Słownik studenta – słowa, które musisz znać idąc na studia

słownik studenta

Świat uczelni wyższych znacznie różni się od nauki w liceum czy technikum. Lekcje są zastępowane przez zajęcia, a sprawdziany i klasówki przez kolokwia… Jakie pojęcia musisz znać, aby nie pogubić się w uczelnianej nomenklaturze? Poniżej krótki słownik studenta z kluczowymi pojęciami. Czym jest immatrykulacja? Dlaczego punkty ECTS są ważne dla każdego studenta? Czym jest i jak wygląda sesja? Jaka jest różnica między rektorem a dziekanem?

Rektor i dziekan

Rektor to osoba posiadająca największą władzę na uczelni. Jest odpowiednikiem dyrektora, posiada swoich zastępców – prorektorów, którzy są odpowiedzialni za konkretne obszary działania uczelni, np. prorektor ds. studenckich lub kształcenia.

Dziekan to osoba sprawująca władzę na wydziale, podległa rektorowi. Dziekan ma również swoich zastępców – prodziekanów.

Dla studentów istotny jest urząd dziekana – dziekanat. To tutaj studenci załatwiają większość swoich spraw związanych z ich funkcjonowaniem na uczelni.

Inauguracja i immatrykulacja

Inauguracja to uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego, prowadzone przez władze uczelni, składający się m.in. na przemowy najważniejszych władz i wykład inauguracyjny.

Immatrykulacja jest to uroczyste przyjecie nowych studentów, często odbywa się podczas inauguracji.

Sesja, zerówka, kolokwium, egzamin i… rozbójnik

Sesja to jedno z najważniejszych słów w słowniku studenta. Na uczelni sesja to okres kończący semestr. Trwa około 2 tygodni, podczas których zalicza się wszystkie przedmioty, których student uczył się przez cały semestr.

Zaliczenie przedmiotów może przyjmować różne wersje. Na każdą z nich jest inne określenie:

  • zerówka – zaliczenie odbywające się przed sesją. Jest to rodzaj “pierwszej szansy” – termin zero odbywający się dzięki dobrej woli prowadzącego,
  • kolokwium – zaliczenie przedmiotu w czasie sesji,
  • egzamin – rodzaj kolokwium, ale poważniejszy. Egzaminy są zazwyczaj formą zaliczenia przedmiotów za większą liczbę punktów ECTS,
  • rozbójnik – to zaliczenie składające się z większej partii materiałów, pisany przez studentów, którzy nie zaliczyli wcześniej odbywających się zaliczeń.

Indeks i punkty ECTS

Indeks to swego rodzaju dzienniczek, służący do wpisywania ocen z zaliczeń. Dawniej występował w wersji papierowej, obecnie spotykany raczej w wersji elektronicznej.

Punkty ECTS to punkty przyznawane studentowi za zaliczenie danego przedmiotu. W Unii Europejskiej na rok akademicki składa się 60 punktów (30 na semestr). Zostały one wprowadzone dla ujednolicenia edukacji na arenie międzynarodowej i umożliwienia porównywania efektów kształcenia. Punkty wskazują na wkład pracy studenta – liczę poświęconych godzin na zdobycie wiedzy w danym temacie. Zdobycie odpowiedniej liczby punktów ECTS pozwala na przejście na kolejny semestr.

Seminarium, obrona i promotor

Seminarium to zajęcia odbywające się na ostatnich semestrach studiów, mające na celu przygotować studenta do napisania oraz zaprezentowania pracy dyplomowej.

Obrona to prezentacja pracy dyplomowej i potwierdzenie zdobycia na studiach wiedzy kierunkowej, sprawdzane poprzez odpowiedź na pytania z toku studiów. Po obronie student otrzymuje tytuł, którego bronił, np. inżyniera.

Promotor odrywa ważną rolę w czasie pisania pracy dyplomowej. Jest pewnego rodzaju “opiekunem”, który wspiera studenta. Promotor bierze udział w obronie pracy, wraz z recenzentem i dodatkowym członkiem komisji egzaminacyjnej.

Juwenalia

Najprzyjemniejsze słowo ze słownika studenta na koniec!

Juwenalia to kilkudniowa impreza kulturalno-sportowa dla studentów. Odbywa się zazwyczaj w maju lub czerwcu. Podczas juwenaliów mają miejsce m.in. zawody sportowe – rywalizacja między wydziałami, scenki juwenaliowe – przedstawienia mieszkańców akademików czy koncerty.

***

To wszystko na dziś. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o studiowaniu, to może Cię zainteresować:

red. Małgorzata Słowicka