, Stanisław Szober, Witold Doroszewski, Józef Ujejski, Juliusz Kleiner, Wacław Borowy, Julian Krzyżanowski, Zofia Szmydtowa, Tadeusz Zieliński, Kazimierz Kumaniecki czy Adam Krokiewicz.

Nie sposób wymienić nazwisk wszystkich wybitnych uczonych związanych z powojenną historią Wydziału. Byli wśród nich literaturoznawcy, językoznawcy, filologowie klasyczni, kulturoznawcy i slawiści, walnie współtworzący oblicze polskiej kultury i nauki.

Losy stołecznego Wydziału i całego Uniwersytetu były równie burzliwe i dramatyczne jak historia Polski. Mimo wymuszonej przez wypadki dziejowe wieloletniej przerwy w funkcjonowaniu w wieku XIX, działalności podziemnej w okresie II wojny światowej i zawirowań trudnych lat powojennych – polonistyka warszawska wykształciła wiele pokoleń absolwentów, wśród których znajdują się liczni poeci, pisarze, dziennikarze i politycy.

W historii Wydziału zapisały się trwale nazwiska Jana Lechonia, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, Andrzeja Trzebińskiego i Tadeusza Borowskiego. W ostatnich dekadach XX wieku do grona znakomitych studentów polonistyki warszawskiej należało wielu twórców współczesnego życia artystyczno-literackiego – m.in. Wojciech Młynarski, Maciej Zembaty, Magda Umer, Jacek Kaczmarski, Muniek Staszczyk czy twórcy Kabaretu Moralnego Niepokoju.

Polonistyka XXI wieku

Obecnie Wydział Polonistyki jest jednym z największych wydziałów filologicznych w Polsce, od lat utrzymującym się w czołówce krajowych rankingów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów i nadążając za wymogami rynku pracy, Wydział stale wzbogaca ofertę kierunków i specjalizacji zawodowych. Dzięki takiej strategii absolwenci Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego mogą podejmować pracę nie tylko w szkołach i na uczelniach wyższych, lecz także w prasie, w mediach elektronicznych i w rozmaitych placówkach kultury.

Wśród pracowników Wydziału są wybitni naukowcy, reprezentujący wiele dziedzin współczesnej humanistyki. Wykładowcy Wydziału Polonistyki uczestniczą w międzynarodowym życiu naukowym, współpracują z największymi wydawnictwami w kraju, są autorami słowników i podręczników, a także ekspertami w audycjach telewizyjnych i w programach radiowych.

Na polonistyce warszawskiej bardzo prężnie działają organizacje studenckie: samorząd studencki, Teatr Polonistyki UW im. Eligiusza Szymanisa, a także liczne koła naukowe. Przy Wydziale funkcjonuje także studencki portal „Niewinni-czarodzieje.pl”, który umożliwia studentom publikację tekstów i realizację praktyk zawodowych.

Dlaczego warto u nas studiować?

Czytaj więcej

Studenci Wydziału Polonistyki UW mają możliwość:

 • udziału w międzynarodowych wymianach studenckich (Erasmus+);
 • udziału w krajowych wymianach studenckich (MOST);
 • odbywania praktyk zawodowych w kraju i za granicą;
 • zdobycia dyplomu polsko-francuskiego (UW i Sorbony);
 • uczestnictwa w Projekcie PBSS (Polsko-Belgijskich Studiów Stosowanych);
 • uzyskania certyfikatów językowych w Szkole Języków Obcych UW;
 • współpracy z portalem „Niewinni-czarodzieje.pl” i mediami akademickimi;
 • dostępu do zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i znakomicie zaopatrzonych bibliotek wydziałowych;
 • nieograniczonego dostępu do internetu (Wi-Fi);
 • udziału w zajęciach akademickich sekcji sportowych;
 • efektywnej zawodowej preorientacji (stała współpraca z Biurem Karier UW).

 

Wydział Polonistyki jest wyposażony w udogodnienia techniczne, umożliwiające podjęcie studiów osobom niepełnosprawnym.

Studia na Wydziale Polonistyki łączą szacunek do tradycji z przygotowaniem do wyzwań, które stawia współczesny świat. To wspaniała przygoda intelektualna, umożliwiająca poszerzenie horyzontów humanistycznych i zdobycie orientacji w kierunkach, w jakich rozwija się współczesna nauka. To także okazja do znalezienia się w elitarnym gronie absolwentów jednej z najlepszych uczeni w kraju.

Nie pozwól, by o Twoim losie zadecydował przypadek. Zainwestuj w swoją przyszłość i podejmij studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego!

 

OFERTA DYDAKTYCZNA WYDZIAŁU

 1. Filologia polska

Specjalności (na studiach I stopnia):

  • literaturoznawczo-językoznawcza;
  • literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej.

Specjalizacje:

  • nauczycielska;
  • edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów;
  • filologia dla mediów;
  • glottodydaktyczna
  • translatorska;
 1. Logopedia ogólna i kliniczna;
 2. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie;
 3. Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze;
 •  

 5. Filologia bałtycka;

 6. Filologia polskiego języka migowego (na studiach II stopnia);

 7. Sztuki społeczne (na studiach II stopnia);

 8. Slawistyka

Specjalności:

  • bohemistyka;
  • bułgarystyka;
  • kroatystyka;
  • serbistyka;
  • słowacystyka;
  • słowenistyka.

9. Sztuka pisania

Kierunki studiów

Kierunki studiów I stopnia:

Kalkulator progów punktowych >
Filologia bałtycka

Nazwa kierunku pochodzi od terminu „języki bałtyckie”, określającego grupę języków indoeuropejskich, którymi posługiwały się plemiona Bałtów. Do dnia dzisiejszego przetrwały jedynie dwa języki z tej grupy: język litewski oraz łotewski – i to właśnie im poświęcone są studia na kierunku filologia bałtycka.

Program kształcenia na studiach bałtystycznych pierwszego stopnia obejmuje przede wszystkim intensywną naukę – od podstaw – języka litewskiego (zaczyna się w I semestrze studiów i kończy się na poziomie B2+) oraz łotewskiego (zaczyna się w III semestrze studiów i kończy się na poziomie B1), translatoria litewsko-polskie oraz naukę innego języka nowożytnego na poziomie B2. Poza nauką języków studenci bałtystyki zapoznają się z historią, kulturą oraz literaturą Litwy i Łotwy. W programie studiów bałtystycznych znajdują się także ważne dla każdego filologa przedmioty ogólnohumanistyczne, takie jak: wstęp do językoznawstwa, wstęp do literaturoznawstwa, antropologia kultury, łacina, filozofia, metodyka nauczania języków obcych, a także tematyczne konwersatoria specjalizacyjne (studenci mogą wybrać specjalizację językoznawczą lub literaturoznawczą).

Studia odbywają się w kameralnej atmosferze, na pierwszy rok przyjmowanych jest zwykle około 25 osób. Zajęcia lektoratowe odbywają się w grupach maksymalnie kilkunastoosobowych (zwykle w siedmio- lub ośmioosobowych), seminaria i konwersatoria – ze względu na podział na specjalizacje – w kilkuosobowych (od dwóch do siedmiu osób). Nawet przy bardzo małych grupach (poniżej pięciu osób) studenci filologii bałtyckiej mają prawo do wyboru zajęć specjalizacyjnych zgodnych z ich zainteresowaniami. Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w większości w budynku Wydziału Polonistyki.

Studia pierwszego stopnia na kierunku filologia bałtycka trwają 3 lata i wymagają od studentów nakładu pracy równego 180 punkom ECTS. Struktura programu studiów określona jest w taki sposób, aby w każdym roku studiów student musiał uzyskać zaliczenia przedmiotów mających łączną wartość 60 punktów ECTS, co oznacza, że realizacja treści programowych rozłożona jest w czasie trwania studiów w sposób równomierny i umożliwia studentowi rozłożenie nakładu pracy również w sposób równomierny pomiędzy poszczególne cykle i okresy nauki.

Metody kształcenia stosowane na kierunku filologia bałtycka są nakierowane na studenta i pozostają zgodne z tradycjami kształcenia uniwersyteckiego. Ich podstawą jest bezpośredni kontakt studentów z nauczycielami akademickimi w procesie przekazywania wiedzy i wyrabiania umiejętności badawczych oraz kompetencji społecznych. Preferowane są formy zajęć wymagające aktywności studentów, głównie lektoraty, ćwiczenia, konwersatoria i seminaria. Zajęcia specjalizacyjne mają często charakter indywidualnych konsultacji.

W uzasadnionych przypadkach metody pracy i weryfikacji efektów kształcenia dostosowywane są do potrzeb studentów niepełnosprawnych, którzy znajdują się pod opieką Biura Osób Niepełnosprawnych UW (BON).

Studenci bałtystyki korzystają z szerokiej oferty staży i stypendiów wyjazdowych – zarówno rządowych, jak i w ramach programu Erasmus+, a także innych projektów. Co roku kilkoro bałtystów ma okazję wyjechać na studia częściowe lub kursy językowe na Uniwersytecie Wileńskim, Uniwersytecie Łotewskim w Rydze oraz w innych uczelniach.

Tradycją na bałtystyce są także przyjazdy specjalistów z Litwy i Łotwy z gościnnymi wykładami, prelekcjami i warsztatami. Studentów regularnie odwiedzają również znane postacie litewskiej i łotewskiej kultury – pisarze, poeci, tłumacze.

Kompetencje absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia bałtycka umożliwiają im podjęcie pracy w dwujęzycznym środowisku, w zakresie np. upowszechniania kultury, turystyki, organizacji wypoczynku, a także w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach (także państwowych). Absolwenci studiów bałtystycznych pracują jako tłumacze oraz konsultanci w instytucjach i firmach działających w Polsce, na Litwie i Łotwie. Znajomość dwóch mało Polakom znanych języków, a także kontekstu społeczno-kulturowego naszych północno-wschodnich sąsiadów stanowi niewątpliwy atut wyróżniający bałtystów na rynku pracy. Studia bałtystyczne przygotowują ich także do specjalizacji w zakresie krajów bałtyckich na innym kierunku studiów (kulturoznawstwo, dziennikarstwo, prawo, ekonomia, handel, zarządzanie, nauki polityczne, historia i inne) oraz do prowadzenia badań na studiach drugiego stopnia.

Strona internetowa: www.baltystyka.uw.edu.pl

Film przygotowany przez studentów: „Dlaczego warto studiować bałtystykę”.

Zasady kwalifikacji

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia bałtycka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • Język polski
 • Matematyka
 • Język obcy do wyboru spośród: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki
 • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, geografia, j. mniejszości narodowej, j. mniejszości etnicznej, język obcy nowożytny, język regionalny

Dowiedz się więcej:

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2024/programme/S1-FLBA/?from=field:P_FLBA

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Program studiów przewiduje zajęcia z praktycznej nauki języków klasycznych: starogreckiego i łacińskiego, literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu, historii i filozofii starożytnej, podstaw literaturoznawstwa i językoznawstwa, metryki starożytnej, redakcji tekstu, edycji i krytyki tekstu, recepcji kultury antycznej, cyfryzacji humanistyki oraz szeroką gamę zajęć fakultatywnych (m.in. z epigrafiki, papirologii, patrystyki, literatury i myśli renesansowej, retoryki antycznej, języków nowożytnych, jak włoski, nowogrecki czy rumuński) i ogólnouniwersyteckich. Na III roku zaplanowane są również praktyki zawodowe (40 godzin) w wybranej przez studenta instytucji naukowej, kulturalnej lub organizującej proces wydawniczy, w szczególności w archiwum, bibliotece lub redakcji. Celem praktyk jest m.in. poszerzenie wiedzy zdobytej w ramach zajęć i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania.

Większość zajęć odbywa się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1, gdzie znajdują się nowoczesne sale wykładowe i przestronna biblioteka.

Uzyskane efekty uczenia się pozwalają absolwentowi kierunku na samodzielną interpretację tekstów, a także wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu historii starożytnej i kultury antycznej, ogólnej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa do dalszych studiów i przyszłej pracy badawczej. Przygotowanie z zakresu edycji i krytyki tekstu oraz wszechstronnej redakcji tekstów współczesnych (redakcja naukowa, edytorstwo) umożliwia podjęcie pracy w redakcjach, archiwach i bibliotekach oraz w innych instytucjach związanych z kulturą i edukacją. Absolwenci filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich już właściwie są – a niedługo będą na pewno – jedynymi specjalistami w Polsce, którzy będą w stanie zrozumieć teksty kultury powstałe w języku łacińskim od czasów starożytnych do XIX wieku, nie wspominając o tekstach starogreckich.

Strona internetowa: http://www.ifk.uw.edu.pl/

Zasady kwalifikacji

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • Język polski
 • Matematyka
 • Język obcy do wyboru spośród: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki
 • Jeden przedmiot do wyboru spośród: j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. słowacki, j. szwedzki, j. portugalski, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2024/programme/S1-FLKLS/?from=field:P_FLKS

Filologia polska

Studia w zakresie filologii polskiej są największym kierunkiem studiów na Wydziale Polonistyki i realizują podstawową misję Wydziału, którą jest krzewienie wiedzy o kulturze, literaturze polskiej i języku narodowym. Obecnie studia te przyjęły atrakcyjną formułę kształcenia filologicznego dostępną dla wszystkich absolwentów szkół średnich. Nasi studenci stają się specjalistami w zakresie literaturoznawstwa oraz językoznawstwa. W czasie studiów można realizować różne specjalizacje zawodowe, uwzględniające wymogi rynku pracy. Dyplom uzyskany na kierunku filologia polska umożliwia podjęcie pracy nauczycielskiej w szkołach różnego typu (również w charakterze nauczyciela języka polskiego jako języka obcego), w redakcjach czasopism, wydawnictwach oraz w zawodach związanych z mediami elektronicznymi.

Celem kształcenia na kierunku filologia polska jest przygotowanie wysokokwalifikowanych absolwentów w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa polskiego. Opracowana koncepcja kształcenia pozwala studentom filologii polskiej na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu metodologii badań naukowych i ich praktycznego zastosowania. Metody kształcenia stosowane na kierunku filologia polska są̨ nakierowane na studenta i pozostają̨ zgodne z tradycjami kształcenia uniwersyteckiego. Ich podstawą jest bezpośredni kontakt studentów z nauczycielami akademickimi. Preferowaną formą zajęć są ćwiczenia, które wymagają aktywności od studentów. Studenci mają także możliwość włączania się w działania prowadzone przez liczne koła naukowe.

Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku filologia polska studenci mogą kształcić się na dwóch specjalnościach: literaturoznawczo-językoznawczej oraz literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej.

Specjalność literaturoznawczo-językoznawcza jest podstawową specjalnością na kierunku filologia polska. Studenci zyskują wiedzę ogólnohumanistyczną oraz wiedzę z zakresu nauki o literaturze oraz nauki o języku. Uczą się rozpoznawać, analizować i interpretować najważniejsze dzieła i zjawiska polskiej literatury, także w perspektywie komparatystycznej, rozumieć istotę procesu historycznoliterackiego, rozróżniać i definiować historyczne style i poetyki, a także wykorzystywać refleksję teoretyczną w badaniach historycznoliterackich i językoznawczych. Studenci zgłębiają również najważniejsze procesy rozwojowe języka polskiego, przygotowują się do analizy gramatycznej i leksykalnej tekstów należących do różnych odmian współczesnej polszczyzny, uczą się kultury języka, przyswajają wiedzę o zasobach bibliotecznych i cyfrowych.

Specjalność literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej nastawiona jest na ukazywanie relacji literatury polskiej z literaturami innojęzycznymi – głównie z innymi literaturami europejskimi – oraz z innymi sztukami (plastyka, muzyka). Studenci poznają literaturę i kulturę polską z perspektywy komparatystycznej; uzyskują podstawowe kompetencje międzykulturowe, a także sprawności komunikacyjne i analityczne w tym zakresie. Kształceniu tego rodzaju kompetencji służą także lektoraty dwóch nowożytnych języków obcych oraz warsztatowe zajęcia z przekładu tekstu literackiego. Specjalność ta zaspokaja potrzeby studentów łączących studia polonistyczne z innymi filologiami, filozofią, historią sztuki, medioznawstwem itp. Zajęcia na tej specjalności odbywają się wyłącznie w trybie stacjonarnym.

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku filologia polska pozwalają na zdobycie umiejętności i kompetencji zawodowych potrzebnych głównie na rynku krajowym. W związku z tym dużą uwagę poświęca się kształceniu w ramach pięciu specjalizacji. Są to specjalizacje: edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów, filologia dla mediów, translatorska i dające uprawnienia nauczyciela języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej specjalizacje nauczycielska i glottodydaktyczna. Studenci na początku drugiego semestru pierwszego roku wybierają jedną spośród nich. Programy specjalizacji realizowane są na drugim i trzecim roku studiów. Powiązane są z nimi także praktyki kierunkowe, które studenci powinni zrealizować na trzecim roku studiów.

 • Specjalizacja nauczycielska

Specjalizacja przygotowuje do pracy w szkole podstawowej w zawodzie nauczyciela języka polskiego. Program uwzględnia potrzeby nauczania zintegrowanego na wszystkich poziomach edukacji. Studenci otrzymują poszerzoną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną. Wysokiej jakości przygotowanie zawodowe absolwentów specjalizacji sprawia, że mogą oni sprostać wszystkim wymaganiom współczesnego szkolnictwa.

 • Specjalizacja glottodydaktyczna

Celem specjalizacji glottodydaktycznej jest przygotowanie do przyszłej pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego jako obcego. Studenci poznają nowe metody i techniki efektywnego nauczania języka polskiego jako obcego oraz strategie doskonalenia sprawności komunikacyjnych. Uczą się zasad planowania pracy dydaktycznej w grupach o różnym poziomie znajomości języka oraz przygotowania materiałów dydaktycznych.

 • Specjalizacja redaktorsko-wydawnicza

Specjalizacja przygotowuje do pracy w wydawnictwach prasowych i książkowych. Zajęcia dostarczają wiedzy wydawniczej i uczą pozyskiwania informacji naukowej; uczą redakcji językowej tekstu i podstaw leksykografii; rozwijają kompetencje w zakresie edycji dzieł literackich i innych tekstów kultury.

 • Specjalizacja translatorska

Specjalizacja translatorska jest adresowana do studentów pierwszego stopnia filologii polskiej, znających na poziomie średniozaawansowanym wyższym (B2) jeden z następujących języków: angielski, niemiecki, włoski, francuski lub rosyjski. Studenci tej specjalizacji uczą się: przekładu standardowych tekstów użytkowych, tekstów popularnonaukowych i naukowych z obszaru nauk humanistycznych; przekładu współczesnej prozy artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem autorów często publikowanych i popularnych w Polsce; przekładu tekstów kultury obecnych w mediach audiowizualnych; dialogów, filmowych, programów telewizyjnych, tekstów utworów muzycznych, publikacji internetowych; oceny i recenzji tłumaczenia; rewizji i korekty tłumaczenia.

 • Filologia dla mediów

Specjalizacja przygotowuje do pracy w dziedzinie reklamy i public relations oraz w mediach (radio, telewizja, film, portale internetowe, redakcje kulturalne). Zajęcia ukazują filologiczny i literacki fundament tekstów reklamowych. Omawiane są artystyczne aspekty komunikacji multimedialnej. Studenci uczą się pisania i oceny tekstów dla mediów, ćwiczą analizę przekładu medialnego, przeprowadzają badania odbioru. Otrzymują także podstawową wiedzę w dziedzinie nowych technologii przekazu i mediów we współczesnym świecie.

Wszystkie polonistyczne zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w gmachu Wydziału Polonistyki. Studenci mają w nim do dyspozycji w pełni wyposażone sale dydaktyczne, dwie biblioteki i czytelnie wydziałowe. Dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia też bliskość Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Strona internetowa: http://www.polon.uw.edu.pl/

Film: Polonistyka UW – dlaczego warto?

Zasady kwalifikacji

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • Język polski
 • Matematyka
 • Język obcy do wybory spośród: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j słowacki
 • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, geografia, język obcy nowożytny (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki), j. mniejszości narodowej, j. mniejszości etnicznej, j. regionalny - kaszubski

 

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2024/programme/S1-FP/?from=field:P_FP

 

Kulturoznawstwo – wiedza kulturze

Stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze prowadzone są w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Są to studia o profilu ogólnoakademickim, mieszczące się w dyscyplinie nauki o kulturze i religii w dziedzinie nauk humanistycznych.

Instytut Kultury Polskiej to cieszące się największym uznaniem autorskie kulturoznawstwo w Polsce. Studia w IKP otrzymały najwyższą – wyróżniającą ocenę od Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Zajęcia w IKP pozwalają poznać podstawy antropologii i historii kultury oraz mechanizmy funkcjonowania różnych mediów i obiegów kulturowych. Media badane są zarówno w ich podstawowej formie – słowa, obrazu, gestu – jak i w ich różnych postaciach, trybach i modalnościach: od prasy i książki, przez film i fotografię po radio i internet. Zajęcia dostarczają ogólnej wiedzy humanistycznej (podstawy filozofii, logiki, estetyki, poetyki, kultury antycznej), a jednocześnie dzięki bogatej ofercie konwersatoriów, seminariów i innych zajęć dodatkowych umożliwiają zbudowanie indywidualnej drogi naukowej.

Po trzech latach studiów absolwenci posiadają usystematyzowaną wiedzę z zakresu antropologii kultury oraz historii kultury polskiej i wybranych kultur obcych. Od absolwentów wymaga się, aby potrafili w sposób refleksyjny i krytyczny analizować zjawiska i teksty kultury, wykorzystując teorie antropologiczne oraz wybrane inne teorie z zakresu nauk humanistycznych, a rezultaty swych prac przedstawiali w rzetelnej naukowo formie wypowiedzi pisemnych i ustnych.

Program studiów drugiego stopnia w IKP składa się z zajęć obowiązkowych wprowadzających w zaawansowane zagadnienia teorii kultury (z perspektywy antropologii, socjologii i filozofii) oraz konwersatoriów indywidualnie dobieranych przez studentów, które można łączyć w ramach specjalizacji i ścieżek tematycznych. Studenci poznają swoistość nauk o kulturze i ich związki z innymi dyscyplinami humanistycznymi i społecznymi w duchu współczesnej krytycznej, zaangażowanej i zintegrowanej humanistyki. Rezultaty swojej pracy przedstawiają w postaci samodzielnych i rzetelnych rozpraw w języku polskim i wybranych językach obcych.

Absolwenci mają zaawansowaną wiedzę o mediach i środkach transmisji kultury oraz ich wpływie na kształt procesu kulturowego. W zależności od wybranych modułów kształcenia posiadają również szczegółową wiedzę w dziedzinie literatury, sztuki słowa, sztuk wizualnych i filmu, widowisk kulturowych i teatru, wybranych procesów historycznokulturowych, wybranych zagadnień antropologii i socjologii kultury współczesnej.

Studia w Instytucie Kultury Polskiej nie są studiami zawodowymi i nie ma takiego zawodu jak „kulturoznawca”. Dzięki temu jednak absolwenci IKP nie są zamknięci w wąskiej niszy, ale przygotowani do pracy w różnych instytucjach i środowiskach. Spotkać ich można wszędzie tam, gdzie potrzebne są umiejętności analizy, interpretacji i komunikacji oraz wiedza humanistyczna. W IKP proponowany jest nie tylko namysł – ale także działanie. Absolwenci zmieniają przestrzeń wokół siebie i kształtują więzi społeczne, pracując w różnorodnych instytucjach kultury (urzędy, muzea, kina, galerie, stowarzyszenia), prowadząc badania (także badania rynku) oraz współdziałając ze wspólnotami lokalnymi.

Dzięki systematycznemu przygotowaniu do krytycznego myślenia oraz doskonałemu warsztatowi pisarskiemu absolwenci IKP są cenieni jako dziennikarze, krytycy filmowi i teatralni, redaktorzy, wydawcy. Wielu z nich odnosi sukcesy jako pisarze i poeci. Uczenie komunikacji za pomocą tekstu, obrazu czy filmu to także idealna szkoła warsztatu dla popularyzatorów nauki i kultury, specjalistów od mediów społecznościowych, copywriterów i specjalistów od PR. Dzięki umiejętnościom wielostronnej i pogłębionej analizy zjawisk społecznych absolwenci studiów kulturoznawczych są poszukiwanymi ekspertami w firmach i programach samorządowych, tworzą programy dydaktyczne i konsultują polityki lokalne.

IKP to miejsce antropologicznej refleksji nad otaczającą rzeczywistością i szkoła krytycznego myślenia. Pracownicy prowadzą badania etnograficzne, historyczne, socjologiczne, filozoficzne i medialne. Badają kulturę w Polsce i na świecie, uwzględniając całe bogactwo sposobów, na jakie ludzie w różnych miejscach, czasach i okolicznościach społecznych radzą sobie z wyzwaniami teraźniejszości, jak odnoszą się do przeszłości i projektują przyszłość. Analizują i interpretują filmy, książki, dzieła sztuki, przedstawienia teatralne, architekturę, muzykę, nowe media, praktyki życia codziennego, pamięć zbiorową i wszelkie inne formy publicznej aktywności. Z książek i antologii opracowanych przez wykładowców IKP korzysta wielu innych badaczy i jednostek naukowych.

Zajęcia odbywają się w trybie dziennym na Głównym Kampusie Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu, w odnowionym i dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Szpitala św. Rocha. Sale dydaktyczne są niewielkie, przyjaźnie urządzone i wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny. IKP to przestrzeń jednocześnie bezpieczna i tętniąca życiem, słynąca z otwartości i akceptacji dla różnorodności postaw, tożsamości i praktyk społecznych.

Strona internetowa: http://ikp.uw.edu.pl/

Zasady kwalifikacji

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • Język polski
 • Matematyka
 • Język obcy do wyboru spośród: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki
 • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, geografia, język obcy nowożytny, j. mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński), j. mniejszości etnicznej - łemkowski, j. regionalny – kaszubski

Dowiedz się więcej:

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2024/programme/S1-KUWK/?from=field:P_KUWK

Logopedia ogólna i kliniczna

Kierunek logopedia ogólna i kliniczna to unikatowe studia realizowane od 2011 roku przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą bowiem wiedzę z zakresu językoznawstwa, nauk medycznych, psychologii i pedagogiki. Program studiów stworzony został z uwzględnieniem dorobku dziedzin nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych.

Absolwent studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna uzyskuje wiedzę w zakresie:

 1. lingwistycznych podstaw logopedii, w tym:
 • wiedzy o języku (zwłaszcza o języku polskim), w zakresie systemów gramatycznego i leksykalnego; zróżnicowania: dialektalnego, terytorialnego, społecznego i funkcjonalnego polszczyzny;
 • kultury języka, zwłaszcza w zakresie: norm poprawnościowych polszczyzny; oceny procesów i zjawisk obserwowanych w zachowaniach językowych i komunikacyjnych współczesnych Polaków;
 • komunikacji językowej i niejęzykowej, a zwłaszcza w zakresie pragmatyki tych zachowań oraz strategii osiągania celów wypowiedzi.

2. psychopedagogicznych podstawach logopedii, w tym:

 • psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka, szczególnie w zakresie: teoretycznych podstaw opisu rozwoju małego dziecka oraz zagrożeń tego rozwoju;
 • przyswajania języka przez dzieci w normie rozwojowej oraz zasad i norm komunikacji werbalnej i niewerbalnej, a także zaburzeń i opóźnień w rozwoju mowy i języka;
 • pedagogicznych aspektów przyswajania języka i mowy, takich m.in. jak wpływ rodziny i najbliższego otoczenia dziecka; programy edukacji językowej dziecka;
 • pedagogiki i dydaktyki wczesnoszkolnej.

3. medycznych podstaw logopedii, w tym:

 • anatomii i fizjologii człowieka;
 • pediatrii, ortodoncji, neurologii dziecięcej.

4. zaburzeń mowy i zasad postępowania logopedycznego, w tym:

 • klasyfikacji zaburzeń mowy;
 • etiologii zaburzeń mowy w zakresie dyslalii i dysleksji;
 • profilaktyki logopedycznej;
 • terapii logopedycznej.

Absolwenci studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna zdobywają umiejętności w zakresie:

 1. wykorzystania podstawowych metod i technik badań logopedycznych, przede wszystkim dokonywania badań przesiewowych i diagnostycznych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, których celem jest wskazanie dzieci z wadami wymowy oraz opóźnionym rozwojem mowy;
 2. opisu i kwalifikacji wad wymowy;
 3. usprawniania narządów artykulacyjnych i usuwania wad wymowy;
 4. współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).

W programie studiów prócz różnorodnych przedmiotów obowiązkowych znajdują się także przedmioty do wyboru. Studenci mogą zapisać się na zajęcia wprowadzające tematykę m.in. stymulacji rozwoju mowy i języka czy przygotowania glottodydaktycznego logopedy do pracy z dziećmi dwujęzycznymi.

Studenci kierunku logopedia ogólna i kliniczna przygotowują się do prowadzenia badań w zakresie prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka: zbierania materiału badawczego w grupie dzieci oraz jego analizowania, co pozwala na poznawanie charakterystycznych zachowań rozwojowych u dzieci w danym wieku. Badania prowadzone są także w ramach seminariów licencjackich, których uczestnicy rejestrują oraz analizują zachowania językowe i pozajęzykowe m.in. u dzieci z dyslalią lub/i opóźnionym rozwojem mowy.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna jest przygotowywany do pracy jako logopeda:

 • w przedszkolach i szkołach podstawowych powszechnych,
 • w przedszkolach i szkołach podstawowych integracyjnych;
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • w placówkach służby zdrowia.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent może kontynuować studia na drugim stopniu na kierunku logopedia ogólna i kliniczna.

W ramach studiów studenci realizują:

 • praktyki logopedyczne w wymiarze 90 godzin w placówkach oświatowych (poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach), w placówkach służby zdrowia (szpitalach, poradniach przyszpitalnych) i innych jednostkach organizacyjnych (gabinetach logopedycznych, żłobkach, fundacjach itp.)
 • praktyki pedagogiczne w wymiarze 150 godzin w szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach prowadzących działalność wychowawczą z dziećmi i młodzieżą.

Zajęcia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna realizowane są zarówno w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Kampus Główny i okolice), jak również Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Kampus Banacha oraz Kampus Lindleya).

Zasady kwalifikacji

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logopedia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • Język polski
 • Matematyka
 • Język obcy do wyboru spośród: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki
 • Jeden przedmiot do wyboru z: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, geografia, język obcy nowożytny (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki), biologia, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, informatyka

 

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z dodatkowego egzaminu wstępnego sprawdzającego fizyczne predyspozycje kandydatów do podjęcia studiów logopedycznych.

Dowiedz się więcej:

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/programme/S1-LOG/?from=org-unit:30000000

Slawistyka

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej proponuje studia licencjackie i magisterskie dzienne na kierunku slawistyka, ze specjalnościami związanymi z językiem kierunkowym, takimi jak: bohemistyka, bułgarystyka, kroatystyka, serbistyka, słowacystyka, słowenistyka. Najważniejszym celem studiów jest nauka wybranego języka słowiańskiego na poziomie C1 na studiach licencjackich oraz osiągnięcie kompetencji zbliżonych do poziomu przeciętnego użytkownika danego języka na poziomie magisterskim (od drugiego roku niektóre, a od trzeciego – wszystkie zajęcia obowiązkowe prowadzone są w języku specjalności). Towarzyszy temu gruntowne poznanie kultury wybranego kraju, wyrażającej się poprzez praktyki symboliczne, historię, życie polityczne i społeczne. Przyświeca temu założenie, że same kompetencje językowe nie budują jeszcze znajomości danej kultury, a z kolei nadmiar wiedzy teoretycznej może prowadzić do zamazania praktycznego wymiaru studiów. Program slawistyczny stara się pogodzić zarówno oczekiwania studentek i studentów, jak i pozwolić na osiągnięcie kompetencji dobrze widzianych na rynku pracy, a także w środowisku akademickim, jeżeli ktoś wybierze dalszą drogę rozwoju naukowego.

Zajęcia specjalnościowe uzupełniane są o przedmioty wprowadzające w metodologię badań humanistycznych oraz w szersze konteksty regionalne dla danego kraju i języka. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej na Kampusie Głównym UW, doskonale wyposażonym technologicznie z własnym laboratorium językowym; mieszczą się tam także bogate zbiory dwóch bibliotek slawistycznych: uniwersyteckiej oraz Polskiej Akademii Nauk. Studia mogą być realizowane częściowo za granicą, jako że Instytut podpisał wiele umów w ramach sieci Erasmus i Ceepus z uniwersytetami we wszystkich krajach specjalności oraz korzysta z umów dwustronnych między Polską a krajami specjalności w zakresie wymiany akademickiej,

Absolwent/ka licencjackich studiów slawistycznych bardzo dobrze orientuje się w realiach kulturowych i społecznych wybranego kraju słowiańskiego. Posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu systemu językowego wybranego języka słowiańskiego, jak również zna zasadnicze zależności między poszczególnymi dziedzinami systemu kulturowego: między językiem, historią, literaturą i sztuką. Posiada podstawowe wiadomości o funkcjonowaniu instytucji kultury w wybranym kraju słowiańskim oraz ich uwarunkowaniach politycznych i specyfice oddziaływania. Ponadto potrafi analizować najważniejsze zjawiska polityczne i społeczne w wybranym kraju słowiańskim w kontekście współczesności oraz w perspektywie diachronicznej. Wszystko to sprawia, że absolwent/ka slawistyki stanie się kompetentną osobą w zakresie wiedzy kulturowej i praktycznej o wybranym kraju słowiańskim.

Absolwent/ka studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę i rozszerzyć kompetencje slawistyczne na studiach drugiego stopnia. Absolwenci podejmują pracę w firmach i instytucjach, ukierunkowanych na rynki krajów specjalności, wykorzystując znajomość języka i wiedzę kulturową. Często zatrudniają się też w instytucjach kultury czy fundacjach, gdzie istotną rolę odgrywa doświadczenie humanistyczne, umiejętności analityczne i kreatywność. Czasem wybierają też pracę w kraju specjalności.

Strona internetowa: http://slawistyka.uw.edu.pl/pl/

Zasady kwalifikacji

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku slawistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • Język polski
 • Matematyka
 • Język obcy do wyboru spośród: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki
 • Jeden przedmiot do wyboru spośród: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, j. mniejszości narodowej, j. mniejszości etnicznej, j. regionalny - kaszubski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

 

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2024/programme/S1-SZP/?from=field:P_SZP

Sztuka pisania

Kierunek sztuka pisania realizowany jest w ramach trzyletnich studiów licencjackich o profilu ogólnoakademickim. Studia mają formę stacjonarną.

 

Na program kształcenia składają się dwa moduły: teoretyczny i praktyczny.    

Pierwszy oferuje studentowi wiedzę będącą podstawą dla twórczej aktywności w sferze literatury, publicystyki oraz kultury artystycznej i medialnej. Blok przedmiotów z kształcenia teoretycznego zawiera wykłady z historii i teorii literatury, historii i teorii kultury, historii mediów tradycyjnych oraz najnowszych, teorii komunikacji, zasad ortografii i interpunkcji, kultury języka. Wiedza rozwijająca i pogłębiająca wykształcenie ogólnoakademickie przekazywana jest na następujących wykładach, ćwiczeniach i warsztatach: Tradycja europejska (główne toposy w sztuce i literaturze), Kanon literatury powszechnej XX wieku ‒ dzieje konwencji artystycznych, Kanon literatury polskiej  ‒ dzieje konwencji artystycznych, Najnowsza literatura polska, Obiegi kultury popularnej, Edycja krytyczna, Zagadnienia procesu twórczego, Poetyka (stylistyka), Poetyka (genologia), Analiza i interpretacja tekstów kultury, Komunikacja i kultura intermedialna, Kulturowa historia mediów, Gatunki internetowe i język nowych mediów, Zasady ortografii i interpunkcji, Etyka słowa, Kultura języka, Projektowanie książki, Edycja krytyczna oraz w ramach proseminariów i seminariów w dyscyplinach naukowych: literaturoznawstwo, językoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o kulturze i religii.

 

Wiedzę teoretyczną przedstawianą w ramach przedmiotów kierunkowych uzupełniają wykłady monograficzne. Ich tematyka jest ściśle powiązane z zasadniczymi obszarami kształcenia i nastawiona na rozwijanie problemów omawianych na zajęciach. Student wybiera ‒ w zgodzie z zainteresowaniami ‒ w każdym z semestrów jeden z dwóch wykładów (semestr I: Średniowiecze w kulturze popularnej, Tradycje romantyczne w sztuce i literaturze, semestr II: Geniusz i szaleństwo w sztuce, Bestseller w kulturze, semestr III: Współczesne teorie kultury, Sztuka perswazji i prowadzenie dyskusji, semestr IV: Kulturowa historia muzyki rozrywkowej, Dzieje kontrkultury, semestr V: Fenomen gier komputerowych, Postmodernizm w kulturze, semestr VI: Fenomen seriali, Kino gatunków).

 

Obok przedmiotów przekazujących wiedzę teoretyczną program sztuki pisania zawiera zbiór przedmiotów praktycznych. W tej grupie znajdują się między innymi: Komputerowy skład tekstu, Edycja tekstów w Sieci, Grafika komputerowa, Redakcja i korekta tekstu, Warsztaty prozatorskie, Warsztaty poetyckie, Małe formy publicystyczne ‒ warsztaty, Technika reportażu, Teksty użytkowe ‒ warsztaty, Krytyka literacka, muzyczna, filmowa ‒ warsztaty, Tekst reklamowy ‒ warsztaty, Sztuka kryminału i horroru ‒ warsztaty, Gatunki literatury popularnej i masowej.

Zajęcia warsztatowe z obszaru twórczego pisania ‒ oprócz praktykujących pisarzy, krytyków literackich oraz poetów i twórców filmowych zatrudnionych na Wydziale Polonistyki ‒ poprowadzą zapraszani pisarze, literaci, ludzie mediów (w tym przedstawiciele instytucji kultury).

 

Kierunek sztuka pisania stanowi odpowiedź na rozwój wiedzy i potrzeb rynku pracy otwierającego się coraz mocniej na szeroko pojmowaną kreatywność estetyczną, a także zapotrzebowania na interdyscyplinarnie zorientowanych specjalistów posiadających wszechstronne kompetencje pozwalające analizować nie tylko rzeczywistość polską, ale i problemy właściwe całemu zglobalizowanemu światu. Kierunek ma uczyć studentów twórczego i krytycznego myślenia, selekcji i weryfikacji informacji, skutecznego i adekwatnego komunikowania się oraz precyzyjnego przekazywanie informacji, interpretowania i rozumienia współczesnych procesów cywilizacyjnych i kulturowych, a przede wszystkim umiejętności wypowiadania się i formowania myśli w tradycyjnych i nowych mediach.  

 

Absolwent kierunku w obszarze praktycznych umiejętności zdobędzie kompetencje językowe oraz literackie techniki narracyjne pozwalające wypowiadać się w różnych  stylach i formach gatunkowych: 1) literatury wysokiej (liryka, opowiadanie, powieść, esej), 2) publicystyki literackiej (krytyka literacka), 3) publicystyki dziennikarskiej (felieton, artykuł, komentarz prasowy, reportaż), 4) literatury popularnej (powieść kryminalna, sensacyjna, horror, romans), 5) tekstów i gatunków użytkowych oraz reklamowych i perswazyjnych (m.in. reklama, notka prasowa, informacja na stronie internetowej, news). Pozyska 6) umiejętności redagowania tekstów, korekty tekstów, świadomego i adekwatnego używanie języka jako narzędzia komunikacji. Absolwent będzie też wstępnie przygotowany do 7) kontynuowania kształcenia i pisania tekstów naukowych na poziomie licencjackim z zakresu edytorstwa, historii literatury, kultury popularnej, teorii kultury i mediów.

Studia na kierunku sztuka pisania mają rozwijać kompetencje warsztatowe autora pracującego dla nowych mediów, pisarza, publicysty, krytyka, twórczego uczestnika mediów elektronicznych, wykonawcy zawodów związanych z kulturą popularną. Kształcenie ma zapewnić wiedzę, ale też praktyczne umiejętności przydatne w głównych zawodach związanych ze współczesną kulturą medialną.

 

Po studiach absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • redakcjach pism,
 • wydawnictwach,
 • instytucjach związanych z nowymi mediami,
 • marketingu medialnym,
 • portalach internetowych

jako

 • copywriter,
 • twórca literatury,
 • krytyk literacki.
Zasady kwalifikacji

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku slawistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • Język polski
 • Matematyka
 • Język obcy do wyboru spośród: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki
 • Jeden przedmiot do wyboru spośród: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, j. mniejszości narodowej, j. mniejszości etnicznej, j. regionalny - kaszubski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

 

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2024/programme/S1-SZP/?from=field:P_SZP

Kierunki studiów II stopnia:

Filologia bałtycka

Nazwa kierunku pochodzi od terminu „języki bałtyckie”, określającego grupę języków indoeuropejskich, którymi posługiwały się plemiona Bałtów. Do dnia dzisiejszego przetrwały jedynie dwa języki z tej grupy: język litewski oraz łotewski – i to właśnie im poświęcone są studia na kierunku filologia bałtycka.

Program kształcenia na studiach bałtystycznych drugiego stopnia obejmuje intensywną naukę języków litewskiego (od poziomu B2+ do C2) i łotewskiego (od poziomu B1 do C1) oraz translatoria litewskie i łotewskie. Przewiduje również pogłębienie i rozszerzenie wiedzy filologicznej – kierunkowej i specjalizacyjnej (w ramach specjalizacji językoznawczej lub literaturoznawczej) – z myślą o odnalezieniu się absolwentów na rynku pracy lub kontynuacji nauki na studiach III stopnia.

Lektoraty, seminaria i konwersatoria odbywają w grupach kilkuosobowych (zwykle od dwóch do siedmiu osób). Nawet przy bardzo małych grupach (poniżej pięciu osób) studenci filologii bałtyckiej mają prawo do wyboru zajęć specjalizacyjnych zgodnych z ich zainteresowaniami. Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w większości w budynku Wydziału Polonistyki.

Studia drugiego stopnia na kierunku filologia bałtycka trwają 2 lata i wymagają od studentów nakładu pracy równego 120 punkom ECTS. Struktura programu studiów określona jest w taki sposób, aby w każdym roku studiów student musiał uzyskać zaliczenia przedmiotów mających łączną wartość 60 punktów ECTS, co oznacza, że realizacja treści programowych rozłożona jest w czasie trwania studiów w sposób równomierny i umożliwia studentowi rozłożenie nakładu pracy również w sposób równomierny pomiędzy poszczególne cykle i okresy nauki.

Metody kształcenia stosowane na kierunku filologia bałtycka są nakierowane na studenta, uwzględniają samodzielne uczenie się studentów i pozostają zgodne z tradycjami kształcenia uniwersyteckiego. Ich podstawą jest bezpośredni kontakt studentów z nauczycielami akademickimi w procesie przekazywania wiedzy i wyrabiania umiejętności badawczych oraz kompetencji społecznych. Najczęściej stosowanymi metodami dydaktycznymi są: analiza i interpretacja tekstów źródłowych, problemowa dyskusja, prezentacja z wykorzystaniem środków multimedialnych (lub bez), omawianie projektów prac oraz samych prac zaliczeniowych/semestralnych/rocznych i dyplomowych. Ważnym elementem kształcenia na studiach magisterskich, umożliwiającym studentom prowadzenie badań, jest współpraca promotorów prac dyplomowych ze studentami, która w przypadku filologii bałtyckiej – z racji niewielkiej liczby seminarzystów – ma często charakter indywidualnych konsultacji. Kluczowe treści kształcenia powiązane są z prowadzonymi przez wykładowców badaniami naukowymi oraz uwzględniają najnowszy stan badań z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa.

Metody kształcenia i metody weryfikacji efektów kształcenia są w indywidualnych wypadkach dostosowywane do potrzeb studentów niepełnosprawnych, którzy znajdują się pod opieką Biura Osób Niepełnosprawnych UW (BON).

Studenci bałtystyki korzystają z szerokiej oferty staży i stypendiów wyjazdowych – zarówno rządowych, jak i w ramach programu Erasmus+, a także innych projektów. Co roku kilkoro bałtystów ma okazję wyjechać na studia częściowe lub doskonalące kursy językowe na Uniwersytecie Wileńskim, Uniwersytecie Łotewskim w Rydze oraz w innych uczelniach.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku filologia bałtycka ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla języka litewskiego oraz C1 dla języka łotewskiego, posiada umiejętności w zakresie praktyki przekładu pisemnego (również literackiego) i ustnego z języków bałtyckich na język polski i odwrotnie, a także integrowania w oparciu o wiedzę humanistyczną wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych. Ma również głęboką świadomość wartości dziedzictwa kulturowego kraju i Europy, jest przygotowany do porozumiewania się z osobami z innego obszaru kulturowego i otwarty na dialog. Jest gotowy do podjęcia pracy jako tłumacz lub konsultant w firmach działających na rynku polskim, litewskim i łotewskim, także w instytucjach państwowych i unijnych.

Studia bałtystyczne przygotowują także do specjalizacji w zakresie krajów bałtyckich na innym kierunku studiów (kulturoznawstwo, dziennikarstwo, prawo, ekonomia, handel, zarządzanie, nauki polityczne, historia i inne) oraz do prowadzenia badań w szkołach doktorskich.

Strona internetowa: www.baltystyka.uw.edu.pl

Film przygotowany przez studentów: „Dlaczego warto studiować bałtystykę”.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku studiów.

Wymagana jest:

 • znajomość języka litewskiego na poziomie B2 i łotewskiego na poziomie A2,
 • podstawowa wiedza o historii i kulturze krajów bałtyckich.

Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe i składa się z egzaminu pisemnego i rankingu ocen na dyplomie. Maksymalnie z postępowania kwalifikacyjnego można otrzymać 100 pkt.

I etap postępowania kwalifikacyjnego – egzamin pisemny

W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego kandydaci muszą podejść do egzaminu pisemnego, który składa się z dwóch części:

 1. język litewski (B2) i język łotewski (A2),
 2. historia i kultura krajów bałtyckich.

Z egzaminu można uzyskać maksymalnie 80 pkt. (50 pkt. z części pierwszej i 30 pkt. z części drugiej).

W dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym brani są pod uwagę kandydaci, którzy z egzaminu uzyskają co najmniej 48 pkt.

II etap postępowania rekrutacyjnego – ranking ocen na dyplomie

W drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego brana jest pod uwagę ocena na dyplomie, przeliczana według wzoru:

 • ocena bardzo dobra – 20 pkt.,
 • ocena dobra plus – 16 pkt.,
 • ocena dobra – 12 pkt.,
 • ocena dostateczna plus – 8 pkt.,
 • ocena dostateczna – 4 pkt.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wynik postępowania kwalifikacyjnego stanowi suma wyników z pierwszego i drugiego etapu postępowania. O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznych wyników.

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2024/programme/S2-FLBA/?from=field:P_FLBA

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Studia drugiego stopnia zapewniają wykształcenie w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa w dziedzinie filologii klasycznej ściśle związanej z innymi naukami o starożytności, takimi jak historia, archeologia, wiedza o sztuce, prawoznawstwo, filozofia. W skład programu wchodzą m.in. metodologia badań literackich, seminaria łacińskie i greckie, recepcja kultury antycznej, filozofia. Oferta dydaktyczna co roku rozszerzana jest o problematykę interdyscyplinarną w ramach zajęć fakultatywnych m.in. z zakresu: epigrafiki, papirologii, patrystyki, literatury i myśli renesansowej, retoryki antycznej, języków nowożytnych jak włoski, nowogrecki czy rumuński. Student realizuje program w ramach wybranego modułu klasycznego lub neolatynistycznego.

Moduł klasyczny

Student pogłębia wiedzę oraz rozpoczyna badania własne w zakresie języków klasycznych – greki i łaciny, literatury i kultury greckiej i łacińskiej, oraz ich recepcji w epokach późniejszych. Oferowane są m.in. zajęcia z gramatyki historycznej języka greckiego i łacińskiego, stylistyki łacińskiej oraz greckiej czy językoznawstwa. Moduł obejmuje także zajęcia specjalizacyjne z zakresu edytorstwa i redakcji tekstów – umiejętności nie do przecenienia w pracy badawczej, a zwłaszcza przy publikowaniu jej efektów.

Moduł neolatynistyczny

Moduł łączy w sobie elementy filologii klasycznej, historii kultury, komparatystyki i filozofii. Specjalizacja ta jest zgodna z profilem badawczym Instytutu i ma unikalny charakter w warunkach polskich. W ramach modułu proponowane są studentowi zajęcia z historii literatury nowołacińskiej, kultury renesansu i baroku, seminaria i translatoria nowołacińskie.

Specjalizacja nauczycielska

Student może zrealizować program specjalizacji nauczycielskiej (nieobowiązkowej) dającej uprawnienia do prowadzenia przedmiotu Język łaciński i kultura antyczna w szkolnictwie ogólnokształcącym.

Większość zajęć odbywa się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1, gdzie znajdują się nowoczesne sale wykładowe i przestronna biblioteka.

Strona internetowa: http://www.ifk.uw.edu.pl/

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub dyplom równoważny na dowolnym kierunku studiów.

Podstawą rekrutacji jest lista rankingowa utworzona na podstawie ocen z egzaminu wstępnego. Kandydaci będą przyjmowani na studia w kolejności zgodnej z listą rankingową oraz w granicach limitu miejsc.

Podstawą kwalifikacji jest egzamin ustny sprawdzający wiedzę z zakresu:

● I cz. – znajomość języka łacińskiego
Kandydat z pomocą słownika przygotowuje tłumaczenie fragmentu tekstu Cycerona albo Wergiliusza. W trakcie ustnej prezentacji tłumaczenia i rozbioru zdań odpowiada na pytania z zakresu fleksji i składni, następnie dokonuje analizy przedstawionego mu literackiego tłumaczenia tego samego fragmentu tekstu. Uwaga: Kandydat przed egzaminem wskazuje, czy chce analizować tłumaczenie literackie tekstu łacińskiego czy greckiego.

● II cz. – znajomość języka (staro)greckiego
Kandydat z pomocą słownika przygotowuje tłumaczenie fragmentu tekstu Ksenofonta albo Platona, w trakcie ustnej prezentacji tłumaczenia i rozbioru zdań odpowiada na pytania z zakresu fleksji i składni, następnie dokonuje analizy przedstawionego mu literackiego tłumaczenia tego samego fragmentu tekstu. Uwaga: Kandydat przed I częścią egzaminu wskazuje, czy chce analizować tłumaczenie literackie tekstu łacińskiego czy greckiego.

● III cz. – ogólne przygotowanie do studiów na filologii klasycznej
Kandydat prezentuje dwa wylosowane zagadnienia z zakresu zagadnień egzaminacyjnych.

Sposób oceny egzaminu: Z każdej części egzaminu kandydat uzyskuje ocenę w skali od bardzo dobry do niedostateczny. Uzyskanie oceny niedostatecznej z którejkolwiek części egzaminu jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu. Ocenę końcową stanowi średnia ocen z trzech części przeliczana na punkty zgodnie z zasadą:

 • bardzo dobry (5) – 100 pkt.,
 • dobry plus (4+) – 85 pkt.,
 • dobry (4) – 80 pkt.,
 • dostateczny plus (3+) – 75 pkt.,
 • dostateczny (3) – 60 pkt.

Maksymalna liczba możliwa do uzyskania z egzaminu wynosi 100 pkt.
Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie minimum 60 pkt.

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2024/programme/S2-FLKLS/?from=field:P_FLKS

Filologia polska

Celem studiów na kierunku filologia polska jest wykształcenie wykwalifikowanych absolwentów, którzy zdobędą zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa polonistycznego oraz pogłębią umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające im na wykorzystanie wiedzy z tych dziedzin w dalszych badaniach naukowych lub działalności zawodowej. Opracowana koncepcja kształcenia pozwala studentom filologii polskiej na podjęcie specjalistycznych studiów obejmujących z jednej strony między innymi zagadnienia dotyczące najnowszej literatury polskiej, literatury popularnej, badań i metodologii teoretycznoliterackich, z drugiej zaś językoznawstwa ogólnego, historii języka polskiego i leksykografii. Program studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska wyróżnia koncepcja kształcenia zakładająca możliwość wyboru przez studenta jednego z trzech modułów: tradycja, nowoczesność, komparatystyka, a tym samym wyboru takiej ścieżki edukacji akademickiej, która w największym stopniu odpowiada jego potrzebom naukowym. W ramach każdego z modułów studenci mogą skorzystać z szerokiej oferty konwersatoriów, które z jednej strony są kompatybilne z ich zainteresowaniami, z drugiej zaś – spójne z działalnością naukową prowadzoną (również w ramach grantów) przez wykładowców. Daje to studentom niepowtarzalną możliwość włączenia się badania naukowe związane z interesującą ich dziedziną wiedzy. Studenci mogą także współtworzyć liczne koła naukowe.

Studia drugiego stopnia na kierunku filologia polska pozwalają także na pogłębienie kompetencji i umiejętności zawodowych zdobytych podczas studiów pierwszego stopnia. Umożliwia to wybór jednej z trzech płatnych specjalizacji (edytorstwo naukowe i redakcja tekstów, filologia dla mediów i glottodydaktyczna) lub bezpłatnej specjalizacji nauczycielskiej, przy czym w odróżnieniu od studiów pierwszego stopnia wybór specjalizacji nie jest obowiązkowy, a uruchomienie każdej z płatnych specjalizacji zależy od liczby chętnych zdecydowanych na jej realizację. Proponowane specjalizacje stanowią zasadniczo kontynuację specjalizacji prowadzonych na studiach pierwszego stopnia na kierunku filologia polska i przygotowują studentów do pracy w różnych miejscach pracy (m.in. media, wydawnictwa, szkoły, instytucje kultury itd.). Wybór specjalizacji nauczycielskiej i glottodydaktycznej wiąże się z koniecznością realizacji praktyk zawodowych.

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska zdobywają szczegółową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa polonistycznego oraz pogłębioną wiedzę ogólnohumanistyczną, pozwalającą im kontynuować badania naukowe lub podjąć kształcenie w szkołach doktorskich. Po ukończeniu studiów absolwenci umieją rozpoznawać, analizować i interpretować (również w ujęciu komparatystycznym) najważniejsze dzieła i zjawiska literatury polskiej XX i XXI wieku oraz literatury popularnej. Potrafią w stopniu zaawansowanym posługiwać się metodami badań historyczno- i teoretycznoliterackich oraz językoznawczych, przede wszystkim z zakresu językoznawstwa ogólnego, historii języka polskiego oraz leksykografii. Absolwenci potrafią także prowadzić samodzielne badania naukowe z wybranej przez siebie dziedziny, inicjować je lub włączać się w działalność większych zespołów badawczych. Mają umiejętności pozwalające na samodzielne przygotowanie rozprawy naukowej wraz z wszystkimi etapami je poprzedzającymi (zgromadzenie materiału, wybór metody badawczej, postawienie i obrona tezy, selekcja bibliografii, krytyczne ustosunkowanie się do wiedzy na dany temat) i zgodnie z najnowszymi osiągnięciami metodologicznymi z danego zakresu nauki.

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska są także gotowi do zawodowego angażowania się w życie społeczne, naukowe i kulturalne, a ukończenie specjalizacji nauczycielskiej (pod warunkiem ukończenia tej samej specjalizacji na studiach pierwszego stopnia) daje im uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych, a ukończenie specjalizacji glottodydaktycznej – do pracy w charakterze lektorów i nauczycieli języka polskiego jako obcego w szkołach wymienionego poziomu.

Wszystkie polonistyczne zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w gmachu Wydziału Polonistyki. Studenci mają w nim do dyspozycji w pełni wyposażone sale dydaktyczne, dwie biblioteki i czytelnie wydziałowe. Dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia też bliskość Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Studenci mają także możliwość włączania się w działania prowadzone przez liczne i prężnie działające koła naukowe.

Strona internetowa: http://www.polon.uw.edu.pl/

Film: Polonistyka UW – dlaczego warto?

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku studiów.

Podstawą kwalifikacji na studia jest egzamin pisemny z zakresu:

 • historii literatury polskiej do roku 1918,
 • gramatyki opisowej języka polskiego z elementami gramatyki historycznej języka polskiego,
 • poetyki z elementami teorii literatury,
 • kultury języka polskiego.

Sposób oceny egzaminu: z egzaminu można uzyskać od 0 do 100%. Punkty procentowe zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne na zasadzie 10% = 1 pkt (np. 76% to 7,6 pkt.). Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia to 10. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie minimum 60% punktów (6 punktów rekrutacyjnych).

Z egzaminu zwolnieni są: absolwenci studiów I stopnia na kierunku filologia polska, którzy na dyplomie ukończenia studiów mają ocenę co najmniej dobrą. Kandydaci ci będą kwalifikowani na studia na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych oraz wyliczonej i potwierdzonej przez macierzystą jednostkę średniej ocen uzyskanych podczas studiów. Wynik końcowy stanowi suma oceny na dyplomie i średniej z toku studiów.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego
Na podstawie wyników kwalifikacji zostanie stworzona wspólna lista rankingowa dla wszystkich kandydatów.

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2024/programme/S2-FP/?from=field:P_FP

Filologia polskiego języka migowego

Filologia polskiego języka migowego to kierunek należący do dziedziny nauk humanistycznych i dyscypliny językoznawstwa. Są to jedyne w Polsce wysokospecjalistyczne studia umożliwiające zdobycie biegłości w polskim języku migowym (PJM) oraz wiedzy o środowisku niesłyszących osadzonej w szerokim kontekście lingwistycznym, socjologicznym, historycznym i kulturowym. Kierunek jest adresowany do osób, które kompetencje zawodowe zdobyte na studiach pierwszego stopnia chciałby wykorzystywać do pracy z niesłyszącymi – pedagogów, logopedów, psychologów, pracowników administracji i służby zdrowia, a także do lingwistów, kulturoznawców, historyków czy socjologów pragnących podjąć się badań humanistycznych nad społecznością głuchych i jej językiem oraz osób o wykształceniu technicznym zainteresowanych przetwarzaniem naturalnego języka migowego i tworzeniem oprogramowania, w tym aplikacji mobilnych, pomocnych dla niesłyszących. Studia zostały zaprojektowane w oparciu o wzorce międzynarodowe z zakresu tzw. Deaf studies, ich istotą jest nowatorskie podejście do głuchoty, która jest rozpatrywana na gruncie kulturowym i językowym, a nie medycznym.

Kadra dydaktyczna kierunku będzie składać się zarówno ze słyszących specjalistów, jak i rodzimych użytkowników PJM (native signers), lektoraty języka migowego będą prowadzone wyłącznie przez głuchych. Studia są przewidziane dla niewielkiej, maksymalnie 40-osobowej grupy studentów, a zajęcia lektoratowe i warsztatowe będą odbywać się w kilkunastoosobowych grupach, co umożliwi znaczne zindywidualizowanie procesu kształcenia. Planowane są indywidualne konsultacje z głuchymi lektorami pomocne w wyznaczeniu obszarów wymagających intensywniejszej pracy studenta. Studenci będą mieć możliwość korzystania z zasobów Pracowni Lingwistyki Migowej, tj. obszernego korpusu PJM, który może być wykorzystany nie tylko jako źródło danych językowych do indywidualnych projektów badawczych, ale także jako materiał szkoleniowy. Dla studentów zainteresowanych poszerzaniem kompetencji naukowych możliwe będzie prowadzenie własnych badań lingwistycznych czy kulturoznawczych przy wsparciu badaczy z Pracowni Lingwistyki Migowej, np. w celu prezentacji wyników na konferencjach naukowych. W budżecie programu przewidziane są środki umożliwiające studentom wyjazdy na polskie i zagraniczne konferencje naukowe oraz kursy i szkolenia prowadzone przez zagraniczne uczelnie realizujące programy Deaf studies.

Na studiach nie są przewidziane ścieżki specjalizacyjne, studenci mogą natomiast wybrać jeden z dwóch modułów: lingwistyczno-dydaktyczny lub społeczno-kulturowy. Dodatkowy nabór do modułów nie jest prowadzony, studenci mają możliwość swobodnego wyboru modułu zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Zajęcia w ramach modułów odbywają się od pierwszego semestru studiów.

Studia nie dają możliwości uzyskania uprawnień nauczycielskich.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku na kampusie centralnym UW przy ul. Krakowskie Przedmieście, przede wszystkim w budynku Wydziału Polonistyki. Wszystkie sale powierzchniowo przystosowane są do liczby studentów. Większość z nich jest dostępna i dostosowana dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach oraz jest wyposażona jest w sprzęt audiowizualny.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku studiów.

Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe i składa się z rankingu, w którym brana jest pod uwagę ocena na dyplomie i średnia z toku studiów, oraz z rozmowy kwalifikacyjnej.

I etap postępowania kwalifikacyjnego – ustalenie listy rankingowej na podstawie średniej ocen z toku studiów

W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego brana jest pod uwagę ocena na dyplomie studiów wyższych (pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) oraz wyliczona i potwierdzona przez macierzystą jednostkę średnia ocen uzyskanych podczas studiów. Na podstawie wyników pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego (suma oceny na dyplomie i średniej z toku studiów) zostanie stworzona lista rankingowa.

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie dopuszczonych 60 osób z najwyższymi wynikami.

II etap postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna

Drugi etap postępowania stanowi rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której sprawdzana jest znajomość tematyki związanej z językiem i kulturą niesłyszących oraz znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym lekturę anglojęzycznej literatury przedmiotu.

Znajomość języka migowego nie jest wymagana, ale będzie dodatkowo punktowana.

Maksymalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100. Minimalny próg kwalifikacji wynosi 51 pkt.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej utworzonej na podstawie wyników drugiego etapu postępowania.

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2024/programme/S2-FPJM/?from=field:P_FPJM

Kulturoznawstwo - wiedza kulturze

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze prowadzone są w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Są to studia o profilu ogólnoakademickim, mieszczące się w dyscyplinie nauki o kulturze i religii w dziedzinie nauk humanistycznych.

Instytut Kultury Polskiej to cieszące się największym uznaniem autorskie kulturoznawstwo w Polsce. Studia w IKP otrzymały najwyższą – wyróżniającą ocenę od Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Program studiów drugiego stopnia w IKP składa się z zajęć obowiązkowych wprowadzających w zaawansowane zagadnienia teorii kultury (z perspektywy antropologii, socjologii i filozofii) oraz konwersatoriów indywidualnie dobieranych przez studentów, które można łączyć w ramach specjalizacji i ścieżek tematycznych. Studenci poznają swoistość nauk o kulturze i ich związki z innymi dyscyplinami humanistycznymi i społecznymi w duchu współczesnej krytycznej, zaangażowanej i zintegrowanej humanistyki. Rezultaty swojej pracy przedstawiają w postaci samodzielnych i rzetelnych rozpraw w języku polskim i wybranych językach obcych.

Absolwenci mają zaawansowaną wiedzę o mediach i środkach transmisji kultury oraz ich wpływie na kształt procesu kulturowego. W zależności od wybranych modułów kształcenia posiadają również szczegółową wiedzę w dziedzinie literatury, sztuki słowa, sztuk wizualnych i filmu, widowisk kulturowych i teatru, wybranych procesów historycznokulturowych, wybranych zagadnień antropologii i socjologii kultury współczesnej.

Studia w Instytucie Kultury Polskiej nie są studiami zawodowymi i nie ma takiego zawodu jak „kulturoznawca”. Dzięki temu jednak absolwenci IKP nie są zamknięci w wąskiej niszy, ale przygotowani do pracy w różnych instytucjach i środowiskach. Spotkać ich można wszędzie tam, gdzie potrzebne są umiejętności analizy, interpretacji i komunikacji oraz wiedza humanistyczna. W IKP proponowany jest nie tylko namysł – ale także działanie. Absolwenci zmieniają przestrzeń wokół siebie i kształtują więzi społeczne, pracując w różnorodnych instytucjach kultury (urzędy, muzea, kina, galerie, stowarzyszenia), prowadząc badania (także badania rynku), współdziałając ze wspólnotami lokalnymi.

Dzięki systematycznemu przygotowaniu do krytycznego myślenia oraz doskonałemu warsztatowi pisarskiemu absolwenci IKP są cenieni jako dziennikarze, krytycy filmowi i teatralni, redaktorzy, wydawcy. Wielu z nich odnosi sukcesy jako pisarze i poeci. Uczenie komunikacji za pomocą tekstu, obrazu czy filmu to także idealna szkoła warsztatu dla popularyzatorów nauki i kultury, specjalistów od mediów społecznościowych, copywriterów i specjalistów od PR. Dzięki umiejętnościom wielostronnej i pogłębionej analizy zjawisk społecznych absolwenci studiów kulturoznawczych są poszukiwanymi ekspertami w firmach i programach samorządowych, tworzą programy dydaktyczne i konsultują polityki lokalne.

IKP to miejsce antropologicznej refleksji nad otaczającą rzeczywistością i szkoła krytycznego myślenia. Pracownicy prowadzą badania etnograficzne, historyczne, socjologiczne, filozoficzne i medialne. Badają kulturę w Polsce i na świecie, uwzględniając całe bogactwo sposobów, na jakie ludzie w różnych miejscach, czasach i okolicznościach społecznych radzą sobie z wyzwaniami teraźniejszości, jak odnoszą się do przeszłości i projektują przyszłość. Analizują i interpretują filmy, książki, dzieła sztuki, przedstawienia teatralne, architekturę, muzykę, nowe media, praktyki życia codziennego, pamięć zbiorową i wszelkie inne formy publicznej aktywności. Z książek i antologii opracowanych przez wykładowców IKP korzysta wielu innych badaczy i jednostek naukowych.

Zajęcia odbywają się w trybie dziennym na Głównym Kampusie Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu, w odnowionym i dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Szpitala św. Rocha. Sale dydaktyczne są niewielkie, przyjaźnie urządzone i wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny. IKP to przestrzeń jednocześnie bezpieczna i tętniąca życiem, słynąca z otwartości i akceptacji dla różnorodności postaw, tożsamości i praktyk społecznych.

Strona internetowa: http://ikp.uw.edu.pl/

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe i składa się z rankingu średniej ocen ze studiów wyższych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2024/programme/S2-KUWK/?from=field:P_KUWK

Logopedia ogólna i klinczna

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna to studia realizowane od 2014 roku przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z I Wydziałem Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą bowiem wiedzę z zakresu językoznawstwa, nauk medycznych i psychologii. Program studiów stworzony został z połączenia dorobku dziedzin nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów logopedycznych pierwszego stopnia oraz absolwentów studiów medycznych pierwszego stopnia w zakresie rehabilitacji słuchu i procesu komunikatywnego (audiofonologii).

Absolwent studiów II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna uzyskuje wiedzę w zakresie:

 1. lingwistycznych podstaw logopedii, w tym:
 • fonetyki, fonologii, patofonetyki;
 • kultury języka;
 • metodologii badań językowych;
 • klasyfikacji, opisu, analizy, interpretacja charakterystycznych zachowań językowych rejestrowanych w poszczególnych zaburzeniach mowy i języka.
 1. psychologicznych podstawach logopedii, w tym:
 • metodologii badań psychologicznych i ilościowego opracowania wyników badań;
 • zachowań pozajęzykowych, rozwoju intelektualnego, emocjonalno-społecznego pacjentów z poszczególnymi zaburzeniami rozwojowymi lub nabytymi;
 • neuropsychologii.
 1. medycznych podstaw logopedii, w tym:
 • neurologii, audiologii, foniatrii, dysfagii.
 1. zaburzeń mowy i zasad postępowania logopedycznego, w tym:
 • zaburzeń mowy w afazji i dyzartrii;
 • zaburzeń mowy i jej rozwoju u osób z wadą słuchu, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami uwarunkowanymi korowo;
 • diagnozy i terapii logopedycznej

Studenci kierunku logopedia ogólna i kliniczna mają możliwość prowadzenia badań w zakresie:

 • wykorzystania badań przesiewowych i logopedycznych technik diagnostycznych w celu rozpoznania złożonych cech zaburzeń rozwoju mowy i języka u osób w różnym wieku;
 • współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).

Absolwenci drugiego stopnia studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna zdobywają umiejętności w zakresie:

 • nawiązywania w procesie terapeutycznym kontaktu emocjonalnego z pacjentem i jego rodziną, motywowania pacjenta i jego najbliższego środowiska do podjęcia działań usprawniających;
 • nawiązywania współpracy z innymi specjalistami (planowanie i prowadzenie kompleksowej terapii), m.in. lekarzami, psychologiem, pedagogiem, nauczycielem;
 • oceny rodzaju oraz zakresu zaburzenia mowy i języka w: afazji, dyzartrii, niedosłuchach, zaburzeniach ze spektrum autyzmu i zaburzeniach korowych;
 • doboru metod, narzędzi i technik w diagnozowaniu i terapii osób z zaburzeniami mowy i języka – rozwojowymi lub nabytymi.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna jest przygotowany jako logopeda do pracy w placówkach oświatowych (pod warunkiem uzyskania odpowiednich uprawnień pedagogicznych np. podczas studiów pierwszego stopnia):

 • w przedszkolach powszechnych, integracyjnych i specjalnych;
 • w szkołach powszechnych, integracyjnych, specjalnych i artystycznych;
 • w poradniach specjalnych i artystycznych;
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • w gabinetach logopedycznych

oraz w placówkach służby zdrowia:

 • na oddziałach otolaryngologii, audiologii i foniatrii;
 • na oddziałach neonatologii;
 • w punktach doboru aparatów słuchowych;
 • w ośrodkach wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;
 • w placówkach szkolno-pedagogicznych dla dzieci z zaburzeniami słuchu.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent może podjąć kształcenie w szkołach doktorskich.

W ramach studiów studenci realizują praktyki logopedyczne w wymiarze 120 godzin w placówkach oświatowych (poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach), w placówkach służby zdrowia (szpitalach, poradniach przyszpitalnych) i innych jednostkach organizacyjnych (gabinetach logopedycznych, żłobkach, fundacjach itp.).

Zajęcia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna realizowane są zarówno w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Kampus Główny i okolice), jak również Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Kampus Banacha oraz Kampus Lindleya).

Strona internetowa: http://ips.polon.uw.edu.pl/blg.php?id=43

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów logopedycznych pierwszego stopnia.

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów na kierunkach logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim lub na kierunku filologia polska, specjalność logopedia na Uniwersytecie Warszawskim, będą kwalifikowani na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych oraz wyliczonej i potwierdzonej przez macierzystą jednostkę średniej ocen uzyskanych podczas studiów. Wynik końcowy stanowi suma oceny na dyplomie i średniej z toku studiów.

Absolwenci wszystkich studiów logopedycznych realizowanych na uczelniach innych niż Uniwersytet Warszawski dodatkowo zostaną poddani egzaminowi sprawdzającemu fizyczne predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy, na który składają się:

 • swobodna rozmowa z kandydatem,
 • wykonanie zadań polegających na czytaniu krótkiego tekstu, wymawianiu zwrotów, wyrazów i głosek,
 • wykonanie zadań prezentujących sprawność aparatu artykulacyjnego i jego budowę.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z dodatkowego egzaminu wynosi 100. Próg kwalifikacyjny z dodatkowego egzaminu wynosi 56 pkt.

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2024/programme/S2-LOG/?from=field:P_LOG

Slawistyka

Studia slawistyczne drugiego stopnia pozwalają na zdobycie bardzo dobrej znajomości języka kierunkowego, zbliżonej do kompetencji rodzimego użytkownika, oraz pogłębionej wiedzy o kraju i regionie. Charakteryzuje je możliwość rozwinięcia praktycznych umiejętności dzięki ofercie zajęć translatorycznych i wprowadzeniu do glottodydaktyki, z drugiej strony program zajęć obowiązkowych pozwala na doskonalsze zrozumienie mechanizmów językowych oraz głębokich zależności kulturowych kraju specjalności i regionu. Ponadto poprzez udział w projektach naukowych student/ka zyskuje możliwość własnego wkładu w realizację pomysłów badawczych związanych z profilem Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej, doskonaląc przy tym zdolność pracy w grupie i pracy w terenie.

Kandydat/ka musi okazać dyplom ukończenia studiów slawistycznych pierwszego stopnia lub udowodnić znajomość wybranego języka słowiańskiego na poziomie co najmniej B2. Program skonstruowany jest w ten sposób, by przyjąć zarówno absolwentów/absolwentki studiów slawistycznych pierwszego stopnia, jak też innych kierunków humanistycznych i społecznych. W momencie składania dokumentów wybierana jest specjalność: bohemistyczna, kroatystyczna (język i kultura Chorwacji) lub słowacystyczna. Studia mogą być częściowo realizowane za granicą dzięki umowom w ramach sieci Erasmus i Ceepus, które ISZiP zawarł z uczelniami partnerskimi.

Absolwent/ka magisterskich studiów slawistycznych w stopniu pogłębionym posiada wiedzę o zasadach analizy tekstów kultury z różnych obszarów kulturowych oraz o ich wzajemnych powiązaniach w obrębie danego obszaru kulturowego. Zna bardzo dobrze realia społeczne i polityczne kraju kierunkowego w odniesieniu do sytuacji w regionie oraz w Europie, posiada szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu systemu wybranego języka słowiańskiego, o jego zróżnicowaniu funkcjonalnym, stylistycznym i dialektalnym Zna najważniejsze techniki translatoryczne oraz umie je zastosować w praktyce. Dzięki uczestnictwu w projekcie naukowym potrafi planować i organizować działania związane z organizacją badań, jak też umie odnaleźć się w środowisku międzynarodowym i we współpracy z grupą.

Absolwentki i absolwenci slawistyki są cenieni jako pracownicy w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami słowiańskimi, jak również w przedstawicielstwach firm z krajów słowiańskich w Polsce. Często pracują również jako tłumacze, nauczyciele w szkołach językowych, w instytucjach związanych z obsługą ruchu turystycznego. Znajdują także zatrudnienie w urzędach i agendach państwowych, w placówkach dyplomatycznych w krajach słowiańskich, jak też instytucje kultury oraz media w Polsce i w krajach słowiańskich. Wielu absolwentów pracuje i mieszka poza granicami Polski w krajach w południowo- i zachodniosłowiańskich.

Strona internetowa: http://slawistyka.uw.edu.pl/pl/.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku studiów.

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena z dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Warunkiem przystąpienia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest okazanie przez niego dokumentu potwierdzającego znajomość języka zachodniosłowiańskiego lub południowosłowiańskiego co najmniej na poziomie B2 (dyplom studiów slawistycznych lub certyfikat potwierdzający znajomość języka).

Kandydaci, którzy nie posiadają wyżej wymienionych dokumentów, muszą przystąpić do egzaminu sprawdzającego kompetencje określone przez Europejskie Poziomy Biegłości Językowej.

Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej.

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2024/programme/S2-SL/?from=field:P_SL

Sztuka pisania

Studia II stopnia na kierunku Sztuka pisania adresowane są do osób zainteresowanych naukowo i praktycznie tworzeniem literatury, a także do osób zainteresowanych pracą związaną z kreatywnym działaniem w gronie twórców kultury. Studia dają absolwentom wiedzę teoretyczną, empiryczną i metodologiczną, która pozwala na aplikowanie do szkół doktorskich o profilu humanistycznym, społecznym lub interdyscyplinarnym.

Studia II stopnia na kierunku Sztuka pisania adresowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Oferta skierowana jest głównie do absolwentów kierunków studiów z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, ale możliwość aplikowania mają również absolwenci studiów z innych dyscyplin.

Strona internetowa: http://www.polon.uw.edu.pl

Film Polonistyka UW – dlaczego warto?

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku studiów.

Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe i składa się z rankingu, w którym brana jest pod uwagę ocena na dyplomie i średnia z toku studiów, oraz z oceny pracy pisemnej złożonej przez kandydata.

Dowiedz się więcej

Sztuki społeczne

Sztuki społeczne to nowy, unikatowy kierunek studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym prowadzony w Instytucie Kultury Polskiej (IKP) na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i otwarty na absolwentów dowolnego kierunku studiów, którzy legitymują się dyplomem licencjackim, magisterskim lub równoważnym. Studia zostały zbudowane na bazie wieloletniego doświadczenia naukowego i dydaktycznego IKP (ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku studiów kulturoznawstwo – wiedza o kulturze) i przypisane do dwóch dyscyplin: nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce.

Sztuki społeczne zostały zaprogramowane zgodnie z ideą „kształcenia w działaniu”, co oznacza m.in. zaangażowanie studentek i studentów w projekty realizowane wspólnie poza murami uniwersytetu we współpracy z instytucjami i praktykami. Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez pracowników Instytutu Kultury Polskiej, natomiast warsztaty twórcze przez osoby zaproszone do współpracy spoza uniwersytetu. Dzięki szerokiej sieci kontaktów z instytucjami kultury i sztuki, studentki i studenci mają możliwość podejmowania atrakcyjnych praktyk w kraju i za granicą.

Kierunek sztuki społeczne przygotowuje do realizacji działań twórczych w różnych środowiskach społecznych oraz kontekstach instytucjonalnych: teatrach, muzeach, domach kultury, szkołach, organizacjach pozarządowych, lecz także w niezależnych projektach.

Tytuł magistra uzyskiwany jest na podstawie projektu dyplomowego składającego się z dwóch części: realizacji samodzielnego działania w kulturze oraz autorskiego komentarza (praca pisemna).

Ramowy program studiów:

 • ćwiczenia dostarczające wiedzy antropologicznej i narzędzi analizy krytycznej, m.in. stosowana antropologia kultury, media w kulturze, idee zaangażowania społecznego, konteksty sztuki partycypacyjnej, polityki kulturalne;
 • warsztaty twórcze zapoznające ze strategiami sztuki zaangażowanej społecznie (np. fotografia społeczna, sztuka opowiadania, nagrania terenowe (field recording), performans, teatr fizyczny, film dokumentalny) oraz kształtujące umiejętność korzystania z konkretnych metod badawczych, m.in. diagnozy potrzeb, pracy środowiskowej, planowania i finansowania projektu;
 • praktyki włączające studentów w działanie konkretnych instytucji, organizacji i społeczności;
 • objazdy w wybranych miejscach i ośrodkach, obejmujące warsztaty i spotkania z przedstawicielami instytucji i społeczności lokalnych;
 • pracownia terenowa polegająca na realizacji projektu partycypacyjnego, poprzedzonego diagnozą lokalną i konsultacjami.

Większość zajęć odbywa się od poniedziałku do piątku na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu, w odnowionym i dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Szpitala św. Rocha. Sale dydaktyczne są niewielkie, przyjaźnie urządzone i wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Warsztaty twórcze odbywają się często poza Uniwersytetem Warszawskim – w instytucjach, organizacjach kulturalnych, galeriach oraz w przestrzeni publicznej. Studenci i studentki biorą też udział w praktykach i wyjazdach terenowych na terenie całej Polski.

Strona internetowa: ikp.uw.edu.pl.

Zasady kwalifikacji

Studia na kierunku sztuki społeczne są skierowane do osób posiadających dyplom magistra, licencjata, inżyniera dowolnego kierunku lub inny równoważny dokument zagraniczny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia na kierunku sztuki społeczne jest dwuetapowe i odbywa się na podstawie średniej z dotychczasowych studiów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, do której punktem wyjścia jest list motywacyjny kandydata.

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2024/programme/S2-SZSP/?from=field:P_SZSP

Kierunki studiów podyplomowych:

Pomagisterskie studium logopedyczne

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy. PSLog UW przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z różnego typu zaburzeniami mowy i jej rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, a zwłaszcza z problemami w opanowaniu języka ojczystego, czytania i pisania, a także do pracy z dorosłymi, którzy utracili umiejętności porozumiewania się językowego lub którzy chcą poprawić swoją wymowę i właściwie operować głosem. Absolwenci uzyskują tytuł logopedy dyplomowanego, uprawniający do wykonywania zawodu logopedy.

Studia w PSLog UW są adresowane do absolwentów studiów magisterskich, którzy mają nienaganną wymowę, słuch w normie, prawidłowy zgryz i układ warg. Preferowane kierunki studiów to: filologia polska (także inne kierunki filologiczne), psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, a także pielęgniarstwo i aktorstwo.

Program studiów obejmuje ogółem 600 godzin zajęć audytoryjnych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria) i 100 godzin praktyk. W jego skład wchodzą następujące bloki przedmiotowe: 1) przedmioty medyczne (np. anatomia i fizjologia człowieka, foniatria, neurologia i psychiatria); 2) przedmioty lingwistyczne (np. fonologia, fonetyka, gramatyka normatywna); 3) przedmioty psychologiczne (np. psychologia rozwojowa, neuropsychologia) oraz 4) przedmioty dotyczące zaburzeń mowy i języka.

Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowców i praktyków, m.in. specjalistów z Zakładu Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej UW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Praktyki logopedyczne słuchacze odbywają w niektóre dni robocze (ok. 8–10 dni w roku akademickim).

Absolwent PSLog jest przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i języka na poziomie poradnictwa ogólnego w placówkach oświatowych (przedszkolach, masowych szkołach podstawowych i gimnazjach) i placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne), poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w domach pomocy społecznej. Osoba kończąca PSLog ma praktyczne umiejętności kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia, co umożliwia podjęcie pracy na stanowisku logopedy również w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, placówkach kulturalnych i innych zatrudniających ludzi zawodowo posługujących się głosem.

 

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2020/programme/SP-PSLOG/?from=org-unit:30000000

Studia podyplomowe „Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego”

Studia są kierowane do absolwentów polonistyki oraz wydziałów humanistycznych wykazujących się doskonałą znajomością gramatyki języka polskiego i wiedzą z kultury polskiej oraz znajomością języka obcego (poziom B2).

Program studiów (272 godziny, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące bloki tematyczne: Psychologiczne podstawy nauczania języków obcych, Język polski jako obcy, Wiedza o kulturze polskiej, Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i warsztat lektora, Metodyka nauczania kultury polskiej, Testowanie znajomości języka polskiego jako obcego oraz hospitacje i praktyki dydaktyczne.

Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w kraju i za granicą. Ma wiedzę z zakresu metodyki nauczania cudzoziemców zarówno języka polskiego, jak i polskiej kultury.

 

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2020/programme/SP-POLGLOT/?from=org-unit:30000000

Studia podyplomowe „Pedagogika teatru”

Studia zostały zaplanowane w momencie, kiedy w Polsce brakuje ośrodków zajmujących się kształceniem w obszarze szeroko rozumianej edukacji teatralnej. Proponowane studia podyplomowe mają za zadanie wypełnić ten brak. Ich program wynika z bogatych doświadczeń polskich oraz czerpie z niemieckiej tradycji pedagogiki teatru, która stanowi jeden z nurtów przemian w edukacji w ogóle, opierający się na aktywnych, angażujących formach kształcenia, przekraczających hierarchiczne podziały. Program studiów podyplomowych zakorzeniony jest również w refleksji nad kulturą podejmowanej w ramach badań i dydaktyki IKP UW. Czerpie zarówno z antropologicznych ujęć zawartych w podręcznikach z serii Wiedza o kulturze, jak i realizowanych w zakładzie Teatru i Widowisk badań z obszaru poetyki kulturowej teatru. Różne formy praktyki teatralnej, w tym szeroko rozumianą pedagogikę teatru, rozumiemy jako zjawiska kulturowe, które jednocześnie wynikają z określonej rzeczywistości społecznej, jak i ją przekształcają.

Unikatowe i długo oczekiwane studia podyplomowe powstały z inspiracji polskimi doświadczeniami z obszaru teatru społecznego i edukacji teatralnej oraz niemiecką pedagogiką teatru. Wypełniają go zajęcia poświęcone analizom kultury i teatru, warsztaty teatralne oraz zajęcia wprowadzające kontekst psychologiczny i pedagogiczny pracy w grupie. Dział analiz kultury i teatru tworzą zajęcia poświęcone kategoriom kultury, podstawom teorii teatralnych XX wieku, inicjatywom teatralnym podejmującym dialog z otoczeniem społecznym oraz analizie współczesnej mapy różnorodnych ośrodków teatralnych w Polsce. Planowane warsztaty stanowią przede wszystkim praktyczne zajęcia teatralne, takie jak praca z ciałem, teatr i media, teatr stosowany, reżyseria i pedagogika teatru. Są one uzupełnione przez warsztaty planowania i realizacji projektu działań teatralnych oraz zajęcia przybliżające różne formy działalności edukacyjnej na polu sztuki.

Absolwent to praktyk kultury przygotowany teoretycznie i metodologicznie do różnych form działań teatralnych, do prowadzenia zajęć edukacji teatralnej, inicjowania projektów teatralnych z różnymi grupami uczestników. To pracownik instytucji kultury takich jak teatry, ośrodki/domy kultury, organizacje pozarządowe lub osoba zamierzająca podjąć pracę o takim charakterze.

 

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2020/programme/SP-PTEATR/?from=org-unit:30020000

Studia podyplomowe „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego”

Studia działają pod patronatem honorowym Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Cele kształcenia na studiach podyplomowych „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego” to:

 • zapoznanie (teoretyczne, a przede wszystkim praktyczne) studentów z technikami pisarskimi (literackimi konwencjami gatunkowymi i narracyjnymi) stosowanymi podczas tworzenia tekstów przynależnych do wszystkich rodzajów literackich, sytuowanych zarówno w obiegu wysokoartystycznym, jak i popularnym, oraz docierających do odbiorcy za pośrednictwem zróżnicowanych mediów;
 • uwrażliwienie studentów na znaczenie eksperymentu literackiego dla rozwoju literatury, stworzenie płaszczyzny merytorycznej do podjęcia przez nich własnych prób w tym zakresie;
 • zaznajomienie studentów z postawami scenariopisarstwa radiowego i filmowego;
 • przekazanie słuchaczom wiedzy i ćwiczenie umiejętności praktycznych w zakresie praktycznego zastosowania gatunków krytyki literackiej;
 • zapoznanie (teoretyczne a nade wszystko praktyczne) studentów z regułami stylizacji literackiej oraz specyfiką form synkretycznych;
 • przedstawienie studentom głównych technik i obszarów prezentacji tekstu literackiego takich jak: prezentacja radiowa, multimedialna, muzyczna, sceniczna, performance i happening oraz rozmowa;
 • umożliwienie słuchaczom podjęcie pod kierunkiem specjalistów własnych prób w zakresie prezentacji tekstu literackiego;
 • zaznajomienie uczestników studiów z elementami tradycji literackiej: wykładanymi w sposób historyczny konwencjami, gatunkowymi i tematami w literaturze polskiej XIX, XX i XXI wieku (zarówno wysokoartystycznej, jak i popularnej);
 • przybliżenie studentom najnowszych trendów literatury światowej;
 • zapoznanie słuchaczy z problematyką intertekstów w tradycji literatury polskiej;
 • zaznajomienie uczestników studiów z zagadnieniami nawiązań interartystycznych i pogranicza sztuk;
 • zaprezentowanie studentom najważniejszych instytucji życia literackiego: stowarzyszeń twórczych, nagród, wydawnictw, czasopism oraz przedstawienie im mechanizmów działania rynku literackiego;
 • przybliżenie uczestnikom studiów najważniejszych zasad zarządzania projektami literackimi, przekazanie informacji na temat możliwości pozyskiwania stypendiów twórczych.

Na zakończenie każdej edycji studiów jednostka organizuje wydanie (wyłonionej w drodze konkursu) książki jednego ze słuchaczy kierunku.

Studia adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków humanistycznych i społecznych, którzy chcą rozwinąć swoją sprawność pisarską w różnych typach tekstów artystycznych. Oprócz tego program nakierowany jest na rozwijanie umiejętności prezentacji tekstu artystycznego, która w dzisiejszej praktyce kulturowej okazuje się często niezbędna.

Program studiów (160 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Techniki pisarskie: gatunki prozatorskie, gatunki poetyckie, gatunki dramatyczne, gatunki literatury popularnej, gatunki literatury cyfrowej, eksperyment literacki, scenariopisarstwo filmowe i radiowe, stylizacja literacka, formy synkretyczne, krytyka literacka, Prezentacja tekstu literackiego: literatura i radio, performance i happening, literatura i multimedia, tekst literacki w utworze muzycznym, interpretacja sceniczna tekstu literackiego, sztuka rozmowy, Tradycja literacka: konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XIX w., konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XX w., konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XXI w., najnowsze trendy literatury światowej, konwencje, gatunki i tematy w literaturze popularnej, interteksty literackie, pogranicza sztuk, Współczesne życie literackie: wykłady pisarzy, instytucje życia literackiego: stowarzyszenia, nagrody, wydawnictwa, czasopisma, rynek literacki, zarządzanie projektami literackimi, stypendia, granty.

Absolwent studiów to świadomy użytkownik różnych technik pisarskich i form prezentacji, wyposażony w narzędzia, które pozwolą nadać jego artystycznym i organizacyjnym projektom jak najlepszą formę. Mamy nadzieję, że wśród absolwentów – obok kompetentnie zajmujących się literaturą pracowników instytucji kultury – znajdą się przede wszystkim przyszli pisarze, którym udział w zajęciach pomoże w wykrystalizowaniu się zainteresowań i zarysowaniu własnej drogi artystycznej oraz ścieżki działania w życiu literackim.

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2020/programme/SP-SM/?from=org-unit:30010000

Studia podyplomowe ,,Literatura i książka dla młodych odbiorców w kulturze XXI wieku''

Studia adresowane są do absolwentów różnych kierunków studiów humanistycznych i społecznych, w tym do aktywnych zawodowo przedstawicieli profesji związanych z szeroko pojętą kulturą literacką młodego pokolenia, m.in.: nauczycieli, bibliotekarzy, pedagogów, pracowników instytucji kulturalnych, dziennikarzy, redaktorów wydawnictw książkowych i czasopism.

 

Program studiów (150 godzin, 45 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Antypedagogika w literaturze i kulturze dziecięcej, Baśń i mit: od tradycji oralnej do popkultury, Historia i współczesność fantastyki dziecięcej i młodzieżowej, Historia polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej, Inicjacje czytelnicze, Kierunki rozwoju współczesnej literatury dziecięcej i młodzieżowej, Komiks dla dzieci i młodzieży, Konteksty medialne literatury dziecięcej i młodzieżowej, Książka dla dzieci i młodzieży w świetle badań czytelniczych, Książka dla młodych odbiorców – źródła informacji, krytyka literacka, nagrody i organizacje, Lektury szkolne poza stereotypami, Literatura dla dzieci i młodzieży wobec kulturowego tabu, Literatura dla młodych odbiorców w kulturze popularnej, Literatura i książka dla najmłodszych dzieci, Metody badań i interpretacji literatury dziecięcej i młodzieżowej, Poezja dla dzieci, Seminarium dyplomowe, Twórczość dla dzieci i młodzieży na ekranie i na scenie, Warsztat twórcy książek dla dzieci i młodzieży, Współczesna ilustracja i książka obrazkowa, Współczesna proza inicjacyjna dla młodych dorosłych.

 

Absolwent studiów zna najnowsze tendencje rozwojowe polskiej i światowej literatury dla dzieci i młodzieży oraz metody badań i kierunki interpretacyjne utworów literackich (zarówno współczesnych, jak i klasycznych). Dostrzega i rozumie kulturowe i pedagogiczne konteksty funkcjonowania książki dziecięcej oraz jej związki z kulturą popularną i tzw. nowymi mediami. Jest przygotowany do posługiwania się najnowszymi metodami animacji czytelnictwa.

 

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2021/programme/SP-PRK-LKM/?from=org-unit:30000000

Studia podyplomowe „Filologia polska w praktyce – dydaktyka języka polskiego jako obcego”

Studia podyplomowe Dydaktyka języka polskiego jako obcego przygotowują do pracy lektora języka polskiego jako języka obcego. Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak dydaktyka i metodyka nauczania języka oraz kultury, historia i założenia europejskiej glottodydaktyki, historia języka polskiego oraz kultury polskiej poza granicami kraju, a także zajęcia warsztatowe, w trakcie których słuchacze uczą się technik nauczania wymowy, intonacji, pisowni, słownictwa, gramatyki, jak również konstruowania własnych pomocy dydaktycznych.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia powinna posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie B1 (Cudzoziemców obowiązuje znajomość języka polskiego na minimalnym poziomie B2).

 

Dowiedz się więcej:  https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2020/programme/SP-DJPJO/?from=org-unit:30070000

Studia podyplomowe „Filologia polska w praktyce – Media bez barier. Audiodeskrypcja (AD i napisy dla niesłyszących”

O przyjęcie na studia będą mogli ubiegać się absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich.

Studia są skierowane do słuchaczy, którzy chcieliby zdobyć umiejętności opracowania dodatkowej ścieżki narracji audialnej przeznaczonej przede wszystkim dla niewidomych i słabowidzących konsumentów kultury wizualnej oraz napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących, wspomagających odbiór utworów audiowizualnych. Słuchacze zapoznają się z zasadami opracowania skryptów AD oraz napisów dla niesłyszących, poznają specyfikę procesów poznawczych u osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, nabędą umiejętności redagowania skryptów odzwierciedlających właściwości języka przekazu w zakresie różnych sztuk. Otrzymają również wiedzę na temat historii, uregulowań prawnych i administracyjnych dotyczących usług ułatwiających dostęp do informacji i kultury dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i słuchu.

 

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2020/programme/SP-MBBAD/?from=org-unit:30070000

Studia podyplomowe „Filologia polska w praktyce – polonistyka dla nauczycieli”

Program studiów rozwija wiedzę uzyskaną przez słuchaczy w trakcie ich studiów magisterskich i uzupełnia ją o przygotowanie merytoryczne z dziedziny nauk o literaturze i kulturze polskiej oraz językoznawstwa, a także o elementy dydaktyki przedmiotowej.

Studia podyplomowe Polonistyka dla nauczycieli skierowane są do absolwentów studiów magisterskich w zakresie kierunków humanistycznych, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu niż język polski. Wymagane jest wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przedmiotem nauczania w polskim systemie oświaty. Studia mają na celu przygotowanie absolwentów innych kierunków studiów humanistycznych do wykonywania zawodów polonistycznych.

Studia mają na celu przygotowanie absolwentów innych kierunków studiów humanistycznych do wykonywania zawodów polonistycznych.

 

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2020/programme/SP-PDN/?from=org-unit:30070000

Studia podyplomowe „Filologia polska w praktyce – redakcja językowa tekstu

Studia Redakcja językowa tekstu są przeznaczone dla słuchaczy, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie korekty i redakcji językowej − w związku z pracą wykonywaną przez nich w najróżniejszych wydawnictwach (naukowych, specjalistycznych, popularnonaukowych, popularnych itd.) czy wszelkich redakcjach prasowych (od prasy lokalnej poprzez środowiskową do ogólnopolskiej). Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach doskonalących ich umiejętności zawodowe, uzyskują też wiedzę przydatną w praktyce redaktorskiej: gruntownie poznają najtrudniejsze zagadnienia ortograficzne i interpunkcyjne, śledzą łatwe, trudne i najtrudniejsze zagadnienia poprawności językowej na przykładzie całych tekstów, ćwiczą obróbkę językową spójnych tekstów cudzych przeznaczonych do druku. Otrzymują zatem wiedzę niezbędną w pracy redaktorskiej w różnego typu instytucjach rynku wydawniczego i prasowego.

Dla słuchaczy mających doświadczenie nawet kilkunastoletnie systematyczne poznawanie polszczyzny najnowszej oznacza wygodną i efektywną aktualizację ich stanu wiedzy. Jednakże z zajęć skorzystają również początkujący korektorzy, redaktorzy językowi czy prowadzący. Swoje zainteresowania uporządkują miłośnicy polszczyzny, bez względu na dotychczasowe wykształcenie. Skorzystają również ci studenci polonistyki, którzy podczas studiów filologicznych nie zostali przyjęci na zajęcia ze specjalizacji edytorsko-wydawniczej lub też nie starali się o taką kwalifikację, a po latach żałują.

Wymagane jest ukończenie studiów humanistycznych I lub II stopnia, a w przypadku aktywnych zawodowo redaktorów z wydawnictw branżowych – studiów I lub II stopnia w zakresie nauk przyrodniczych, medycznych, ścisłych lub technicznych.

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2020/programme/SP-RJT/?from=org-unit:30070000

Studia podyplomowe „Filologia polska w praktyce – redakcja językowa tekstu dla zaawansowanych”

Studia dla zaawansowanych są adresowane do absolwentów ścieżki programowej Redakcja językowa tekstu.

Studia dla zaawansowanych są adresowane wyłącznie do absolwentów ścieżki programowej Redakcja językowa tekstu, przy czym w nowym bloku mogą uczestniczyć zarówno aktualni słuchacze studiów, jak i absolwenci poprzednich edycji.

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2020/programme/SP-RJTDZ/?from=org-unit:30070000

Studia podyplomowe „Filologia polska w praktyce – specjalizacja nauczycielska dla polonistów”

Podyplomowe studia polonistyczne w kierunku nauczycielskim są skierowane do wszystkich chcących uzupełnić swe dotychczasowe wykształcenie w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela-polonisty. Obejmują zagadnienia pedagogiczne, metodyczne oraz zaznajamiające z postępem badań literaturoznawczych i językoznawczych, wreszcie z zagadnieniami organizacyjnymi i prawnymi towarzyszącymi pracy nauczyciela w szkole.

Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów kierunków polonistycznych szkół wyższych, którzy w trakcie studiów magisterskich nie ukończyli kursów specjalizacyjnych, a którzy chcą albo utrzymać pracę w zawodzie nauczyciela, albo ją podjąć. Słuchaczami studiów mogliby być także posiadacze stopnia licencjata w zakresie polonistyki, którzy, będąc w podobnej sytuacji, chcieliby uzyskać uprawnienia do pracy w szkole podstawowej. Studia są ponadto adresowane do nauczycieli czynnych zawodowo pragnących uzupełnić i udoskonalić swą wiedzę szczególnie w zakresie nowoczesnych metod i środków dydaktycznych oraz w zakresie wiedzy merytorycznej pogłębiającej stan wykształcenia i umiejętności nauczyciela, a także zaznajamiających ich z najnowszymi zjawiskami literackimi, które nie były przedmiotem ich studiów. W ten sposób studia będą pomocne szczególnie w rozwijaniu wiedzy na temat współczesnych zjawisk literackich a także zjawisk z pogranicza literatury i innych języków przekazu artystycznego charakterystycznych dla kultury nowoczesnej. Studia takie będą dla takich słuchaczy formą doskonalenia potrzebnego zarówno do podniesienia kwalifikacji, jak i do awansu zawodowego.

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2020/programme/SP-SNDP/?from=org-unit:30070000

Studia podyplomowe „Filologia polska w praktyce – Szkoła komunikacji profesjonalnej. Studia podyplomowe w zakresie wystąpień publicznych i użytkowego pisania”

Studia podyplomowe Szkoła komunikacji profesjonalnej. Studia podyplomowe w zakresie wystąpień publicznych i użytkowego pisania są adresowane do osób, które z racji wykonywanego zawodu chciałyby uzyskać lub udoskonalić kompetencje komunikacyjne w zakresie wystąpień publicznych i tworzenia tekstów użytkowych.

O przyjęcie na studia w zakresie nowej ścieżki programowej będą mogli się ubiegać absolwenci studiów licencjackich i magisterskich:

 • w dziedzinie nauk humanistycznych bądź społecznych (filologie, nauki o zarządzaniu, nauki o polityce, nauki o mediach, nauki o kulturze);
 • w innych dziedzinach nauki, o ile wykonywany przez kandydata zawód wiąże się z tworzeniem tekstów i przygotowywaniem wystąpień publicznych.

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2020/programme/SP-SKP/?from=org-unit:30070000

Studia podyplomowe „Filologia polska w praktyce – słowo na ekranie, w mowie i w piśmie”

Program obejmuje zajęcia teoretyczne w zakresie między innymi poetyki reklamy, analizy języka w mediach, prawa prasowego oraz zajęcia praktyczne, podczas których słuchacze uczą się warsztatu scenarzysty, copywritera i zdobywają umiejętności kształtowania wizerunku publicznego. Studenci odbywają także szkolenie mikrofonowo-ekranowe/realizacja filmowa/postprodukcja.

Studia podyplomowe w zakresie zawodów medialnych przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich kierunków humanistycznych.

Dowiedz się więcej: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2020/programme/SP-SEMP/?from=org-unit:30070000

Rekrutacja

Film Promocyjny

Kontakt

Kontakt

Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski

Dyżury Dziekanatu Wydziału Polonistyki:

Praca w systemie zmianowym.

 • poniedziałek–piątek, godz. 9.00–15.00