Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

Wyjątkowość Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW polega na tym, że łączy właściwe naukom stosowanym badania o charakterze interdyscyplinarnym i transdyscyplinarnym diagnozujące stan społeczeństwa polskiego i instytucji publicznych, z prowadzeniem badań podstawowych i dydaktyką na najwyższym poziomie. W szczególności są to badania poświęcone problemom społecznym, kwestiom funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz odnoszącym się do nich wzorów działań  publicznych i infrastruktury normatywnej i instytucjonalnej.

Atrakcyjna oferta

WSNSiR UW zapewnia szeroką, atrakcyjną i różnorodną ofertę studiowania – kształci studentów na kilku specjalistycznych kierunkach studiów, na poziomie licencjackim i magisterskim, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zajęcia audytoryjne i warsztatowe, zróżnicowane praktyki, w tym praktyki badawcze, zapewniają nieprzerwany kontakt z innowacyjnymi rozwiązaniami praktycznymi i osiągnięciami naukowymi w ujęciach interdyscyplinarnych. Studiowanie na Wydziale gwarantuje zdobycie wiedzy pozwalającej studentom i absolwentom kompetentnie uczestniczyć w życiu społecznym w rolach badaczy, profesjonalnych praktyków i aktywnych obywateli.

Badania naukowe

WSNSiR UW prowadzi badania naukowe wykorzystujące zarówno uznane jak i zdobywające uznanie osiągnięcia nauk społecznych, prawnych i humanistycznych. Stosując bogatą metodologię diagnostyczną i interpretacyjną środowisko naukowe Wydziału buduje właściwe naukom praktycznym teorie odnoszące się do  warunków polskich, ale też uwzględniające konteksty międzynarodowe.

Liczne współprace

Studenci oraz kadra naukowo-badawcza WSNSiR UW aktywnie uczestniczą w życiu społecznym – ich głos liczy się we współczesnym  dyskursie naukowym oraz w dyskursie publicznym. Rozwijane są wzajemnie korzystne relacje współpracy z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami i instytutami naukowo-badawczymi, instytucjami publicznymi, w tym organami władz publicznych (rządowych i samorządowych), organizacjami międzynarodowymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Kierunki studiów I stopnia- dla kogo?

Maturzystom WSNSiR UW oferuje trzy kierunki studiów I stopnia: profilaktykę społeczną i resocjalizację, socjologię stosowaną i antropologię społeczną oraz pracę socjalną. Na każdym z nich szczególnie dobrze będzie się studiowało tym, którzy chcą pracować z ludźmi, są zainteresowani problemami społecznymi i ich rozwiązywaniem, są otwarci na nowe doświadczenia i rozwój osobisty,  kreatywni i lubią wyzwania.

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja przygotowują do diagnozowania problemów społecznych i problemów doświadczanych przez  jednostki i rodziny oraz projektowania i realizowania programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych w instytucjach i organizacjach korekcyjnych (np., zakłady karne, zakłady poprawcze). opieki i pomocy społecznej, reintegracji osób społecznie wykluczonych i innych zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych. Ważna jest indywidualizacja kształcenia, dlatego po pierwszym roku studiów studenci mają do wyboru jedną spośród pięciu specjalizacji: prawno-kryminologiczna, polityki publiczne, wychowanie resocjalizujące, migracje i integracja kulturowa, rewitalizacja i innowacje społeczne.

Socjologia stosowana i antropologia

Studia na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna uczą identyfikowania i  analizowania problemów społecznych oraz rządzących nimi mechanizmów, formułowania zaleceń i rekomendacji praktycznych oraz wypracowaniem narzędzi i procedur ewaluacyjnych. Przygotowują one socjologów – specjalistów w zakresie stosowanych nauk społecznych, przede wszystkim dla instytucji państwowych, samorządowych, III sektora i podmiotów rynkowych zajmujących się diagnozowaniem zjawisk społecznych, przygotowaniem ekspertyz i prognoz socjologicznych, zaleceń i rekomendacji w rozwiązywaniu problemów społecznych. Wiedza absolwentów znajduje zastosowanie zarówno w instytucjach działających na poziomie podstawowym (np. w poradniach i placówkach związanych z problematyką bezrobocia czy  ubóstwa) jak i w placówkach zajmujących się diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów społecznych na poziomie instytucjonalno-strukturalnym. Studenci mają do wyboru osiem ścieżek specjalizacyjnych: antropologia polityki i historia idei, antropologia współczesności: warsztat badacza, facylitacja i interwencja w sytuacjach kryzysowych, organizacje pozarządowe, praca z dzieckiem i rodziną –profilaktyka, wsparcie, kompensacja, socjourbanistyka – specjalista od diagnozowania i rozwiązywania problemów w przestrzeni miasta, zarządzanie kadrami, ekspertyza społeczno-obyczajowa.

Praca socjalna

Praca socjalnato kierunek studiów bardzo popularnych i uznanych w krajach Europy Zachodniej, a przede wszystkim w USA, w Polsce ciągle słabo rozpoznany.  W szczególności jest on adresowany do tych, którzy chcieliby swoją karierę zawodową rozwijać w obszarze pracy z i na rzecz innych ludzi, w szczególności osób, rodzin lub społeczności doświadczających różnego typu problemów życiowych. Studiowanie pracy socjalnej to z jednej strony zdobywanie interdyscyplinarnej wiedzy pozwalającej zrozumieć ludzi przeżywających życiowe trudności oraz  rozpoznawać mechanizmy, które  do powstawania tych trudności prowadzą, z drugiej  – nabywaniu umiejętności profesjonalnego pomagania, np. pracy z jednostką lub rodziną, prowadzenia grup wsparcia, aktywizowania społeczności.

Program studiów obejmuje trzy bloki kształcenia: przedmioty ogólne, konieczne w pracy socjalnej na każdym stanowisku, mikropraktyka przygotowująca do pracy socjalnej z jednostką i rodziną (1/4 zająć) oraz makropraktyka przygotowująca do pracy ze społecznością lokalną.

Na absolwentów pracy socjalnej czekają  instytucje publiczne oraz organizacje III sektora działające w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej. Dyplom pracownika socjalnego pozwala wykonywać ten zawód w krajach Unii Europejskiej.

Więcej informacji o Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego na naszej stronie i na stronie Wydziału.

Dostępny jest również kalkulator progów punktowych na kierunki oferowane przez Wydział.