Prawo i Administracja z Instytutem Prawa Akademii Sztuki Wojennej

prawo akademia sztuki wojennej

„Litera prawa powinna być włączona do alfabetu”

S.J. Lec

Z dniem 1 października 2019 r. Instytut Prawa rozpoczął swoją działalność jako samodzielna jednostka naukowo-badawcza podległa bezpośrednio Rektorowi-Komendantowi.

Celem Instytutu Prawa jest kształcenia na kierunkach Prawo (studia jednolite magisterskie) i Administracja (I i II stopień) oraz przygotowanie cywilnych i wojskowych kadr wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawnych, które mogą odgrywać zasadniczą rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa. Warto podkreślić, że jesteśmy pierwszą w naszej historii akademią wojskową, w której kształcimy studentów na kierunku Prawo.

Atuty Instytutu Prawa Akademii Sztuki Wojennej

Naszym atutem jest różnorodność i atrakcyjność nauczania. Nowoczesne programy studiów wdrażają wytyczne zawarte w Priorytetowych kierunkach badań w resorcie Obrony Narodowej na lata 2017-2026, a także wpisują się w system edukacyjny zawarty w Strategii Cyberbezpieczństwa RP oraz w Programie „Polska na Space 19+” i opierają się na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji. Dużą wagę przykładamy do nauki języków obcych, w tym specjalistycznego języka angielskiego. Integralną część kształcenia stanowi szeroka gama praktyk zawodowych, których celem jest zdobywanie umiejętności praktycznych zgodnych z kierunkami studiów.

Nasi Studenci są przygotowywani do podejmowania samodzielnych, merytorycznych, konstruktywnych i zgodnych z prawem decyzji oraz działań na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, a także do współpracy z instytucjami zarówno na szczeblu rządowym jak
i międzynarodowym, dzięki czemu mogą aspirować do roli liderów w swoich środowiskach.

Kierunek Prawo

Na kierunku Prawo realizujemy system kształcenia praktycznego. Naszym priorytetem jest zapewnienie studentowi maksymalnych możliwości nabycia umiejętności związanych ze stosowaniem prawa. Oprócz tradycyjnych wykładów i ćwiczeń nasi Studenci w ofercie edukacyjnej znajdą całą gamę specjalistycznych fakultetów i konwersatoriów, symulacje procesów sądowych oraz zajęcia praktyczne, z których wyniosą umiejętność sporządzania pism procesowych.

Ponadto Studenci mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania m.in. w ramach Koła Naukowego Młodych Adeptów Prawa. Od przyszłego roku akademickiego ruszy Klinika Prawa, gdzie Studenci będą mogli wykorzystać w praktyce wiedzę wyniesioną z akademickich sal.

Nasi Absolwenci będą mogli wybrać ścieżkę kariery praktycznej i zdawać egzamin na wybraną aplikację prawniczą, jak również ze względu na specjalistyczny profil kształcenia i biegłą znajomość zagadnień związanych z prawem wojskowym i obronnym, prawem bezpieczeństwa, prawem cyberprzestrzeni i nowych technologii, prawem informacyjnym oraz prawem lotniczym i kosmicznym będą mogli ubiegać się o przyjęcie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe, takich jak: Siły Zbrojne, Policja, Straż Graniczna, ABW, CBA, Agencja Wywiadu czy też Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

Kierunek Administracja

Studia na kierunku Administracja z założenia mają dawać Studentom wszechstronne i zróżnicowane wykształcenie bowiem mają charakter interdyscyplinarny. Oprócz nowoczesnego administrowania nasi Studenci stykają się również z zagadnieniami obejmującymi elementy ekonomii, statystyki czy też finansów publicznych (w tym finansów wojskowych). Poza poznaniem problematyki ściśle związanej ze sferą działalności administracji publicznej, Studenci poznają wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej oraz organizacji i zarządzania w administracji publicznej, stąd też nasze specjalizacje: administracja urzędnicza, administracja wojskowa oraz nowe technologie
w administracji.

Absolwenci Administracji mają możliwość pracy w strukturach administracji publicznej i wojskowej, w służbach, inspekcjach i strażach, w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli oraz w zespołach zarządzania kryzysowego, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, a także w firmach konsultingowych zarówno w kraju jaki za granicą.

Studia z Instytutem Prawa ASW

Zarówno kierunek Prawo jak i Administracja przyczyniają się do realizacji strategicznych celów Akademii Sztuki Wojennej takich jak: umacnianie wiodącej pozycji Akademii w systemie edukacji wojskowej w środowisku krajowym, europejskim i sojuszniczym; utrwalanie i rozwijanie tradycji wojskowych oraz wartości patriotycznych; osiągnięcie najwyższych standardów w nauce i prowadzenie innowacyjnych badań naukowych oraz zapewnienie najwyższej jakości kształcenia przyszłych kadr wojskowych i cywilnych.  W związku z tym w Instytucie przygotowano również oferty studiów podyplomowych: Prawo cyberprzestrzeni; Stosunki zatrudnienia w służbach mundurowych oraz Legislacja w teorii
i praktyce.

Współpracują z nami najlepsi. Wśród naszych nauczycieli akademickich są zarówno sędziowie, adwokaci, radcy prawni, prokuratorzy, urzędnicy państwowi jak i przedstawiciele służb, w tym wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, będący jednocześnie praktykami prawa.

W minionym roku akademickim 2019/2020, w Instytucie Prawa powstało 18 monografii naukowych (oraz 6 redakcji monografii), 78 rozdziałów w monografiach. Nasi pracownicy są również autorami 56 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych (krajowych i zagranicznych).

Instytut był organizatorem trzech konferencji, w tym jednej międzynarodowej pt. „Outer Space, Cybersecurity and Security Law – Inernational, Regional and National Challenges” – połączonej z uroczystą inauguracją roku akademickiego, która odbyła się 28 listopada 2019 r.  W konferencji wzięło udział wielu znakomitych gości zarówno z kraju jak
i z zagranicy.

Mogę żartobliwie powiedzieć, że dopiero się rozkręcamy.  Naszym priorytetem jest nierozerwalność nauki i nauczania, wysoki poziom kwalifikacji, motywacji i etyki pracowników oraz wypracowanie jak najlepszych relacji na linii: Mistrz-Uczeń; Wykładowca –Student.

Dołącz do Nas – na pewno nie pożałujesz, a my zrobimy wszystko, żeby twoje studia na Akademii Sztuki Wojennej były niezapomnianą, intelektualną przygodą.

dr hab. Marzena Toumi, prof. ASzWoj

Dyrektor Instytutu Prawa

***

Więcej informacji o Akademii Sztuki Wojskowej na stronie Mapy Akademickiej i stronie Uczelni wojsko-polskie.pl/aszwoj/.