Regulamin serwisu i polityka prywatności

§ Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, zwany dalej „Regulaminem”.
 2. Serwis internetowy dostępny pod adresem url.: www.mapaakademicka.pl prowadzony jest przez Stowarzyszenie Studentów Marketingu i Zarządzania z siedzibą w Łodzi.
  e-maiil: kontakt@ssmizpolska.pl, kontakt@mapaakademicka.pl
  tel.: 600-891-905
 3. Serwis www.mapaakademicka.pl subdomeny oraz serwisy współpracujące gromadzi i udostępnia informacje na temat uczelni wyższych, rekrutacji na studia, na temat szkół średnich, kursów, szkoleń, domów studenta, miejsc noclegowych, pracodawców, pracy, praktyk, staży. Serwis ma za zadanie wspierać funkcjonującą papierową wersję Mapy Akademickiej oraz w sposób elektroniczny pozwalać na przekazywanie określonych komunikatów przez zarządzającego serwisem i korzystających z serwisu za zgodą zarządzającego
 4. Niniejszy Regulamin określa:
  1. rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis internetowy, znajdujący się pod adresem internetowym www.mapaakademicka.pl zwanym dalej Serwisem;
  2. warunki świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis;
  3. tryb postępowania reklamacyjnego;
  4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  5. Informacje o przetwarzaniu Danych osobowych, podmiotach mogących je wykorzystywać oraz przetwarzać, a także warunki wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym również pliki cookie);
 5. Regulamin jest udostępniany w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku pamięci w dowolnej chwili.
 6. Regulamin jest udostępniany w Serwisie nieodpłatnie. Użytkownik nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w niniejszym punkcie oraz punkcie 5 niniejszego paragrafu Regulaminu.
 7. Serwis prowadzony jest przez usługodawcę, zwanego w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą” lub „Administratorem”.
 8. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

§Definicje

Wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Administrator; Usługodawca – Stowarzyszenie Studentów Marketingu i Zarządzania z siedzibą w Łodzi, e-mail: kontakt@ssmizpolska.pl lub kontakt@mapaakademicka.pl, tel.: 600-891-905
 2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w te dni;
 3. Komentarz – krótka opinia na temat treści dostępnych w Serwisie, publikowana przez Użytkownika w Serwisie za pośrednictwem Administratora lub samodzielnie.
 4. Regulamin – niniejszy dokument;
 5. Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, w ramach którego Administrator świadczy Usługi, a także serwisy pokrewne, które na zasadach ustalonych przez Administratora mogą wykorzystywać określone treści.
 6. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników i Zleceniodawców w oparciu o niniejszy Regulamin;
 7. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług Serwisu.
 8. Zleceniodawca – każda osoba fizyczna, prawna, jednostka administracyjna lub inna jednostka, która podpisze odrębną umowę lub zawrze porozumienie z Administratorem o świadczenie usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu lub na innych zasadach i w innym trybie określonym odrębną umową nienaruszającą postanowień niniejszego regulaminu.
 9. Google – właściciel marki i przeglądarki Google.pl

§ Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis

 1. Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu. W razie braku akceptacji Regulaminu dalsze korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną polegające na:
  1. Udostępnianiu informacji gromadzonych w Serwisie;
  2. Umożliwianie wyszukiwania kierunków studiów, Uczelni Wyższych, Szkół itp.
  3. Umożliwienie sprawdzenia progów punktowych.
  4. Umożliwienie wyszukiwania profili pracodawców i innych profili funkcjonujących w serwisie.
  5. Umożliwianiu wyszukiwania ofert pracy, praktyk i staży;
  6. Umożliwianiu Użytkownikom publikacji Komentarzy;
  7. Prowadzeniu Kont Użytkowników indywidualnych jak i Zleceniodawców
  8. Umożliwienie kontaktu z członkami Stowarzyszenia
  9. Umożliwienie uzyskania konsultacji w zakresie CV, ścieżki edukacji i kariery, założenia własnej działalności itp.
 4. Umowa o świadczenie Usług polegających na udostępnianiu informacji gromadzonych w Serwisie oraz umożliwianiu wyszukiwania ofert pracy, praktyk i staży zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu, do czasu zakończenia korzystania z Serwisu.
 5. Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwianiu Użytkownikom publikacji Komentarzy zostaje zawarta z chwilą opublikowania Komentarza na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu poprzez usunięcie Komentarza przez Użytkownika lub Administratora.
 6. Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu zapoznania się z treściami Serwisu zostaje zawarta z chwilą znalezienia się Użytkownika w Serwisie www.mapaakademicka.pl i ulega rozwiązaniu w chwili opuszczenia przez Użytkownika Serwisu.
 7. Usługi są świadczone przez Administratora nieodpłatnie.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu i wprowadzania zmian w jego części lub całości bez uprzedzenia.
 9. Treści zawarte w Serwisie podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych; przed podjęciem jakichkolwiek działań przez użytkowników na podstawie uzyskanych z Serwisu informacji należy je dodatkowo zweryfikować w jednostce wyszukanej za pomocą Serwisu.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez użytkownika informacji zawartych w Serwisie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez użytkownika w związku z korzystaniem ze świadczonej usługi.

§ Publikacja Komentarzy

 1. Administrator umożliwia Użytkownikom publikację w Serwisie Komentarzy zawierających ich osobiste opinie na temat udostępnianych treści.
 2. Komentarze mogą w szczególności dotyczyć placówek edukacyjnych, ich jednostek i wydziałów, kierunków studiów, pracy, praktyk i kursów.
 3. Komentarze mogą być publikowane:
  1. Przez Użytkowników na stronach, które mają włączone tę funkcję.
  2. Przez Użytkowników, w postaci przekazania opinii Administratorowi poprzez formularz kontaktowy.
 4. Użytkownicy są zobowiązani do zamieszczania w Serwisie wyłącznie komentarzy, które:
 5. Nie zawierają informacji niezgodnych z prawdą;
 6. Nie mają na celu wprowadzenia odbiorców w błąd;
 7. Nie posługują się wyrażeniami obraźliwymi, wulgarnymi, wyzwiskami, zniewagami;
 8. Nie propagują faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa, nie nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
 9. Nie naruszają przepisów prawa ani zasad współżycia społecznego;
 10. Nie naruszają praw i dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dobrego imienia czy renomy;
 11. Nie zawierają treści reklamowych;
 12. Nie zawierają danych osobowych w tym imienia i nazwiska
 13. Nie zawierają odnośników do treści niedozwolonych;
 14. Nie zawierają szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Serwisu, takich jak wirusy.
 15. Administrator ma prawo do odmowy opublikowania Komentarza lub jego usunięcia w wypadku, gdy jego treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa lub dobre obyczaje.

§ Postępowanie reklamacyjne

 1. Jeżeli Usługi świadczone przez Administratora nie są realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem, Użytkownik może złożyć reklamację.
 2. Reklamacja może zostać złożona także wówczas, gdy Użytkownik lub inna osoba, poddaje pod wątpliwość jakość Usług świadczonych przez Administratora lub uważa, iż jej prawa zostały naruszone w związku z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Reklamacja może zostać złożona w drodze elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@mapaakademicka.pl
 4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy wskazać następującą treść:
  1. Imię i nazwisko;
  2. Nazwę firmy;
  3. Adres e-mail;
  4. Numer telefonu;
  5. Powód reklamacji i dokładne wskazanie sposobu i zakresu naruszenia;
  6. W razie możliwości, przedstawienie dowodu na poparcie zasadność reklamacji – w szczególność obrazu ze zrzutem ekranu.
  7. Klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści.
 6. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail, z którego została wysłana.
 7. Brak spełnienia powyższych wymagań skutkować będzie pozostawieniem Reklamacji bez rozpatrzenia, Użytkownik nie musi zostać poinformowany o fakcie braku rozpatrzenia Reklamacji z powodów formalnych.

§ Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie gwarantuje zapewnienia nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług i nie jest odpowiedzialny za szkodę, jaka powstała na skutek niezapewnienia Użytkownikom takiego dostępu, w szczególności na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym w wyniku działania siły wyższej, awarii sprzętu, błędów oraz ingerencji osób trzecich.
 2. Administrator nie jest odpowiedzialny za szkodę, jaka powstała na skutek czasowej niedostępności Serwisu, wynikającej z potrzeby przeprowadzania zmian i modernizacji Serwisu.
 3. Administrator nie jest odpowiedzialny za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych za pośrednictwem Serwisu zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 4. Podmioty niezależne od Administratora mogą umieścić w Serwisie reklamy. Reklamy przybierają formę linków lub banerów kierujących do zewnętrznych od Serwisu stron internetowych. Administrator nie jest odpowiedzialny za treści reklam, jak również nie jest odpowiedzialny za następstwa czynności do podjęcia których zachęcają reklamy.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy danych dostępowych do Konta. Administrator nie jest odpowiedzialny za szkody wynikłe z uzyskania hasła do Konta przez osoby trzecie, niezależnie od przyczyny uzyskania tego hasła.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w Serwisie, a przekazane przez Uczelnie, Firmy lub inne jednostki dające się zidentyfikować jako publikujący treści w Serwisie.

§ Uprawnienia Administratora

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia informacji w Serwisie.
 2. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez Użytkowników i innych podmiotów na zlecenie, których umieszczane są informacje w Serwisie, zastrzega sobie również prawo do ich korekty.
 3. Administrator uprawniony jest do:
  1. Czasowego zawieszenia publikowania informacji w Serwisie.
  2. Czasowego wstrzymania wyświetlania się określonych informacji
  3. Administrator może odmówić publikacji określonych treści w Serwisie bez podania przyczyny

§ Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw (w szczególności naruszenia dóbr osobistych takich jak cześć, dobre imię) osób trzecich związanych z publikacją dowolnych treści w Serwisie
 2. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez działanie Użytkownika w ramach Serwisu, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

§ Wymagania techniczne

 1. Użytkownik chcący uzyskać dostęp do Serwisu, który prowadzi Administrator powinien posiadać:
  1. komputer z dostępem do Internetu;
  2. przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej;
  3. rozdzielczość monitora co najmniej: 1024x 768;
  4. włączoną w przeglądarce internetowej obsługę plików Cookies.

§ Prawa własności intelektualnej

 1. Serwis jest własnością Administratora. Baza danych Serwisu, oprogramowanie Serwisu umożliwiające korzystanie z Usług, oraz wszelkie inne elementy dostępne w Serwisie o cechach utworu i pochodzące od Administratora, są jego wyłączną własnością intelektualną.
 2. Użytkownik może wykorzystywać Serwis i dane w nim zawarte wyłącznie w zakresie określonym przez Regulamin – na własne potrzeby. W szczególności Użytkownik nie ma prawa do:
  1. tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy;
  2. rozpowszechniania, powielania, kopiowania, wykorzystywania w całości lub części informacji umieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży;
  3. udostępniania dostępu do Serwisu oraz zawartej na nim bazy danych osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim;
  4. uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania Serwisu Administratora;
  5. nieuprawnionego pobierania, zmieniania lub usuwania danych zawartych w Serwisie;
  6. utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby.
  7. Wykorzystywania jakichkolwiek treści umieszczonych w Serwisie za wyjątkiem wydruków na własne potrzeby.
  8. Publikować treści umieszczonych w Serwisie w innych miejscach, w tym w sposób szczególny na innych stronach internetowych.
 3. Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Użytkownika jest podstawą odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 880).

§ Dane osobowe i pliki cookies, RODO

 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie użytkowania Serwisu są przetwarzane przez Stowarzyszenie Studentów Marketingu i Zarządzania z siedzibą w Łodzi: kontakt@ssmizpolska.pl lub kontakt@mapaakademicka.pl.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez korzystanie z Serwisu oraz może być dodatkowo wyrażone poprzez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego pola na formularzu kontaktowym.
 3. Zgoda Użytkownika jest przechowywana przez Serwis przez 31 dni kalendarzowych
 4. Każdorazowo przed upływem 31 dni kalendarzowych od wyrażenia zgody Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób pisemny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mapaakademicka.pl – zgoda po upływie 31 dni wycofywana jest automatycznie i dalsze korzystanie z Serwisu wymaga ponownego wyrażenia zgody. 
 5. Dane osobowe i pliki cookie mogą być wykorzystywane do personalizacji reklam przez Serwis, ale także Partnerów Serwisu takich jak firma Google
 6. Dane osobowe oraz pliki cookie przetwarzane i wykorzystywane są zgodnie z Polityką Google w zakresie zgody użytkownika z UE,
 7. Pełną treść polityki Google możesz sprawdzić tutaj: https://policies.google.com/privacy
 8. Zgromadzone dane osobowe mogą być udostępniane osobom trzecim – w tym firmie Google. Zakres przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. 
 9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z Administratorem: Stowarzyszenie Studentów Marketingu i Zarządzania z siedzibą w Łodzi, kontakt: kontakt@ssmizpolska.pl.
 10. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych oraz o podmiotach przetwarzających dane osobowe. W tym celu powinien skontaktować się z Administratorem: Stowarzyszenie Studentów Marketingu i Zarządzania z siedzibą w Łodzi, kontakt: kontakt@ssmizpolska.pl.
 11. Stowarzyszenie Studentów Marketingu i Zarządzania z siedzibą w Łodzi, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, w trybie art. 28 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 12. Stowarzyszenie Studentów Marketingu i Zarządzania z siedzibą w Łodzi, wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 13. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu. Pliki cookie moga być wykorzystywane przez partnerów Serwisu w celu personalizacji reklam oraz w innych celach opisanych i ujętych w przedmiotowym regulaminie oraz regulaminach Partnerów.
 14. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu. Zgodę można wycofać kontaktując się z Administratorem pocztą elektroniczną na adres kontakt@mapaakademicka.pl lub zgoda ta zostanie automatycznie wycofana po upływie 31 dni kalendarzowych
 15. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.
 16. Pliki cookie są wykorzystywane w zgodzie z politykę Google w zakresie zgody użytkownika z UE, mogą być przetwarzane przez Partnerów serwisu w tym firmę Google
 17. Użytkownik akceptując regulamin w dowolnym jego zakresie wyraża zgodę na: używanie plików cookie lub innych sposobów lokalnego przechowywania informacji, jeśli wymaga tego prawo; gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do personalizowania reklam;
 18. Serwis może przekazywać pliki cookie firmie Google w celu personalizacji reklam oraz innych celach marketingowych.
 19. Platforma wykorzystuje m.in. takie narzędzia jak Ad Manager, AdSense, Google Tag Manager, Google Analytics oraz AdMob
 20. Platforma współpracuje z Google  oraz spełnia politykę Googla w zakresie zgody użytkownika z UE związaną z przetwarzaniem plików cookie oraz danych osobowych: https://policies.google.com/privacy
 21. Wchodząc na stronę www.mapaakademicka.pl każdy z Użytkowników może wyrazić zgodę na wykorzystywanie pełnych plików cookie, na wyrażenie zgody na wykorzystywanie podstawowych plików cookie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku umieszczonego w Serwisie u dołu Serwisu po pierwszym wejściu na stronę Serwisu i w przypadku uprzedniego braku wyrażenia jakiejkolwiek zgody. Zgoda jest również wyrażona jako dokonanie jakiegokolwiek działania w Serwisie przez Użytkownika tj. kliknięcie w dowolny element serwisu, przeglądanie jakiejkolwiek strony poprzez wykonanie „scrolowania” czyli opuszczania lub podnoszenia wyświetlanej strony Serwisu. Korzystanie z serwisu bez dokonania wyboru opcji co do stopnia wykorzystania plików cookie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie pełnych plików cookies.

§ Postanowienia końcowe

 1. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Użytkowników poprzez ich publikację w formie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Serwisu.
 2. Data publikacji zmienionych postanowień Regulaminu stanowi datę ich wejścia w życie, a zmienione postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do umów o świadczenie Usług zawartych przed tym dniem pod warunkiem, że Użytkownik nie wypowie umowy o świadczenie Usług w terminie 3 dni od dnia powiadomienia go przez Administratora o zmianie Regulaminu.
 3. Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności Serwisu.
 4. Niniejszy Regulamin w jego aktualnej wersji jest dostępny na stronach Serwisu, pod adresem: www.mapaakademicka.pl/regulamin
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go w Serwisie.

Aktualności

Polecane Uczelnie

Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk

Uczelnia Techniczno-Handlowa - UTH 

Patronat